Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιατί έπεσε το Facebook — Τι εξήγηση δίνει η εταιρεία

Οι μηχα­νι­κοί λογι­σμι­κού της εται­ρεί­ας Facebook απέ­δω­σαν αργά το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας σε ανα­κοί­νω­σή τους τη δια­κο­πή της λει­τουρ­γί­ας των εφαρ­μο­γών κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger για περί­που έξι ως επτά ώρες σε «προ­βλη­μα­τι­κές αλλα­γές ρυθ­μί­σε­ων» σε δρο­μο­λο­γη­τές και εξυ­πη­ρε­τη­τές τους, που έθε­σαν εκτός λει­τουρ­γί­ας τα κέντρα δεδο­μέ­νων τους.

«Άνθρω­ποι και επι­χει­ρή­σεις σε όλο τον κόσμο εξαρ­τώ­νται από εμάς για να παρα­μέ­νουν συν­δε­δε­μέ­νοι», σημεί­ω­σε ο όμι­λος σε ανάρ­τη­σή του (https://engineering.fb.com/2021/10/04/networking-traffic/outage), χωρίς να διευ­κρι­νί­σει από ποιον έγι­ναν οι αλλα­γές των ρυθ­μί­σε­ων, ούτε εάν επρό­κει­το για προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη αναβάθμιση.

«Ζητά­με συγ­γνώ­μη από όσους επλή­γη­σαν», πρό­σθε­σαν οι τεχνι­κοί της εται­ρεί­ας, τις πλατ­φόρ­μες της οποί­ας χρη­σι­μο­ποιούν 3,5 δισε­κα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι σε όλο τον κόσμο.

Νωρί­τε­ρα, υπάλ­λη­λοι της εται­ρεί­ας του Μαρκ Ζού­κερ­μπεργκ, που δεν θέλη­σαν να κατο­νο­μα­στούν, εκμυ­στη­ρεύ­τη­καν στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ρόι­τερς πως το μπλα­κά­ουτ προ­κλή­θη­κε από εσω­τε­ρι­κό λάθος στη δια­χεί­ρι­ση της δια­δι­κτυα­κής κίνη­σης προς τα συστή­μα­τά της.

Το πρό­βλη­μα περιέ­πλε­ξε το γεγο­νός πως η αλλα­γή ρυθ­μί­σε­ων σε δρο­μο­λο­γη­τές και εξυ­πη­ρε­τη­τές της εται­ρεί­ας σήμαι­νε πως δεν ήταν δια­θέ­σι­μα ούτε τα εργα­λεία λογι­σμι­κού των ίδιων των τεχνι­κών για να δια­γνώ­σουν και να διορ­θώ­σουν το πρό­βλη­μα, σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές.

Το σενά­ριο της κακό­βου­λης ενέρ­γειας στο οποίο είχαν ανα­φερ­θεί ειδι­κοί στην κυβερ­νο­α­σφά­λεια απο­κλεί­στη­κε από τους τεχνι­κούς της εταιρείας.

Ο εξει­δι­κευ­μέ­νος ιστό­το­πος Downdetector, που παρα­κο­λου­θεί συστη­μα­τι­κά τα τεχνι­κά προ­βλή­μα­τα στις πλατ­φόρ­μες κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, περιέ­γρα­ψε το χθε­σι­νό μπλα­κά­ουτ ως «το μεγα­λύ­τε­ρο που έχει παρα­τη­ρη­θεί ποτέ».

Η λει­τουρ­γία των ιστό­το­πων στα­δια­κά απο­κα­τα­στά­θη­κε, δια­πί­στω­σαν νωρί­τε­ρα δημο­σιο­γρά­φοι και χρή­στες των υπη­ρε­σιών που προ­σφέ­ρει ο γιγα­ντιαί­ος όμι­λος, ο οποί­ος ήδη αντι­με­τω­πί­ζει κατα­κραυ­γή έπει­τα από απο­κα­λύ­ψεις για τις πρα­κτι­κές του.

Ο όμι­λος κατα­γρά­φει τα δεύ­τε­ρα μεγα­λύ­τε­ρα δια­φη­μι­στι­κά έσο­δα σε όλο το δια­δί­κτυο παγκο­σμί­ως και έχα­νε πάνω από μισό εκα­τομ­μύ­ριο δολά­ρια κάθε ώρα δια­κο­πής της λει­τουρ­γί­ας των πλατ­φορ­μών του, σύμ­φω­να με υπο­λο­γι­σμούς της εται­ρεί­ας μετρή­σε­ων Standard Media Index.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο