Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«γιατί υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι;» από τις εκδόσεις Εντύποις

Είναι κατα­πλη­κτι­κό, πώς μέσα στις λίγες σελί­δες ενός βιβλί­ου, μπο­ρεί να χωρέ­σει ολό­κλη­ρη η ιστο­ρία και το μέλ­λον των ανθρώ­πι­νων κοινωνιών!

Ο συγ­γρα­φέ­ας με τη γνώ­ρι­μη καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα γρα­φής του, συμπα­ρα­σύ­ρει τον ανα­γνώ­στη σε ένα ταξί­δι μέσα στο χρό­νο και τον αφή­νει να ζήσει ο ίδιος την ιστορία.

Ξεκι­νώ­ντας από τη συλ­λο­γι­κή ζωή της επο­χής τού πρω­τό­γο­νου ανθρώ­που, μετα­βαί­νει (μέσα από τη θαυ­μά­σια συγκρο­τη­μέ­νη σκέ­ψη του που απο­τυ­πώ­νε­ται στο βιβλίο), στον αγώ­να για την ατο­μι­κή ύπαρ­ξη της επο­χής των εκμε­ταλ­λευ­τι­κών συστη­μά­των. Με τη μέθο­δο του δια­λε­κτι­κού υλι­σμού, ξετυ­λί­γει την αλυ­σί­δα του αδιά­κο­που προ­τσές της μετα­βα­τι­κό­τη­τας της ανθρώ­πι­νης ιστο­ρί­ας. Με τρό­πο λιτό και γλα­φυ­ρό, συν­δέ­ει τη λει­τουρ­γία και οργά­νω­ση της συλ­λο­γι­κής ζωής των κοι­νω­νιών, ως απόρ­ροια της διαρ­κώς εξε­λισ­σό­με­νης οικο­νο­μι­κής παραγωγής.

Παρου­σιά­ζει, πώς ανά επο­χή η οικο­νο­μία επη­ρε­ά­ζει τις αξί­ες, την ηθι­κή, τις θρη­σκεί­ες, αλλά και τον ίδιο τον θεσμό της οικο­γέ­νειας. Συλ­λαμ­βά­νει και απο­δί­δει με εξαι­ρε­τι­κό εκλαϊ­κευ­μέ­νο τρό­πο, πώς μέσα από τη διάρ­θρω­ση της παρα­γω­γής, της ατο­μι­κής ιδιο­κτη­σί­ας, γεν­νά­ται ο πόλε­μος, δημιουρ­γού­νται ο πλού­τος και η φτώ­χεια, ως εγγε­νή στοι­χεία των εκμε­ταλ­λευ­τι­κών κοινωνιών.
Ένα έξο­χο έργο και σπου­δαίο βοή­θη­μα γνώ­σης για κάθε αναγνώστη!

SBN13 9786185300333
Εκδό­της ΕΝΤΥΠΟΙΣ
Χρο­νο­λο­γία Έκδο­σης Μάιος 2018
Αριθ­μός σελί­δων 176
Δια­στά­σεις 21x14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρό­λο­γος
Μπα­μπά, γιατί;
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Και εγέ­νε­το ο άνθρωπος…
Μια φορά κι έναν και­ρό όλα ήταν ελεύθερα
Το πρω­τό­γο­νο κοι­νο­τι­κό σύστημα
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ
Η καλή νοι­κο­κυ­ρά είναι δού­λα και κυρά!!!
Η εμφά­νι­ση της δουλείας
Η εμφά­νι­ση της ταξι­κής κοινωνίας
Η εμφά­νι­ση της ατο­μι­κής ιδιοκτησίας
Η ανα­τρο­πή της Μητριαρχίας
Ο χωρι­σμός σε πλού­σιους και φτωχούς
Οι άνθρω­ποι δημιουρ­γούν τις θρησκείες
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Η Φεουδαρχία
Ο καπιταλισμός
Η ώρα του καινούργιου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο