Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για διέγερση σε βιαιοπραγίες καταδικάστηκε ο Ν. Μιχαλολιάκος (ΒΙΝΤΕΟ)

Φυλά­κι­ση 8 μηνών, με ανα­στο­λή, επέ­βα­λε το Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο στον αρχη­γό της Χρυ­σής Αυγής, Νίκο Μιχα­λο­λιά­κο, για την κατη­γο­ρία της «διέ­γερ­σης σε διά­πρα­ξη εγκλη­μά­των, βιαιο­πρα­γί­ες ή διχόνοια».

Η κατα­δί­κη του κ. Μιχα­λο­λιά­κου αφο­ρά το περιε­χό­με­νο δημό­σιας ομι­λί­ας του στις 3.9.2011, όπο­τε ανα­φε­ρό­με­νος σε πολι­τι­κούς αντι­πά­λους της Χρυ­σής Αυγής, είχε πει πως αν δεν είχε το κόμ­μα του «μεγά­λο μέρος του ελλη­νι­κού λαού… θα τους σπά­γα­με τα κεφάλια».

Η υπό­θε­ση έφθα­σε στη Δικαιο­σύ­νη έπει­τα από μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά που είχε υπο­βά­λει το Ελλη­νι­κό Παρα­τη­ρη­τή­ριο Συμ­φω­νιών του Ελσίν­κι ύστε­ρα από σχε­τι­κό δημο­σί­ευ­μα της «Εφη­με­ρί­δας των Συντακτών».

Στην ομι­λία για την οποία κατα­δι­κά­στη­κε, έλε­γε, μετα­ξύ άλλων:

«Ο λύκος την καθα­ρί­ζει τη φωλιά του. Κι αυτή η φωλιά θα μεί­νει καθα­ρή [ξανα­χτυ­πά­ει το χέρι του στο βήμα]. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν [παρα­τε­τα­μέ­να χει­ρο­κρο­τή­μα­τα]. Ναι! Με φασί­στες, ναζι­στές, εγκλη­μα­τί­ες, μαχαι­ρο­βγάλ­τες, ό,τι θέλουν. Αλλά όχι με προ­δό­τες και διπρό­σω­πους που θέλουν να ’ναι και με τον αστυ­φύ­λαξ και με τον χωρο­φύ­λαξ. Δεν γίνε­ται να ’σαι και με τη Νίκη την Τζα­βέλ­λα των Εβραί­ων και με τη Χρυ­σή Αυγή. Ούτε να ’ρχε­σαι εδώ για να βλέ­πεις τι τρέ­χει και μετά να πηγαί­νεις να το ψιθυ­ρί­ζεις και να λένε τα διά­φο­ρα υπο­κεί­με­να λέξεις και κου­βέ­ντες κατά της Χρυ­σής Αυγής. Θα είναι τυχε­ροί. Εχου­με σκο­πό και στό­χο, για­τί ένα μεγά­λο μέρος του ελλη­νι­κού λαού αυτή τη στιγ­μή είναι στο πλευ­ρό μας. Αλλιώς θα τους σπά­γα­με τα κεφά­λια. Το λέω και να το μετα­φέ­ρε­τε το μήνυ­μα. Αυτό είχα να πω».

Καταδίκη και του Σαχινίδη

Ομό­φω­να κατα­δι­κά­στη­κε επί­σης την Παρα­σκευή 9 Φλε­βά­ρη, από το Α’ Τρι­με­λές Εφε­τείο Πλημ­με­λη­μά­των, ο βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής Γ. Σαχι­νί­δης, με ποι­νή φυλά­κι­σης 12 μηνών με ανα­στο­λή, για συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μη­ση σε βάρος της βου­λευ­τή του ΚΚΕ Λιά­νας Κανέλλη.

Η κατα­δί­κη ήταν και πρό­τα­ση του εισαγ­γε­λέα, που είχε ειση­γη­θεί 20 μήνες φυλά­κι­ση. Ειδι­κό­τε­ρα, στις 3/12/2015, σε ομι­λία του στη Βου­λή, ο Σαχι­νί­δης κατη­γό­ρη­σε την Λ. Κανέλ­λη για ηθι­κή αυτουρ­γία στη δολο­φο­νία των δύο μελών της Χρυ­σής Αυγής το 2013 στο Νέο Ηρά­κλειο. Η ακρι­βής φρά­ση που είχε χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ήταν η εξής: «Την καταγ­γέλ­λω ως ηθι­κό αυτουρ­γό για τη δολο­φο­νία των δύο συντρό­φων μας».

KKE: Πρό­κλη­ση η κατα­δί­κη δημο­σιο­γρά­φου για συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μι­ση της Χρυ­σής Αυγής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο