Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για δύο κακουργήματα κατηγορείται η χήρα του Γιώργου Τράγκα

Ποι­νι­κή δίω­ξη για δύο κακουρ­γή­μα­τα άσκη­σε η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών σε βάρος της χήρας του Γιώρ­γου Τρά­γκα, Μαρί­ας Καρ­ρά σχε­τι­κά με τις δηλώ­σεις περιου­σια­κής κατά­στα­σης για τα οικο­νο­μι­κά έτη 2012 έως 2019.

Οι κατη­γο­ρί­ες που απαγ­γέλ­θη­καν σε βάρος της δημο­σιο­γρά­φου αφο­ρούν το αδί­κη­μα της υπο­βο­λής ανα­κρι­βών δηλώ­σε­ων πόθεν έσχες που φέρε­ται να διέ­πρα­ξε τα έτη 2012 έως το 2015 καθώς και αυτό της μη υπο­βο­λής δήλω­σης πόθεν έσχες για τα έτη από το 2015 έως το 2019, διά­στη­μα που ήταν εν ζωή ο εκδό­της ο οποί­ος απε­βί­ω­σε το 2021.

Για την υπό­θε­ση διε­νερ­γή­θη­κε προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση από την Εισαγ­γε­λία μετά από πόρι­σμα που δια­βι­βά­στη­κε από την Αρχή για το Ξέπλυ­μα Μαύ­ρου Χρή­μα­τος που διε­νέρ­γη­σε ελέγ­χους μετά τον θάνα­το του εκδό­τη και δημο­σιο­γρά­φου Γιώρ­γου Τρά­γκα. Σύμ­φω­να με την Αρχή, η κ. Καρ­ρά το επί­μα­χο διά­στη­μα, είτε δεν υπέ­βα­λε ως όφει­λε, δηλώ­σεις περιου­σια­κής κατά­στα­σης ή δεν δήλω­νε μεγά­λης αξί­ας περιου­σια­κά στοιχεία.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες τα οικο­νο­μι­κά στοι­χεία που δεν συμπε­ριε­λάμ­βα­νε η χήρα του Γιώρ­γου Τρά­γκα στις δηλώ­σεις πόθεν έσχες, εκτι­μώ­νται σε 3 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ κατ’ έτος και αφο­ρούν ποσά κατα­θέ­σε­ων , σε ατο­μι­κούς ή και κοι­νούς λογα­ρια­σμούς με τον εκλι­πό­ντα εκδό­τη ή και σε από­κτη­ση ακί­νη­της περιου­σί­ας. Η κ. Καρ­ρά έδω­σε εξη­γή­σεις πριν λίγους μήνες στην Εισαγ­γε­λία ως ύπο­πτη για την διά­πρα­ξη των δύο κακουργημάτων.

Η δικο­γρα­φία δια­βι­βά­στη­κε σε Ανα­κρι­τή ενώ­πιον του οποί­ου θα κλη­θεί να απο­λο­γη­θεί η κατηγορούμενη.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο