Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται οι επτά εμπλεκόμενοι στον θάνατο του Μαραντόνα

   Σε ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση μετέ­τρε­ψε η εισαγ­γε­λία του Σαν Ιζί­ντρο (σ.σ. προ­ά­στιο του Μπου­έ­νος Αϊρες), την κατη­γο­ρία για τους επτά εμπλε­κό­με­νους στην υπό­θε­ση που αφο­ρά στον θάνα­το του Ντιέ­γκο Αρμά­ντο Μαρα­ντό­να. Και σύμ­φω­να με την νομο­θε­σία της Αργε­ντι­νής, σε περί­πτω­ση που κρι­θούν ένο­χοι, αντι­με­τω­πί­ζουν ποι­νή φυλά­κι­σης από οκτώ έως 25 χρόνια.

Με αυτήν την αλλα­γή στο κατη­γο­ρη­τή­ριο, η εισαγ­γε­λία θεω­ρεί ότι ο θάνα­τος του Μαρα­ντό­να δεν οφεί­λε­ται σε επαγ­γελ­μα­τι­κό παρά­πτω­μα ή αμέ­λεια εκ μέρους της ιατρι­κής ομά­δας του «pibe de oro», αλλά εκτι­μά πως οι ιατροί και οι φρο­ντι­στές του εκλι­πό­ντος, δεν έκα­ναν τίπο­τα για να απο­τρέ­ψουν το θάνα­τό του.

    «Μετά από τόση αδι­κία, το πιο σημα­ντι­κό είναι η αλλα­γή της κατη­γο­ρί­ας σε ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση», δήλω­σε στο γαλ­λι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων (AFP), μέλος της εισαγ­γε­λι­κής αρχής του Σαν Ιζί­ντρο και υπεύ­θυ­νος για την έρευνα.

Αυτή η επι­βα­ρυ­ντι­κή αλλα­γή στο κατη­γο­ρη­τή­ριο, συν­δέ­ε­ται με την δημο­σί­ευ­ση στις αρχές Μαΐ­ου μιας έκθε­σης εμπει­ρο­γνω­μό­νων, η οποία κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι ο Μαρα­ντό­να είχε «εγκα­τα­λει­φθεί στην μοί­ρα του» από την ομά­δα υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης, της οποί­ας η «ανε­παρ­κής και απε­ρί­σκε­πτη θερα­πεία οδή­γη­σε σε αργή αγωνία».

    «Οι ενδεί­ξεις για τον κίν­δυ­νο να πεθά­νει, που παρου­σί­α­σε, αγνο­ή­θη­καν», ανέ­φε­ραν στην έκθε­ση τους, οι 20 εμπει­ρο­γνώ­μο­νες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ιατρο­δι­κα­στι­κών παθο­λό­γων που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν την αυτο­ψία και ειδι­κούς από διά­φο­ρους ιατρι­κούς κλά­δους, επι­ση­μαί­νο­ντας πως η παρε­χό­με­νη νοση­λευ­τι­κή φρο­ντί­δα «αλλοιώ­θη­κε από ελλείψεις».

Ο Μαρα­ντό­να, ο οποί­ος υπέ­φε­ρε από νεφρι­κά, ηπα­τι­κά και καρ­δια­κά προ­βλή­μα­τα, πέθα­νε από καρ­δια­κή προ­σβο­λή στις 25 Νοεμ­βρί­ου 2020, μόλις λίγες εβδο­μά­δες μετά από χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση στον εγκέ­φα­λο, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­σθεί ένας θρόμβος.

Οι επτά κατη­γο­ρού­με­νοι, είναι ο νευ­ρο­χει­ρουρ­γός Λεο­πόλ­δο Λού­κε, η ψυχί­α­τρος Αγκου­στί­να Κοσά­τσοφ, ένας ψυχο­λό­γος, δύο νοσο­κό­μες (σ.σ. ένας άνδρας και μια γυναί­κα) που βρί­σκο­νταν στο πλευ­ρό του Μαρα­ντό­να, ο επό­πτης αυτών των νοσο­κό­μων και ο συντο­νι­στής ιατρός για νοση­λεία στο σπίτι.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο