Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιατί άραγε γίνεται της …Κορέας;

Κλι­μα­κώ­νε­ται η κρί­ση στην Κορε­α­τι­κή Χερ­σό­νη­σο, και οι ανα­λύ­σεις για «ανι­σόρ­ρο­πους ηγέ­τες», που δια­γκω­νί­ζο­νται για το «ποιος θα πατή­σει πρώ­τος το κου­μπί», κρύ­βουν το βασι­κό: Οτι οι εξε­λί­ξεις στην Κορε­α­τι­κή Χερ­σό­νη­σο είναι απο­τέ­λε­σμα των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών που οξύνονται.

Η «πυρη­νι­κή απει­λή της ΛΔ Κορέ­ας» είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το πρό­σχη­μα που αξιο­ποιούν οι ΗΠΑ στον αντα­γω­νι­σμό τους με άλλες ισχυ­ρές δυνά­μεις της περιο­χής, όπως η Κίνα και η Ρωσία. Η λεγό­με­νη αντι­πυ­ραυ­λι­κή ασπί­δα των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα, οι συχνές ασκή­σεις των Αμε­ρι­κα­νών με τη Νότια Κορέα και την Ιαπω­νία, υπη­ρε­τούν επί­σης τον ίδιο σκοπό.

Η ΛΔ Κορέ­ας είναι και το δια­κύ­βευ­μα μιας και στο επί­κε­ντρο των αντα­γω­νι­σμών ο σπά­νιος ορυ­κτός της πλούτος:

«Βεβαί­ως, όπως συμ­βαί­νει και σε άλλες περιο­χές που εμπί­πτουν στη σφαί­ρα ενδια­φέ­ρο­ντος και σύγκρου­σης συμ­φε­ρό­ντων δια­φό­ρων ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων, έτσι και στην περί­πτω­ση της ΛΔ Κορέ­ας , σημα­ντι­κός είναι και ο ρόλος που παί­ζουν διά­φο­ρα μονο­πώ­λια, ανα­μο­χλεύ­ο­ντας και αξιο­ποιώ­ντας εστί­ες έντα­σης. Στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση, αμε­ρι­κα­νι­κά (και όχι μόνο…) μονο­πώ­λια επι­βου­λεύ­ο­νται τον σημα­ντι­κό και ανεκ­με­τάλ­λευ­το (σε μεγά­λο βαθ­μό) πλού­το κοι­τα­σμά­των, όχι μόνο σε «παρα­δο­σια­κά» ορυ­κτά αξί­ας όπως ο χαλ­κός και ο χρυ­σός, αλλά και σε ορυ­κτά των λεγό­με­νων «σπά­νιων γαιών»(π.χ. Λαν­θά­νιο, Νεο­δύ­μιο, Ερβιο, Λου­τέ­σιο κ.ά.) που δια­θέ­τει η βορειο­κο­ρε­α­τι­κή γη. Οι «σπά­νιες γαί­ες», ως γνω­στόν, παρέ­χουν πρώ­τες ύλες που είναι απα­ραί­τη­τες στην παρα­γω­γή προ­ϊ­ό­ντων υψη­λής τεχνο­λο­γί­ας, όπως κινη­τά τηλέ­φω­να, φορη­τοί υπο­λο­γι­στές, οθό­νες υγρών κρυ­στάλ­λων, μπα­τα­ρί­ες υβρι­δι­κών αυτο­κι­νή­των, φωτο­βολ­ταϊ­κά, τουρ­μπί­νες ανε­μο­γεν­νη­τριών κ.ά. Αυτά τα μεταλ­λεύ­μα­τα, όσο περ­νούν τα χρό­νια, γίνο­νται περι­ζή­τη­τα από μονο­πώ­λια που παρά­γουν ανά­λο­γα προ­ϊ­ό­ντα τεχνο­λο­γί­ας αιχ­μής, όπως η «Apple», η «Samsung», η «Sony» κ.ά.

Τέτοια ορυ­κτά, λοι­πόν, είχε εντο­πί­σει πριν τρία χρό­νια (σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του κινε­ζι­κού αγγλό­φω­νου περιο­δι­κού «The Diplomat») η βρε­τα­νι­κή εται­ρεία μεταλ­λευ­μά­των «SRE Minerals Limited». Μετα­ξύ άλλων, είχε εκτι­μή­σει ότι ιδιαί­τε­ρα στην περιο­χή Τζονγ­κ­τζού υπάρ­χουν πάνω από 216.000.000 τόνοι οξει­δί­ων και μεταλ­λευ­μά­των σπά­νιων γαιών. Άλλες πιο αισιό­δο­ξες εκτι­μή­σεις ανα­φέ­ρουν ανά­λο­γα, αλλά ανεκ­με­τάλ­λευ­τα έως σήμε­ρα, κοι­τά­σμα­τα σπά­νιων γαιών και σε άλλες περιο­χές της ΛΔ Κορέ­ας , φανε­ρώ­νο­ντας πως η χώρα προ­βάλ­λει ως άλλο «μήλον της Έρι­δος», σε αντα­γω­νι­στι­κά μονο­πώ­λια που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στους τομείς παρα­γω­γής προ­ϊ­ό­ντων τεχνο­λο­γί­ας αιχ­μής. Πόσο δε μάλ­λον όταν ορι­σμέ­νες εκτι­μή­σεις για τα κοι­τά­σμα­τα σπά­νιων γαιών στη ΛΔ Κορέ­ας ξεπερ­νούν σε προσ­δο­κί­ες ακό­μη και τα επι­βε­βαιω­μέ­να, μεγα­λύ­τε­ρα κοι­τά­σμα­τα σπά­νιων γαιών διε­θνώς, που έχουν βρε­θεί στην Εσω­τε­ρι­κή Μογ­γο­λία της Κίνας» (Ριζο­σπά­στης).

Δίπλα σε αυτό και άλλα επι­μέ­ρους συμ­φέ­ρο­ντα χωρών καθό­λου ευκατοφρόνητα.

Το τελευ­ταίο διά­στη­μα με αφορ­μή την κλι­μά­κω­ση των δοκι­μών της  Βόρειας Κορέ­ας οι Αμε­ρι­κα­νοί εγκα­τέ­στη­σαν στην Ιαπω­νία εξε­λιγ­μέ­νο σύστη­μα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής προ­στα­σί­ας (το οποίο πλή­ρω­σαν οι Ιάπω­νες χρυ­σά­φι, για­τί όλα αυτά σημαί­νουν και δου­λειές, για να μην ξεχνιό­μα­στε) το οποίο ωστό­σο, κατα­σκο­πεύ­ει, όχι μόνο τη βόρεια Κορέα αλλά την μισή Κίνα.

Μόλις σήμε­ρα, ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος, Ντό­ναλντ Τραμπ έγρα­ψε στο Twitter πως επι­τρέ­πει στην Ιαπω­νία και τη Νότια Κορέα να αγο­ρά­σουν «εξε­λιγ­μέ­να» αμε­ρι­κα­νι­κά όπλα, στο πλαί­σιο αυξα­νό­με­νων εντά­σε­ων με τη Βόρεια Κορέα.

 

***

Κατά τ’ άλλα, δεν χρειά­ζε­ται κανείς να πάει μακριά από τη γει­το­νιά μας για να δια­πι­στώ­σει την έντα­ση των αντα­γω­νι­σμών, των πολε­μι­κών συγκρού­σε­ων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμβάσεων.

Η ευρύ­τε­ρη Μέση Ανα­το­λή (Συρία, Ιράκ, Αφγα­νι­στάν, Παλαι­στί­νη, Λίβα­νος) και η Βόρεια Αφρι­κή εδώ και δεκα­ε­τί­ες φλέ­γο­νται, με τους λαούς να πλη­ρώ­νουν βαρύ τίμη­μα. Σύνο­ρα και χάρ­τες ξανα­χα­ράσ­σο­νται από τους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους, που δια­γκω­νί­ζο­νται για το ποιος θα ελέγ­ξει αγο­ρές, ενερ­γεια­κούς πόρους, παγκό­σμιους δρό­μους μετα­φο­ράς Ενέρ­γειας και εμπο­ρευ­μά­των, σφαί­ρες γεω­στρα­τη­γι­κής επιρροής.

***

Αλλω­στε, είναι εντε­λώς υπο­κρι­τι­κό οι ΗΠΑ, όπως και άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις, π.χ. Ρωσία, Βρε­τα­νία, Γαλ­λία, Ισρα­ήλ, που έχουν τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του πυρη­νι­κού οπλο­στα­σί­ου, να εμφα­νί­ζο­νται ως …εγγυ­η­τές της παγκό­σμιας «ειρή­νης» και της «ασφά­λειας» και να απαι­τούν στον αντα­γω­νι­σμό, που οξύ­νε­ται παγκό­σμια, να δια­τη­ρούν κατ’ απο­κλει­στι­κό­τη­τα το «προ­νό­μιο» της χρή­σης της πυρη­νι­κής τεχνο­λο­γί­ας για στρα­τιω­τι­κούς σκο­πούς. Εδώ ται­ριά­ζει αυτό που λέει ο λαός, «έβα­λαν το λύκο να φυλά­ει τα πρόβατα»!

Από την άλλη η στά­ση των βορειο­κε­ρε­α­τών συνο­ψί­ζε­ται στη σημε­ρι­νή τους ανα­κοί­νω­ση: «Μέτρο αυτο­ά­μυ­νας» η πυρη­νι­κή δοκιμή:

«τα μέτρα αυτο­ά­μυ­νας που έλα­βε η χώρα μου, η Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Κορέ­ας, ήταν ένα δώρο με παρα­λή­πτη κανέ­ναν άλλο εκτός από τις ΗΠΑ» είπε ο πρε­σβευ­τής της ΛΔ Κορέ­ας στον ΟΗΕ και συμπλή­ρω­σε ότι «οι ΗΠΑ θα λάβουν και άλλα δώρα από τη χώρα μου για όσο και­ρό βασί­ζο­νται στις ριψο­κίν­δυ­νες προ­κλή­σεις και τις μάταιες από­πει­ρες να πιέ­σουν τη Βόρεια Κορέα».

 

Βόρεια Κορέα: Η Ιαπω­νία εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται την πυρη­νι­κή «απει­λή» για να νομι­μο­ποι­ή­σει την επι­θε­τι­κό­τη­τά της ενα­ντί­ον άλλων χωρών

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο