Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιατί απεργούμε αύριο για το Ασφαλιστικό;

Η κυβέρ­νη­ση αι υπουρ­γός Εργα­σί­ας επι­στρά­τευ­σαν μια σει­ρά από ασύ­στο­λα ψεύ­δη, όπως ότι το νομο­σχέ­διο «αφή­νει στο παρελ­θόν το νόμο Κατρού­γκα­λου» και ότι «είναι το πρώ­το ασφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο, μετά από 12 χρό­νια, που δεν θα έχει καμία μεί­ω­ση στις συντά­ξεις», αλλά «θα έχει αυξή­σεις», για να αμβλύ­νουν τις αντι­δρά­σεις στο νομοσχέδιο.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, το νομο­σχέ­διο της ΝΔ θωρα­κί­ζει το νόμο Κατρού­γκα­λου, δια­τη­ρώ­ντας όλες τις περι­κο­πές που αυτός έφε­ρε, όπως και τη διά­σπα­ση της σύντα­ξης σε «εθνι­κή» και αντα­πο­δο­τι­κή, όπου το κρά­τος θα εγγυά­ται μόνο για το τμή­μα της «εθνι­κής» σύντα­ξης. Παράλ­λη­λα, δια­τη­ρεί όλες τις περι­κο­πές που έγι­ναν από το 2010 στις συντά­ξεις, στις επι­κου­ρι­κές και στα εφά­παξ, καθώς και την κατάρ­γη­ση της 13ης και 14ης σύντα­ξης. Όλα αυτά, σε συν­δυα­σμό με την πρό­θε­ση της ΝΔ να ενι­σχύ­σει τον κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κό χαρα­κτή­ρα, οδη­γούν σε ένα ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα, στο οποίο ο εργα­ζό­με­νος θα ξέρει τι εισφο­ρές θα κατα­βά­λει, αλλά δεν θα γνω­ρί­ζει τι σύντα­ξη θα πάρει.

Όλοι στην απεργία της Τρίτης για να αποσυρθεί ο νόμος λαιμητόμος για το Ασφαλιστικό

Στην τελι­κή ευθεία για την 24ωρη απερ­γία της Τρί­της 18 Φλε­βά­ρη για την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση βρί­σκο­νται Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και Συν­δι­κά­τα. Απαι­τούν να απο­συρ­θεί το αντια­σφα­λι­στι­κό έκτρω­μα Κατρού­γκα­λου — Βρού­τση και ενά­ντια στην κυβερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα που το συνο­δεύ­ει αλλά και στην απερ­γο­σπα­στι­κή πρα­κτι­κή της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ, βάζουν στο προ­σκή­νιο τη διεκ­δί­κη­ση δημό­σιας, υπο­χρε­ω­τι­κής, καθο­λι­κής Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, με βάση τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού.

Κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στην απερ­γία απευ­θύ­νει το ΠΑΜΕ τονί­ζο­ντας πως «η Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση αφο­ρά τη ζωή μας ολό­κλη­ρη» και «οι εργα­ζό­με­νοι δεν πρέ­πει ν’ αφή­σου­με τα πράγ­μα­τα στην τύχη τους. Έχου­με ευθύ­νη απέ­να­ντι στην οικο­γέ­νειά μας και στα νέα παι­διά που τα οδη­γούν στα νύχια των ιδιω­τι­κών ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών και των εμπό­ρων της Υγείας».

Στην Αθή­να, η συγκέ­ντρω­ση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προ­πύ­λαια. (Στις 10 π.μ. έχουν ορι­στεί οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις). Στον Πει­ραιά, στις 10.30 π.μ. στην πλα­τεία Καραϊ­σκά­κη. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στις 10.30 π.μ. στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου. Για τις συγκε­ντρώ­σεις της Αττι­κής δρο­μο­λο­γού­νται πούλ­μαν. Απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σε πάνω από 60 πόλεις. (Δια­βά­στε ανα­λυ­τι­κά παρακάτω)

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας θα παρα­βρε­θεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο