Γιάννης Σκαρίμπας, πνεύμα μαχητικό και ανυπότακτο

Γιάν­νης Σκα­ρί­μπας γεν­νή­θη­κε σαν σήμε­ρα, 28 Σεπτεμ­βρί­ου του 1893. Στο­χα­στής μονα­δι­κός και φύση ανή­συ­χη, που δεν μπό­ρε­σε ποτέ να ανε­χθεί τη συμ­βα­τι­κό­τη­τα, ο ριζο­σπά­στης δια­νοη­τής και λογο­τέ­χνης Γιάν­νης Σκα­ρί­μπας , μάς κλη­ρο­δό­τη­σε ένα πλού­σιο και πολύ­μορ­φο έργο, που τον κατα­τάσ­σει στην πρω­το­πο­ρία της ελλη­νι­κής λογο­τε­χνί­ας. Οπλι­σμέ­νος με το δρα­στι­κό λόγο του, που δεν «χάρι­ζε κάστα­να», ο Γ. Σκα­ρί­μπας , συγ­γρα­φέ­ας ελεύ­θε­ρος, ανυ­πό­τα­κτος … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Γιάν­νης Σκα­ρί­μπας, πνεύ­μα μαχη­τι­κό και ανυ­πό­τα­κτο.