Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για έκτη ημέρα καίει η φωτιά στο Δάσος της Δαδιάς

Οι εναλ­λα­γές της κατεύ­θυν­σης των ασθε­νών ανέ­μων, που σήμε­ρα πνέ­ουν βορειο­α­να­το­λι­κοί έντα­σης 3 μπο­φόρ, πιθα­νόν να απο­τε­λέ­σουν για ακό­μη μία μέρα τον ρυθ­μι­στι­κό παρά­γο­ντα στη συμπε­ρι­φο­ρά και εξέ­λι­ξη της πυρ­κα­γιάς που καί­ει για έκτη μέρα στο Εθνι­κό Πάρ­κο Δαδιάς. Με το κύριο μέτω­πο της φωτιάς να κινεί­ται νοτιο­δυ­τι­κά οι στα­δια­κές και συνε­χό­με­νες δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις στην κατεύ­θυν­ση του αέρα δυσχε­ραί­νουν εκ νέου το έργο των δυνά­με­ων κατά­σβε­σης αυξά­νο­ντας την πιθα­νό­τη­τα κηλι­δώ­σε­ων (νέων εστιών).

Έξι ημέ­ρες τώρα η φωτιά έχει προ­κα­λέ­σει τερά­στια κατα­στρο­φή. Έκα­νε στά­χτη ένα μονα­δι­κό οικο­σύ­στη­μα. Εκ των υστέ­ρων γίνε­ται προ­σπά­θεια να δια­νοι­χθούν αντι­πυ­ρι­κές ζώνες και λωρί­δες για να μπο­ρούν να περά­σου τα πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα, γεγο­νός που επι­βε­βαιώ­νει την δια­χρο­νι­κή, εγκλη­μα­τι­κή απου­σία και τω παρα­μι­κρών μέτρων πρόληψης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο