Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιατί εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία; (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι σει­ρή­νες του πολέ­μου ηχούν για άλλη μια φορά στην Ευρώ­πη… Αυτή τη φορά στην Ουκρανία.

Άλλος ένας λαός τρα­βά­ει τον δρό­μο της προ­σφυ­γιάς, άλλη μια χώρα καταστρέφεται.

Δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ σε όπλα και πολε­μι­κούς εξο­πλι­σμούς, εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι ξεριζωμένοι.

Ο πόλε­μος, όμως, δεν γίνε­ται μόνο στο στρα­τιω­τι­κό επί­πε­δο, αλλά και στο επί­πε­δο της πλη­ρο­φο­ρί­ας. Fake news, βίντεο και φωτο­γρα­φί­ες αμφι­βό­λου προ­έ­λευ­σης γεμί­ζουν καθη­με­ρι­νά τις οθό­νες μας, θολώ­νο­ντας την πραγματικότητα.

Τι συμ­βαί­νει στην Ουκρανία;

Πώς φτά­σα­με ως εδώ;

Για­τί γίνο­νται πόλε­μοι εν έτει 2022;

Πώς εμπλέ­κε­ται η Ελλά­δα στον πόλεμο;

Πώς αντι­με­τω­πί­ζο­νται τα ψέμα­τα και τα fake news;

Τι μπο­ρού­με να κάνου­με εμείς;

Η ΚΝΕ εγκαι­νιά­ζει σει­ρά θεμα­τι­κών βίντεο (video essays) για τον πόλε­μο που μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία. Σήμε­ρα, δίνει στη δημο­σιό­τη­τα το πρώτο.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο