Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιάννης Πασαλίδης, σταθερός σύμμαχος και συνεργάτης των κομμουνιστών

Στις 15 Μαρ­τί­ου 1968 πέθα­νε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο πρό­ε­δρος της ΕΔΑ Γιάν­νης Πασα­λί­δης. Η στρα­τιω­τι­κο­φα­σι­στι­κή δικτα­το­ρία δε σεβά­στη­κε ούτε τα βαθιά γηρα­τειά του και κρα­τώ­ντας τον σε ασφυ­κτι­κή πολιορ­κία στο σπί­τι του επί 10 μήνες, επέ­σπευ­σε το θάνα­τό του.

Ο Γιάν­νης Πασα­λί­δης γεν­νή­θη­κε το 1886 στη Σάντα της Τρα­πε­ζού­ντας. Από νεα­ρός πήρε μέρος στους αγώ­νες για κοι­νω­νι­κή πρό­ο­δο. Ηταν από τους ιδρυ­τές του Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας. Πήρε μέρος στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση. Υπήρ­ξε από τους πρω­τερ­γά­τες στη δημιουρ­γία της ΕΔΑ, της οποί­ας ήταν πρό­ε­δρος από το 1951.

passalidis2

Ο Γιάν­νης Πασα­λί­δης δεν ήταν κομ­μου­νι­στής. Ήταν κι έμει­νε μέχρι το θάνα­τό του σοσια­λι­στής. Σοσια­λι­στής όμως πιστός στις σοσια­λι­στι­κές και μαρ­ξι­στι­κές ιδέ­ες. Στα­θε­ρός σύμ­μα­χος και συνερ­γά­της των κομ­μου­νι­στών. Πάλε­ψε μαζί με τους κομ­μου­νι­στές, αντέ­κρου­σε με σθέ­νος τον ποι­κι­λό­μορ­φο αντι­κομ­μου­νι­σμό και τις επι­θέ­σεις ενά­ντια στην ΕΣΣΔ. Μεγά­λος φίλος της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης και των σοσια­λι­στι­κών χωρών

Μαζί με άλλους σοσια­λι­στές και συνε­πείς δημο­κρά­τες ο Γ. Πασα­λί­δης πρό­σφε­ρε ανε­κτί­μη­τες υπη­ρε­σί­ες στη δημο­κρα­τι­κή πάλη του λαού. Σ’ όλους τους μετα­πο­λε­μι­κούς σκλη­ρούς αγώ­νες του λαού για εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία, για τις δημο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες και τις κοι­νω­νι­κές διεκ­δι­κή­σεις της εργα­τι­κής τάξης και όλων των εργαζομένων.

Αγω­νι­στής ακα­τα­μά­χη­τος , μ’  ασυ­να­γώ­νι­στο χιού­μορ, καυ­στι­κός για τους αντι­πά­λους και γεμά­τος αγά­πη και συντρο­φι­κό­τη­τα για τους φίλους.

(Με στοι­χεία από δημο­σιεύ­μα­τα του Ριζο­σπά­στη των δεκα­ε­τιών 1970 και 1980)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο