Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για «διαφορές» με την Τουρκία που πρέπει να διευθετηθούν γράφει ο «ευχαριστούμε τους Αμερικάνους» Κ. Σημίτης

Τη λογι­κή της ανα­γνώ­ρι­σης «συνο­ρια­κών δια­φο­ρών» με την Τουρ­κία και την επί­λυ­σή τους στο Δικα­στή­ριο της Χάγης επα­να­φέ­ρει ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Κώστας Σημί­της σε άρθρο του, στην εφη­με­ρί­δα «Τα Νέα» για τα 20 χρό­νια από τη Σύνο­δο της ΕΕ στο Ελσίν­κι, όπου η τότε κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ απο­δέ­χθη­κε την ύπαρ­ξη δια­φο­ρών στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, πέραν δηλα­δή της μόνης δια­φο­ράς για την υφαλοκρηπίδα.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά στο κεί­με­νο των συμπε­ρα­σμά­των της Συνό­δου του Ελσίν­κι στις 10 Δεκέμ­βρη του 1991 ανα­φέ­ρε­ται για τις υπο­ψή­φιες χώρες προς έντα­ξη, μετα­ξύ αυτών και η Τουρ­κία, πως η ΕΕ «παρο­τρύ­νει τα υπο­ψή­φια κρά­τη να κατα­βά­λουν κάθε προ­σπά­θεια για την επί­λυ­ση κάθε εκκρε­μούς συνο­ρια­κής δια­φο­ράς και άλλων συνα­φών θεμά­των». Καλεί επί­σης «να φέρουν τη δια­φο­ρά ενώ­πιον του Διε­θνούς Δικα­στη­ρί­ου» και ‘έθε­τε χρο­νι­κό ορί­ζο­ντα «το αργό­τε­ρο στα τέλη του 2004, το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο θα επα­νε­ξε­τά­σει την κατά­στα­ση ως προς κάθε εκκρε­μή διαφορά».

Με βάση αυτό το κεί­με­νο η κυβέρ­νη­ση Σημί­τη, επί της ουσί­ας, ανα­γνω­ρί­ζει το δικαί­ω­μα της Τουρ­κί­ας να εγεί­ρει θέμα «συνο­ρια­κών δια­φο­ρών» με την Ελλά­δα που πρέ­πει να επι­λυ­θούν στη Χάγη.

Ο Κώστας Σημί­της με το άρθρο του υπο­στη­ρί­ζει ότι πρό­κει­ται για «μια επι­τυ­χία που δεν ολο­κλη­ρώ­θη­κε» διό­τι μετά το 2004 «η τότε νέα ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση τελι­κά δεν έδω­σε συνέ­χεια», ανα­φε­ρό­με­νος στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ επί Κώστα Καρα­μαν­λή. Γρά­φει ότι επι­τυ­χία ήταν πως η Τουρ­κία ως υπο­ψη­φία προς έντα­ξη στην ΕΕ «θα έπρε­πε σε εύλο­γο χρο­νι­κό διά­στη­μα, να επι­λύ­σει τις τυχόν συνο­ρια­κές ή άλλες δια­φο­ρές της με τα κρά­τη — μέλη στη βάση στη βάση των αρχών του Διε­θνούς Δικαί­ου, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της προ­σφυ­γής στο Διε­θνές Δικα­στή­ριο της Χαγης, εφό­σον δεν επερ­χό­ταν συμ­φω­νία σε εκκρε­μείς δια­φο­ρές». Ο Κ. Σημί­της με σαφή τρό­πο κάνει λόγο για «δια­φο­ρές» που πρέ­πει να εκδι­κα­στούν στην Χάγη, αν δεν διευ­θε­τη­θούν νωρίτερα.

Η εφη­με­ρί­δα έχει πρω­το­σέ­λι­δο τίτλο: «Για όλα φταί­ει ο Καρα­μαν­λής».

Σε δήλω­ση του ο Κ. Σημί­της ανα­φέ­ρει πως «το σημε­ρι­νό άρθρο μου στην εφη­με­ρί­δα “ΤΑ ΝΕΑ” έχει τίτλο “μια επι­τυ­χία που δεν ολο­κλη­ρώ­θη­κε” και ανα­φέ­ρε­ται στη συμ­φω­νία του Ελσίν­κι» και προ­σθέ­τει ότι «προ­σω­πι­κοί χαρα­κτη­ρι­σμοί για πολι­τι­κούς, όπως εκεί­νος που ανα­φέ­ρε­ται στην πρώ­τη σελί­δα της εφη­με­ρί­δας, μου ήταν πάντα ξένοι».

 

Το «ευχα­ρι­στώ» (της ντρο­πής και της υπο­τέ­λειας στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα) ο Κ. Σημί­της το απηύ­θυ­νε στους Αμε­ρι­κά­νους, στις 31 Γενά­ρη 1996, από το βήμα της Βου­λής, λίγες ώρες μετά τη συντρι­βή του ελλη­νι­κού ελι­κο­πτέ­ρου στη θάλασ­σα των Ιμί­ων, το κατέ­βα­σμα της ελλη­νι­κής σημαί­ας από τη νησί­δα και την απο­χώ­ρη­ση των Ελλή­νων στρα­τιω­τών από αυτήν.

Τα Ιμια ακο­λού­θη­σε η διεύ­ρυν­ση της θεω­ρί­ας περί “γκρί­ζων ζωνών” σε ολό­κλη­ρο το Αιγαίο.  Σε εφαρ­μο­γή του “ευχα­ρι­στώ ” των Ιμί­ων, ήρθε η Συμ­φω­νία της Μαδρί­της μετα­ξύ Σημί­τη και Ντε­μι­ρέλ, που υπα­γο­ρεύ­τη­κε κατευ­θεί­αν από την Αμε­ρι­κα­νί­δα υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Μ. Ολμπράιτ και ανα­γνω­ρί­ζει τα τουρ­κι­κά “ζωτι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και ενδια­φέ­ρο­ντα”. Ηρθε η “βήμα προς βήμα” προ­σέγ­γι­ση με την Τουρ­κία με την ταυ­τό­χρο­νη διο­λί­σθη­ση ολό­κλη­ρου του πακέ­του των τουρ­κι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων στο Διε­θνές Δικα­στή­ριο της Χάγης και ό,τι συμ­βαί­νει μέχρι σήμε­ρα­Το “ευχα­ρι­στώ ” των Ιμί­ων σημα­το­δό­τη­σε την ανα­τρο­πή της ελλη­νι­κής στά­σης που ακο­λου­θού­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις από το 1974 και μετά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο