Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιάννης Πρωτούλης: Να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής — Όχι στη νέα χωματερή στο Γραμματικό

Σε δήλω­σή του για τη συζή­τη­ση στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Αττι­κής με θέμα τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κή­ςμε τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Ψέμα, συκο­φα­ντία και δόγ­μα “μηδε­νι­κής ανο­χής” απέ­να­ντι στις δίκαιες λαϊ­κές αντι­δρά­σεις επι­στρά­τευ­σε, ως συνή­θως, η διοί­κη­ση του ΣΥΡΙΖΑ στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, κατά τη διάρ­κεια της συνε­δρί­α­σης του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου, με θέμα τη λει­τουρ­γία του νέου σκου­πι­δό­το­που στο Γραμματικό.

Η κ. Δού­ρου, εκτός του ότι για άλλη μια φορά επι­στρά­τευ­σε τα ΜΑΤ, “δια­βε­βαί­ω­σε” τους κατοί­κους που δια­μαρ­τύ­ρο­νται ότι “δεν πρό­κει­ται να κάνει πίσω”.

Ο λαός της Αττι­κής μπο­ρεί να αξιο­ποι­ή­σει την πεί­ρα του. Όπως η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ από “αντι­μνη­μο­νια­κή” έγι­νε μνη­μο­νια­κό­τε­ρη των μνη­μο­νια­κών, έτσι και η πλειο­ψη­φία της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, που εκλέ­χτη­κε με κεντρι­κό σύν­θη­μα το κλεί­σι­μο της χωμα­τε­ρής στη Φυλή, τώρα όχι μόνο την επε­κτεί­νει, αλλά ετοι­μά­ζει και νέο έγκλη­μα στο Γραμματικό.

Όπως κορόι­δε­ψε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους που την εμπι­στεύ­τη­καν, έτσι κοροϊ­δεύ­ει και πάλι. Βάζει μπρο­στά και αυτή τη δομή στο Γραμ­μα­τι­κό από φόβο μήπως “σκά­σει”, η εδώ και χρό­νια υπερ­κο­ρε­σμέ­νη χωμα­τε­ρή της Φυλής “στη βάρ­διά της”, για να έχει πού να πάει τους δεκά­δες χιλιά­δες τόνους σκου­πι­διών. Την ίδια στιγ­μή κρύ­βει ότι σχε­διά­ζει την περαι­τέ­ρω επέ­κτα­ση της Φυλής με νέο “κύτ­τα­ρο στην τρί­τη φάση”.

Η μεγα­λύ­τε­ρη αθλιό­τη­τα, όμως, είναι η προ­σπά­θειά της να βάλει τους κατοί­κους της μιας περιο­χής σε αντι­πα­ρά­θε­ση με τους κατοί­κους της άλλης. Να ρίξει στους κατοί­κους του Γραμ­μα­τι­κού το φταί­ξι­μο που κρα­τά­ει ανοι­χτή την υγειο­νο­μι­κή βόμ­βα της Φυλής.

Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” διεκ­δι­κεί εδώ και τώρα το άμε­σο και ορι­στι­κό κλεί­σι­μο της Φυλής και δια­τρα­νώ­νει την αντί­θε­σή της στη μετα­φο­ρά σκου­πι­διών στο Γραμ­μα­τι­κό. Αν προ­χω­ρή­σει αυτός ο σχε­δια­σμός, σε μερι­κά χρό­νια θα έχου­με δύο “Φυλές” στην Αττι­κή, αυτό θα είναι το απο­τέ­λε­σμα της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των με κρι­τή­ριο την κερ­δο­φο­ρία μιας χού­φτας επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Διεκ­δι­κού­με μαζί με το λαό της Αττι­κής ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο σύστη­μα δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των, με ενιαίο κρα­τι­κό φορέα, με ανα­κύ­κλω­ση στην πηγή, με χώρους ελεγ­μέ­νους που να καθο­ρι­στούν με κρι­τή­ρια επι­στη­μο­νι­κά, που να προ­στα­τεύ­ουν την ποιό­τη­τα της ζωής, με μόνι­μο προ­σω­πι­κό και με πλή­ρη δικαιώ­μα­τα. Έχου­με επί­γνω­ση ότι αυτός ο σχε­δια­σμός έρχε­ται σε σύγκρου­ση με τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και γι’ αυτό απορ­ρί­πτε­ται μετά βδε­λυγ­μί­ας και από την Περι­φε­ρεια­κή Αρχή. Όμως, είναι ο μόνος δρό­μος και για την απο­κα­τά­στα­ση των πλη­γών από τις χωμα­τε­ρές και για φιλο­λαϊ­κή δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, που απο­τε­λεί ζωτι­κή ανά­γκη των εργαζομένων.

Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” Αττι­κής, τέλος, καταγ­γέλ­λει την κρα­τι­κή — κυβερ­νη­τι­κή ΕΡΤ που για μια ακό­μα φορά στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων φίμω­σε το συν­δυα­σμό μας, απο­κλεί­ο­ντας από το ρεπορ­τάζ την τοπο­θέ­τη­σή μας στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο, αφιε­ρώ­νο­ντας όλο το χρό­νο στην κάλ­πι­κη και ανύ­παρ­κτη αντι­πα­ρά­θε­ση Δού­ρου — Σγουρού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο