Γιάννης Παπαϊωάννου: Κεφάλαιο» για τη λαϊκή μας μουσική 

Οταν το πρωί της 3ης Αυγού­στου του 1972 έγι­νε γνω­στός ο χαμός του Γιάν­νη Παπαϊ­ω­άν­νου σε τρο­χαίο, ο κόσμος της μου­σι­κής ‑κι όχι μόνο- σοκα­ρί­στη­κε. Για­τί ο Παπαϊ­ω­άν­νου στην 56χρονη πορεία του είχε κατα­φέ­ρει να σημα­δέ­ψει ένα κομ­μά­τι της πολι­τι­στι­κής μας ζωής, με τη σφρα­γί­δα ενός πολύ σημα­ντι­κού δημιουρ­γού και ανθρώ­που. Παρ’ όλα αυτά, το μέγε­θος της απώ­λειας για την ελλη­νι­κή μου­σι­κή … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Γιάν­νης Παπαϊ­ω­άν­νου: Κεφά­λαιο» για τη λαϊ­κή μας μου­σι­κή .