Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιατί τόσες πολλές φονικές επιθέσεις στα σχολεία των ΗΠΑ; (Κείμενο της Γκράνμα)

Κλειστά ψυχιατρεία — εύκολη πρόσβαση στα όπλα

Παρά την εκτε­τα­μέ­νη δημό­σια συζή­τη­ση στις ΗΠΑ για το θέμα εξα­κο­λου­θούν να εκπλήσ­σουν οι επι­θέ­σεις, όπως αυτή στις 14 Φεβρουα­ρί­ου, στο γυμνά­σιο στη Φλό­ρι­ντα, όπου σκο­τώ­θη­καν 17 άνθρω­ποι και τραυ­μα­τί­στη­καν άλλοι 20. Εκπλήσ­σει η έκτα­ση της βίας και της εύκο­λης πρό­σβα­σης των δρα­στών στα όπλα.

Αρκε­τές προ­σω­πι­κό­τη­τες και μέσα ενη­μέ­ρω­σης στις ΗΠΑ ανα­ρω­τιού­νται για­τί τόσα πολ­λά περι­στα­τι­κά αυτού του τύπου συμ­βαί­νουν στη χώρα τους, που είναι συχνό­τε­ρα και μεγα­λύ­τε­ρα από όλες τις άλλες ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες

«Σκε­φτό­μα­στε την Αμε­ρι­κή σαν μια άρι­στη χώρα. Είμα­στε όμως η εξαί­ρε­ση στον κανό­να που ισχύ­ει ότι παρό­μοιες επι­θέ­σεις δεν πρέ­πει να συμ­βαί­νουν σε σχο­λεία, εκκλη­σί­ες, συναυ­λί­ες και άλλες δημό­σιες τοπο­θε­σί­ες σε ανη­συ­χη­τι­κά τακτι­κή βάση»
Elizabeth Esty μέλος του Κογκρέ­σου στο τουίτερ.

Σύμ­φω­να με το γρα­φείο των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα ναρ­κω­τι­κά και το έγκλη­μα, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έχουν ποσο­στό ανθρω­πο­κτο­νιών 4,88 ανά 100.000 άτο­μα, πολύ υψη­λό­τε­ρο από εκεί­νο των άλλων πλού­σιων χωρών όπως η Αυστρία (0,51) ή τις Κάτω Χώρες (0,61) και επί­σης υψη­λό­τε­ρο από φτω­χό­τε­ρες χώρες όπως η Αλβα­νία (2.28), Μπα­γκλα­ντές (2.51) και τη Χιλή (3.59).

Σε αυτό προ­στί­θε­ται το φαι­νό­με­νο των μαζι­κής ρίψης πυρο­βο­λι­σμών, που συμ­βαί­νει στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες με απα­ρά­μιλ­λο ρυθ­μό για μια χώρα που δεν είναι σε πόλε­μο στη δική της επικράτεια.

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΦΛΟΡΙΝΤΑ;

Τα τρα­γι­κά συμ­βά­ντα στο Stoneman Ντά­γκλας Γυμνά­σιο στην πόλη της Φλό­ρι­ντα Parkland στις 14 Φεβρουα­ρί­ου, κατα­δει­κνύ­ουν την αυξα­νό­με­νη τάση σε παρό­μοιες εκδη­λώ­σεις βίας στην κοι­νω­νία των ΗΠΑ.

Σε αντί­θε­ση με ό,τι κανείς μπο­ρεί να υπο­θέ­σει, οι επι­θέ­σεις δεν γίνο­νται πάντα σε βίαιες περιο­χές, αλλά και σε ειρη­νι­κές κοι­νό­τη­τες όπως το Parkland, που κατα­τάσ­σε­ται στο Index ασφα­λών πόλε­ων σαν την 15η ασφα­λέ­στε­ρη πόλη στις ΗΠΑ.

Άλλη σύμ­πτω­ση είναι το ψυχο­λο­γι­κό προ­φίλ του δολο­φό­νου. Όπως ακρι­βώς ο Adam Lanza, που σκό­τω­σε 26 άτο­μα τον Δεκέμ­βριο του 2012 στο Δημο­τι­κό σχο­λείο Sandy Hook, ο δρά­στης του μακε­λειού της Φλό­ρι­ντα ήταν μια περί­πτω­ση προ­βλη­μα­τι­κού εφή­βου που πάσχει από ψυχια­τρι­κά προ­βλή­μα­τα και έχο­ντας βίαιο ιστορικό.

ΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ!

Από την δεκα­ε­τία του 1970, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έχει κλεί­σει την πλειο­ψη­φία των ψυχια­τρι­κών νοσο­κο­μεί­ων, μετα­φέ­ρο­ντας το πρό­βλη­μα στις φυλα­κές. Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι υπο­φέ­ρουν από ψυχι­κή ασθέ­νεια χωρίς την απα­ραί­τη­τη εξει­δι­κευ­μέ­νη φρο­ντί­δα, που στις περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις δεν καλύ­πτε­ται από την κοι­νω­νι­κή ασφάλιση.

Ο δεκα­εν­νιά­χρο­νος Νίκο­λας Cruz, ο κύριος ύπο­πτος για το μακε­λειό της Φλό­ρι­ντα, είναι ένας πρώ­ην φοι­τη­τής της Σχο­λής Ντά­γκλας Stoneman που απο­βλή­θη­κε για «πει­θαρ­χι­κούς λόγους.» Ο θετός του γονέ­ας που απε­βί­ω­σε πρό­σφα­τα είπε ότι ο γιος του πάσχει από μια περί­ο­δο συναι­σθη­μα­τι­κής αστά­θειας, σύμ­φω­να άλλω­στε και με τις προ­κα­ταρ­κτι­κές έρευνες.

Οι γνω­στοί του τον περι­γρά­φουν ως «προ­βλη­μα­τι­κό παι­δί, «ένας «περι­θω­ρια­κός» και «τρε­λός για τα όπλα». Σύμ­φω­να με δηλώ­σεις που έγι­ναν από τους καθη­γη­τές στο σχο­λείο, τους είχαν προει­δο­ποι­ή­σει να παρα­τη­ρούν τις κινή­σεις του και να μην του επι­τρέ­ψουν να μπει στο σχο­λείο με σακίδιο.

Σύμ­φω­να με αυτά που ανέ­βα­ζε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, τα οποία δια­γρά­φη­καν μετά την επί­θε­ση, εμφα­νί­ζε­ται σε φωτο­γρα­φί­ες να φέρει μαχαί­ρια, καρα­μπί­νες και πιστό­λια. Ο Jillian Davis, ένας πρώ­ην συμ­μα­θη­τής του Cruz, είπε ότι μιλού­σε συχνά για όπλα και μαχαί­ρια, αλλά κανείς δεν τον πήρε στα σοβα­ρά. Μέχρι στιγ­μής, επι­κρα­τεί η θεω­ρία ότι ο εισβο­λέ­ας ενερ­γο­ποί­η­σε τον συνα­γερ­μό πυρ­κα­γιάς του σχο­λεί­ου και στη συνέ­χεια άνοι­ξε πυρ σε εκεί­νους που άρχι­σαν να το εκκενώνουν.

Όταν άκου­σαν τους πυρο­βο­λι­σμούς, πολ­λοί εκπαι­δευ­τι­κοί και μαθη­τές συνει­δη­το­ποί­η­σαν πως κάτι περί­ερ­γο συνέ­βαι­νε και κατέ­φυ­γαν στις τάξεις και στις ντου­λά­πες για περισ­σό­τε­ρο από 40 λεπτά, μέχρι που δια­σώ­θη­καν από την αστυ­νο­μία. Ιστο­ρί­ες ηρω­ι­σμού των καθη­γη­τών έχουν ήδη έρθει στο φως, όπως του προ­πο­νη­τή του αμε­ρι­κά­νι­κου ποδό­σφαι­ρου, Aaron Feis, ο οποί­ος τραυ­μα­τί­στη­κε θανά­σι­μα στον θώρα­κα, προ­στα­τεύ­ο­ντας ένα μαθη­τή που επέ­ζη­σε της επίθεσης.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΟΠΛΑ

Οι αρχές που ερευ­νούν το περι­στα­τι­κό ισχυ­ρί­ζο­νται ότι κατά τη στιγ­μή της σύλ­λη­ψης του, ο Cruz μετέ­φε­ρε ένα AR-15 του­φέ­κι επι­θε­τι­κού τύπου και πολ­λά πυρο­μα­χι­κά. Η ευκο­λία με την οποία ένας πιθα­νός εισβο­λέ­ας μπο­ρεί να απο­κτή­σει ένα στρα­τιω­τι­κού τύπου πυρο­βό­λο όπλο είναι μια άλλη πτυ­χή που αυξά­νει τον αριθ­μό των θυμά­των σε επι­θέ­σεις αυτού του τύπου.

Στην περί­πτω­ση του Cruz, ένα άτο­μο με ιστο­ρι­κό βίαι­ης συμπε­ρι­φο­ράς και ένα προ­βλη­μα­τι­κό προ­φίλ στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, είναι ακό­μη πιο ανη­συ­χη­τι­κό το γεγο­νός ότι κατόρ­θω­σε να απο­κτή­σει νόμι­μα όπλα. Κατά τα τελευ­ταία χρό­νια και μετά από την έξαρ­ση της μαζι­κής χρή­σης πυρο­βό­λων όπλων, όπως το δρά­μα που δια­δρα­μα­τί­στη­κε κατά τη διάρ­κεια συναυ­λί­ας στο Λας Βέγκας τον περα­σμέ­νο χρό­νο, αφή­νο­ντας 58 νεκρούς, όλο και περισ­σό­τε­ρες φωνές απαι­τούν μεγα­λύ­τε­ρο έλεγ­χο στις πωλή­σεις όπλων.

Ωστό­σο, σημα­ντι­κές ομά­δες όπως η Εθνι­κή Ένω­ση υπέρ της Οπλο­φο­ρί­ας, National Rifle Association (NRA), ασκούν μεγά­λες πιέ­σεις στην Ουά­σιγ­κτον ώστε να απο­φύ­γει οποια­δή­πο­τε νομο­θε­σία που θα μπο­ρού­σε να βλά­ψει αυτή την κερ­δο­φό­ρα επι­χεί­ρη­ση. Ο Πρό­ε­δρος Donald Trump που έλα­βε άμε­ση υπο­στή­ρι­ξη από την NRA, κατά τη διάρ­κεια της προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας του 2016, αρνή­θη­κε να επι­κρί­νει την ευκο­λία πρό­σβα­σης στα όπλα, παρά τις επι­θέ­σεις που σημειώ­θη­καν υπό τη διοί­κη­σή του.

Στις πρώ­τες του δηλώ­σεις σχε­τι­κά με τα γεγο­νό­τα στη Φλό­ρι­ντα, ο Trump ανα­φέρ­θη­κε για «την αντι­με­τώ­πι­ση του δύσκο­λου ζητή­μα­τος της ψυχι­κής υγεί­ας», αλλά δεν ανα­φέρ­θη­κε καν στη λέξη «όπλο» τα πέντε λεπτά που μιλού­σε. Εκτι­μά­ται ότι υπάρ­χουν μετα­ξύ 200 και 300 εκα­τομ­μύ­ρια όπλα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, σχε­δόν ένα ανά άτο­μο. Λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τα στοι­χεία αυτά, δεν είναι έκπλη­ξη το γεγο­νός το να πέσουν μερι­κοί στα χέρια δολο­φό­νων σαν τον Νίκο­λας Cruz, ή οποια­δή­πο­τε άλλου πρό­θυ­μου να προ­κα­λέ­σει θανα­τη­φό­ρες βλάβες.

Σε αριθμούς

-291 επι­θέ­σεις με πυρο­βό­λα όπλα σε σχο­λεία των ΗΠΑ από το 2013.

-Μέσος όρος 1 σχο­λείο ανά εβδομάδα.

-Η επί­θε­ση στις 14 Φεβρουα­ρί­ου ήταν το 18ο συμ­βάν μέσα σε ένα χρόνο.

-121 άτο­μα έχουν σκο­τω­θεί από πυρο­βο­λι­σμούς σε σχο­λεία με αρχή το περι­στα­τι­κό Sandy Hook τον Δεκέμ­βριο του 2012.

Οι πιο θανατηφόρες επιθέσεις

1.-Βιρτζίνια Tech. Απρι­λί­ου 16 του 2007. Νεκροί : 32

2.-Sandy Hook Δημο­τι­κό σχο­λείο. 14 Δεκεμ­βρί­ου 2012. Νεκροί: 26

3.-Stoneman Γυμνά­σιο Ντά­γκλας. 14 Φεβρουα­ρί­ου 2018. Νεκροί: 17

4.-Πανεπιστήμιο του Τέξας. 1 Αυγού­στου του 1966. Νεκροί: 14

5.-Columbine High School. 20 Απρι­λί­ου 1999. Νεκροί: 13

ΠΗΓΗ:
GRANMA. Σέρ­χιο Αλε­χά­ντρο Γκό­μες 1 Μαρ­τί­ου 2018.

Ελεύ­θε­ρη από­δο­ση στα ελλη­νι­κά Πάνος Αλε­πλιώ­της

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο