Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιατί η Κομμουνιστική Νεολαία της Συρίας είναι αισιόδοξη για το μέλλον;

Μια ενδια­φέ­ρου­σα συνέ­ντευ­ξη παρα­χώ­ρη­σε στη βρε­τα­νι­κή εφη­με­ρί­δα Morning Star στις 21/3 o KHALED BAKDASH, πρό­ε­δρος του φοι­τη­τι­κού συλ­λό­γου του πανε­πι­στη­μί­ου της Δαμα­σκού και γραμ­μα­τέ­ας του γρα­φεί­ου διε­θνών σχέ­σε­ων της Συρια­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας. Η συνέ­ντευ­ξη δίνει την οπτι­κή γωνία των κομ­μου­νι­στών της Συρί­ας που συμ­με­τέ­χουν στην αστι­κή κυβέρ­νη­ση του Μπα­σάρ Αλ Άσαντ και προ­τάσ­σουν την απε­λευ­θέ­ρω­ση, την ενό­τη­τα και την ανοι­κο­δό­μη­ση της χώρας τους από τον πόλε­μο ως το πρω­τεύ­ον καθή­κον τους. Ο Κ. Bakdash ανα­φέ­ρε­ται στον ρόλο των Αμε­ρι­κά­νων, των Άγγλων και των Ρώσων, όπως επί­σης για τους τζι­χα­ντι­στές και την λεγό­με­νη “Ελεύ­θε­ρη Αντι­πο­λί­τευ­ση”, εκφρά­ζο­ντας αισιο­δο­ξία για το μέλλον.

Ασχέ­τως αν δια­φω­νεί η συμ­φω­νεί κάποιος με συγκε­κρι­μέ­νες επι­λο­γές, ή θέσεις, του ΚΚ Συρί­ας (συμ­με­το­χή στην κυβέρ­νη­ση Άσαντ, για το ρόλο της Ρωσί­ας, κλπ), η συνέ­ντευ­ξη περι­λαμ­βά­νει ενδια­φέ­ρο­ντα στοι­χεία για την επέμ­βα­ση στην Συρία και τα δια­φο­ρε­τι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια που συγκρού­ο­νται εκεί με τρα­γι­κά θύμα­τα τον Συρια­κό λαό και τα παι­διά του.

Η συνέ­ντευ­ξη

Morning Star: Στη Βρε­τα­νία, η αντί­λη­ψη πολ­λών ανθρώ­πων για τον πόλε­μο στη Συρία είναι θολή στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση, αν και πολ­λοί από εμάς έχουν αρκε­τή κατα­νό­η­ση για να δυσπι­στού­με στις ειδή­σεις των ΜΜΕ και την κατα­φα­νή ψευ­δή παρου­σί­α­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων. Θα μπο­ρού­σα­τε να μας δώσε­τε μια σύντο­μη επι­σκό­πη­ση του πολέ­μου στη Συρία;

Οι φυσι­κοί πόροι η αιτία του πολέμου

ΚΗ: Απο­λύ­τως. Πρώ­τον, η επί­θε­ση στη Συρία οφεί­λε­ται στην ύπαρ­ξη των φυσι­κών πόρων της χώρας μας.

Η Συρία έχει το τρί­το μεγα­λύ­τε­ρο από­θε­μα φυσι­κού αερί­ου και έχει αντι­στα­θεί στις προ­σπά­θειες κατα­σκευ­ής πετρε­λαια­γω­γού και αγω­γού φυσι­κού αερί­ου από τον Περ­σι­κό Κόλ­πο, ιδί­ως από το Κατάρ, στην Ευρώ­πη, γεγο­νός που θα έβλα­πτε τη Ρωσία ως τον κύριο ευρω­παϊ­κό προμηθευτή. 

Σήμε­ρα η Συρία είναι το μόνο αρα­βι­κό κρά­τος που αψη­φά τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό επε­κτα­τι­σμό και ήταν ένας πυλώ­νας υπο­στή­ρι­ξης για αντί­στα­ση στο Ιράκ, το Λίβα­νο και την Παλαι­στί­νη. Τα αντι­δρα­στι­κά καθε­στώ­τα όπως η Σαου­δι­κή Αρα­βία, το Κατάρ και η Ιορ­δα­νία θεω­ρούν το παρά­δειγ­μα της Συρί­ας ασυγχώρητο.

Ο πόλε­μος της Συρί­ας δια­φέ­ρει από του Ιράκ και του Αφγα­νι­στάν, οι οποί­οι ήταν πολύ ακρι­βοί και μάλ­λον ανε­πι­τυ­χείς. Ξεκι­νώ­ντας από τη διοί­κη­ση του Ομπά­μα, ο αμε­ρι­κά­νι­κος πόλε­μος πήρε μια έμμε­ση μορ­φή όπως αυτή της “Αρα­βι­κής Άνοι­ξης” στη Λιβύη ή των ” Επα­να­στά­σε­ων των χρω­μά­των” στην ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, αλλά στην συνέ­χεια εκσυγχρονίστηκε.

kks2

Ο πόλε­μος είχε συνο­λι­κά τέσ­σε­ρα στάδια.

Από το 2011 έως το 2012 απο­τε­λού­νταν από δια­δη­λώ­σεις και χει­ρα­γώ­γη­ση των μέσων μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, ειδι­κά σε περι­φε­ρεια­κό επί­πε­δο, από την Al Jazeera και το BBC.
Από το 2012, οι τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις άρχι­σαν με την απα­γω­γή και τη δολο­φο­νία επι­στη­μό­νων και τις σφα­γές στα χωριά.

Το 2013, ξένοι μαχη­τές άρχι­σαν να εισέρ­χο­νται στη Συρία. Στο απο­κο­ρύ­φω­μά τους, αυτοί οι τζι­χα­ντι­στές έλεγ­χαν το 70% έως το 80% των συρια­κών εδα­φών, εξαι­ρου­μέ­νων των πόλεων.

Το 2014, η άμε­ση ιμπε­ρια­λι­στι­κή παρέμ­βα­ση ξεκί­νη­σε υπό την αιγί­δα της κατα­πο­λέ­μη­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας — κατά κάποιο τρό­πο κατά­φε­ραν να «κατα­πο­λε­μή­σουν» τον Ίσις χωρίς να τον καταστρέψουν.
Το 2015 ολό­κλη­ρη η κατά­στα­ση άλλα­ξε με την παρέμ­βα­ση της Ρωσί­ας κατό­πιν αιτή­μα­τος της συρια­κής κυβέρνησης.

Ο ρόλος της Ρωσίας

Οι Ρώσοι πήραν μέρος για δικούς τους λόγους. Είδαν τις πιθα­νές οικο­νο­μι­κές ζημί­ες που θα τους προ­κά­λε­σε ένας αγω­γός μέσω της Συρί­ας από τον Κόλ­πο, καθώς και τις δυνα­τό­τη­τες του συρια­κού φυσι­κού αερίου.

Επι­θυ­μούν να βελ­τιώ­σουν την περι­φε­ρεια­κή τους επιρ­ροή, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ναυ­τι­κής τους βάσης στη Συρία, ιδί­ως στο πλαί­σιο της απώ­λειας των Ανα­το­λι­κο­ευ­ρω­παί­ων συμ­μά­χων τους όπως η Ουκρα­νία. Φοβού­νται επί­σης την επι­στρο­φή των τζι­χα­ντι­στών πίσω στα σπί­τια τους σε μέρη όπως η Τσε­τσε­νία με τους φίλους τους και την εμπει­ρία τους που απο­κτή­θη­κε στο πόλε­μο της Συρίας.

Η Συρία σήμερα

Σήμε­ρα, το 2019, η κυβέρ­νη­ση ελέγ­χει πάνω από το 70% των συρια­κών εδα­φών. Ωστό­σο, η κοι­νω­νι­κή και οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση στη χώρα επι­δει­νώ­νε­ται, με την αξία του νομί­σμα­τος στο ένα δέκα­το της προη­γού­με­νης αξί­ας, λόγω των νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρων πολι­τι­κών της κυβέρνησης.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Συρί­ας βρι­σκό­ταν στην πρώ­τη γραμ­μή της δια­μαρ­τυ­ρί­ας για θέμα­τα όπως η εκροή 180 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων ιδιω­τι­κού κεφα­λαί­ου από τη χώρα, την οποία η κυβέρ­νη­ση μας είπε ότι “πρέ­πει να σεβαστούμε”.

Ο κύριος στό­χος τώρα είναι η απε­λευ­θέ­ρω­ση της Συρί­ας και η ανά­κτη­ση της ενό­τη­τάς της, καθώς και η βελ­τί­ω­ση των δικαιω­μά­των και των συν­θη­κών του λαού. Αν βελ­τιω­θούν τα δικαιώ­μα­τα και οι συν­θή­κες των ανθρώ­πων, τότε ο στρα­τός, ο οποί­ος απο­τε­λεί­ται από τα παι­διά τους, θα είναι καλύ­τε­ρα εξο­πλι­σμέ­νος για την κατα­πο­λέ­μη­ση των εισβολέων.

kks1

Ο ρόλος του ΚΚ Συρίας

ΜS: Θα μπο­ρού­σα­τε να μας πεί­τε περισ­σό­τε­ρα για το ρόλο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Συρί­ας σε αυτές τις δύσκο­λες συνθήκες;

KB: Από το 1950, οι κομ­μου­νι­στές έχουν συμ­με­τά­σχει σε κυβερ­νή­σεις συνα­σπι­σμού με προ­ο­δευ­τι­κά κόμ­μα­τα, ακό­μη και προ­τού έρθει στην εξου­σία το κόμ­μα Ba’ath. Ιστο­ρι­κά δια­τη­ρή­σα­με την αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή γραμ­μή της κυβέρ­νη­σης ενώ είμα­σταν και κρι­τι­κοί. Έχου­με έναν υπουρ­γό, βου­λευ­τές και συμβούλια.

Όταν το Αλέ­πο ήταν υπό πολιορ­κία και η βορειο­α­να­το­λι­κή Συρία περι­κυ­κλω­νό­ταν από τον ΙΣΙΣ, η εφη­με­ρί­δα μας, το μήνυ­μά μας, ήταν η μόνη που έφτα­νε στους ανθρώ­πους στις περιο­χές αυτές. Πραγ­μα­το­ποι­ή­σα­με πολ­λές δια­δη­λώ­σεις, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων δια­δη­λώ­σε­ων ενα­ντί­ον του Αμε­ρι­κά­νι­κου ναυ­τι­κού, και κάψα­με την αμε­ρι­κα­νι­κή σημαία ακρι­βώς μπρο­στά τους.

Φυσι­κά, υπήρ­χαν πάντα πολ­λοί Κούρ­δοι στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Συρί­ας. Ένας από τους πιο ιστο­ρι­κούς ηγέ­τες μας, από τον οποίο ονο­μά­στη­κε η νεο­λαία μας, ήταν Κούρδος.

Για την Αντιπολίτευση

ΜS: Κατά την έναρ­ξη του πολέ­μου στη Συρία, τα μέσα μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης και πολ­λοί άνθρω­ποι μιλού­σαν για τους «υπέρ της δημο­κρα­τί­ας επα­να­στά­τες» και τον «Ελεύ­θε­ρο Συρια­κό Στρα­τό» και τους υπο­στή­ρι­ξαν ενά­ντια στην κυβέρ­νη­ση Assad. Τι θα μπο­ρού­σες να πεις για αυτούς;

KB: Θα τους ρωτού­σα απλά: πού είναι τώρα ο Ε.Σ. Στρα­τός; Απορ­ρο­φή­θη­καν από τις τρο­μο­κρα­τι­κές ομά­δες. Τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης τους έκα­ναν να φαί­νο­νται μεγα­λύ­τε­ροι από ό, τι ήταν. Συμ­μά­χη­σαν με τις οργα­νώ­σεις των τζι­χα­ντι­στών όπως το Front Al Nusra ( Αλ Κάι­ντα) και τον ΙΣΙΣ . Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ήταν πολύ κοντά στην πρώ­τη επει­δή δεν υπήρ­χε ούτε ένα σημείο πολι­τι­κής δια­φο­ράς μετα­ξύ τους.

Ο ρόλος της Αγγλίας

ΜS: Οι πολε­μι­κές βιο­μη­χα­νί­ες της Αγγλί­ας είναι από τις πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κές βιο­μη­χα­νί­ες της. Οι εται­ρεί­ες όπλων και η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση είναι υπεύ­θυ­νες για την απο­στο­λή αυτών των βόμ­βων σε εμπό­λε­μες ζώνες όπως η Υεμέ­νη και η Συρία. Τι θα λέγα­τε στους ανθρώ­πους που συμ­με­τέ­χουν σε αυτό το θανα­τη­φό­ρο εμπόριο;

KB: Φυσι­κά, δεν πιστεύω ότι οι εργα­ζό­με­νοι στον τομέα αυτό είναι υπεύ­θυ­νοι. Αλλά πιστεύω ότι οι προ­βλη­μα­τι­σμέ­νοι άνθρω­ποι έχουν τη δύνα­μη να κάνουν κάτι γι ‘αυτό. Το γεγο­νός είναι ότι τα όπλα που κατα­σκευά­ζο­νται από τη Βρε­τα­νία χρη­σι­μο­ποιού­νται στον θάνα­το πολ­λών αθώ­ων ανθρώ­πων, γυναι­κών και παι­διών, σε μια άδι­κη σύγκρουση.

ΜS: Ποιες είναι οι σκέ­ψεις σας για το ρόλο που έχει δια­δρα­μα­τί­σει η Βρε­τα­νία στη Συρία, ειδι­κά δεδο­μέ­νου ότι οι βρε­τα­νι­κές ειδι­κές δυνά­μεις φέρο­νται να υπάρ­χουν στο έδα­φος της Συρί­ας και τα “Λευ­κά κρά­νη” δημιουρ­γή­θη­καν από Βρε­τα­νό μισθοφόρο;

KB: Η βρε­τα­νι­κή άρχου­σα τάξη είναι από τους πιο έξυ­πνους και πιο πονη­ρούς ιμπε­ρια­λι­στές. Είναι δεύ­τε­ροι μετά από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες. Ιστο­ρι­κά, έχουν δια­δρα­μα­τί­σει σημα­ντι­κό ρόλο στη δημιουρ­γία της Μου­σουλ­μα­νι­κής Αδελ­φό­τη­τας στην Αίγυ­πτο και σε ισχυ­ρά δίκτυα πλη­ρο­φο­ριών και ειδι­κές δυνάμεις. 

Πιστεύω ότι το Κοι­νο­βού­λιο πρέ­πει να διε­ρευ­νή­σει την παρου­σία Βρε­τα­νών στρα­τιω­τών στη Συρία. Τι κάνουν και ποια είναι η ατζέ­ντα τους; Εξυ­πη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα του βρε­τα­νι­κού λαού ή τα συμ­φέ­ρο­ντα των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών;

ΜS: Τέλος, είστε θετι­κοί για το μέλ­λον στη Συρία;

KB: Μία από τις προ­κλή­σεις που είναι σε εξέ­λι­ξη είναι ότι η Τουρ­κία και το Ισρα­ήλ θα προ­σπα­θούν να ξεφύ­γουν από αυτό τον πόλε­μο έχο­ντας κάποιο κέρ­δος να επι­δεί­ξουν είτε εδα­φι­κό είτε κάτι άλλο αλλά συνο­λι­κά, είμαι πολύ θετι­κός για τη χώρα μας και τον λαό μας για την ανοι­κο­δό­μη­ση και την επι­στρο­φή στην στην προη­γού­με­νη δύνα­μή μας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο