Γιάννης Φλερύ

Στις 10 Αυγού­στου 2001 έφυ­γε από τη ζωή ο χορο­γρά­φος και χορευ­τής Γιάν­νης Φλε­ρύ. Ο Γιάν­νης Φλε­ρύ έβα­λε τη σφρα­γί­δα του σε δεκά­δες ται­νί­ες και επι­θε­ω­ρή­σεις στο θέα­τρο και τον κινη­μα­το­γρά­φο, επί 65 χρό­νια, ενώ απο­τέ­λε­σε για 35 χρό­νια το δημο­φι­λέ­στε­ρο χορευ­τι­κό ζευ­γά­ρι με την αξέ­χα­στη Λίντα Αλμα. Κορυ­φαί­ος χορευ­τής, χορο­γρά­φος και δάσκα­λος για πολ­λές … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Γιάν­νης Φλε­ρύ.