Γιάννης Ρίτσος: Στη συντρόφισσα Σωτηρία Βασιλακοπούλου

Για τη Σίση, φοι­τή­τρια Παντεί­ου, 21 ετών, ο χρό­νος στα­μά­τη­σε ένα καλο­και­ριά­τι­κο μεση­μέ­ρι, πριν από 37 χρό­νια (28 Ιου­λί­ου 1980). Μπρο­στά σε μια πύλη εργο­στα­σί­ου. Άγνω­στο αν πρό­λα­βε να πετά­ξει την τελευ­ταία προ­κή­ρυ­ξη μέσα στο λεω­φο­ρείο που έπε­σε πάνω της ή αν την κρα­τού­σε ακό­μα στα χέρια της και η σύγκρου­ση απλώς την εκσφεν­δό­νι­σε οπου­δή­πο­τε, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Γιάν­νης Ρίτσος: Στη συντρό­φισ­σα Σωτη­ρία Βασι­λα­κο­πού­λου.