Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ Ντροπή η απόφαση για το Μάτι — Να καταδικαστεί η πολιτική που λογαριάζει ως «κόστος» τα μέτρα προστασίας

Παρέμ­βα­ση στο Attica tv έκα­νε το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας 29 Απρί­λη, ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Αττικής.

Ο Γ. Πρω­τού­λης ξεκί­νη­σε την παρέμ­βα­σή του ανα­φε­ρό­με­νος στην από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου για το Μάτι, για την οποία τόνι­σε πως πρό­κει­ται  για «μια απα­ρά­δε­κτη δικα­στι­κή από­φα­ση που αθω­ώ­νει πολι­τι­κούς και υπη­ρε­σια­κούς παρά­γο­ντες», για μια τερά­στια κατα­στρο­φή με πάρα πολ­λά θύματα.

«Είναι μια από­φα­ση ντρο­πή», σημεί­ω­σε ο Γ. Πρω­τού­λης, συμπλη­ρώ­νο­ντας πως αυτή η από­φα­ση επι­βε­βαιώ­νει πως οι εργα­ζό­με­νοι και η νεο­λαία δεν πρέ­πει να στα­μα­τή­σουν τον μεγά­λο αγώ­να που δίνουν για να μην συγκα­λυ­φθεί το έγκλη­μα στα Τέμπη.

Σχό­λιο του ΚΚΕ για την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου για το Μάτι

«Είναι πραγ­μα­τι­κά ντρο­πή», είπε ο Γ. Πρω­τού­λης, «να έχουν αθω­ω­θεί όλοι επί της ουσί­ας και όσοι για τα μάτια του κόσμου έχουν πάρει μια υπο­τι­θέ­με­νη κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση, να πάνε στο ταμείο να δώσουν 10 ευρώ την ημέ­ρα και να απαλ­λα­γούν από τις ευθύ­νες τους». Δεί­χνει, πρό­σθε­σε, ότι μπρο­στά μας έχου­με όχι απλά και μόνο μια κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή και μια πολι­τι­κή που κατευ­θύ­νε­ται από τις οδη­γί­ες της ΕΕ που θεω­ρεί προ­τι­μό­τε­ρη την κατα­στρο­φή από το να ξοδευ­τούν χρή­μα­τα για την πρό­λη­ψη, αλλά «έχου­με και την δικαιο­σύ­νη που στη­ρί­ζει, αβα­ντά­ρει αυτές τις κυβερ­νη­τι­κές και ευρω­ε­νω­σια­κές απο­φά­σεις». Που σημαί­νει, υπο­γράμ­μι­σε ο Γ. Πρω­τού­λης, ότι «ο αγώ­νας όλων μας πρέ­πει να εντα­θεί για να μπο­ρού­με να ζού­με με ασφά­λεια στις πόλεις και στα χωριά».

Ανα­φε­ρό­με­νος στο περι­φε­ρεια­κό συμ­βού­λιο που συνε­δρί­α­σε σήμε­ρα στην Μάν­δρα, επε­σή­μα­νε ότι πρό­κει­ται για μια περιο­χή που έχει υπο­στεί ανεί­πω­τη κατα­στρο­φή από τις πλημ­μύ­ρες των προη­γού­με­νων χρό­νων, από τις περυ­σι­νές και προ­πέρ­σι­νες πυρ­κα­γιές και δεν υπάρ­χει ούτε ένα θέμα που να αφο­ρά την περιο­χή, την πρό­λη­ψη, να αφο­ρά μέτρα για την αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δο που ξεκι­νά την 1η Μάη.

Ανα­δει­κνύ­ο­ντας τα ανύ­παρ­κτα μέτρα αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, υπεν­θύ­μι­σε πως μέσα στις πυρ­κα­γιές είχε βγει ένα μεγά­λο σύν­θη­μα πως «μόνο ο λαός σώζει το λαό» και εμείς προ­σθέ­του­με επει­δή μπρο­στά μας έχου­με τις Ευρω­ε­κλο­γές στις 9 Ιού­νη, «μόνο ο λαός σώζει τον λαό στον δρό­μο της ανατροπής».

Και είναι μια μεγά­λη ευκαι­ρία οι Ευρω­ε­κλο­γές, υπο­γράμ­μι­σε ο Γ. Πρω­τού­λης, να κατα­δι­κα­στεί αυτή η πολι­τι­κή της ΕΕ, η οποία στη λογι­κή του «κόστους — οφέ­λους» λογα­ριά­ζει ως κόστος τις λαϊ­κές περιου­σί­ες, λογα­ριά­ζει ως κόστος τις ζωές αν δεν υπάρ­χει όφε­λος για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους. Επί­σης, θα πρέ­πει να κατα­δι­κα­στούν τα κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν αυτήν την πολι­τι­κή και δεν παίρ­νουν κανέ­να απο­λύ­τως μέτρο για την προ­στα­σία των λαϊ­κών περιου­σιών, του περι­βάλ­λο­ντος, των δασών και των ανθρώ­πι­νων ζωών.  Και πολύ περισ­σό­τε­ρο, συμπλή­ρω­σε ο Γ. Πρω­τού­λης, ακό­μα και όταν επέλ­θει η κατα­στρο­φή έρχο­νται να ρίξουν ξανά τις ευθύ­νες πάνω στα θύμα­τα και να βγά­λουν τις ευθύ­νες από πάνω τους.

Εξή­γη­σε πως αυτή η κατά­στα­ση πρέ­πει να γίνει κρι­τή­ριο ψήφου στις Ευρω­ε­κλο­γές. «Υπάρ­χει μια δυνα­τό­τη­τα να κατα­δι­κα­στεί αυτή η πολι­τι­κή και να ανα­δει­χτούν δυνά­μεις που πραγ­μα­τι­κά υπε­ρα­σπί­ζο­νται τις λαϊ­κές περιου­σί­ες, υπε­ρα­σπί­ζο­νται τον λαό μας, όχι στα λόγια αλλά με έργα και διεκ­δι­κή­σεις», όπως ανέφερε.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο