Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για καθυστερήσεις και ανεπάρκειες στη διαλεύκανση του θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου κάνει λόγο η Διεθνής Αμνηστία

Τις 101.146 έχουν φτά­σει οι υπο­γρα­φές που έχουν συγκε­ντρω­θεί από την Διε­θνή Αμνη­στία, στο πλαί­σιο της εκστρα­τεί­ας της οργά­νω­σης για από­δο­ση δικαιο­σύ­νης για το θάνα­το του Ζακ Κωστό­που­λου, 16 μήνες μετά το τρα­γι­κό συμβάν.

Σε σχε­τι­κή συνέ­ντευ­ξη Τύπου, οι εκπρό­σω­ποι της οικο­γέ­νειας και οι δικη­γό­ροι της, εξέ­φρα­σαν «σοβα­ρές ανη­συ­χί­ες για καθυ­στε­ρή­σεις και ανε­πάρ­κειες στην ποι­νι­κή και πει­θαρ­χι­κή διε­ρεύ­νη­ση» του θανά­του του ΛΟΑΤΚΙ ακτι­βι­στή. Μετά το πρό­σφα­το βού­λευ­μα, όπου δυο πολί­τες και τέσ­σε­ρις αστυ­νο­μι­κοί κατη­γο­ρού­νται για θανα­τη­φό­ρα σωμα­τι­κή βλά­βη, ζητούν να μετα­τρα­πούν οι κατη­γο­ρί­ες σε ανθρω­πο­κτο­νία για τους δυο πολί­τες και τους εννέα αστυ­νο­μι­κούς, που εμπλέ­κο­νται στη σύλ­λη­ψη του Ζακ Κωστόπουλου.

Η Διε­θνής Αμνη­στία έχει ζητή­σει επα­νει­λημ­μέ­να να συνα­ντη­θεί με τον υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης, Κων­στα­ντί­νο Τσιά­ρα, αλλά μέχρι σήμε­ρα δεν έχει πάρει κάποια απά­ντη­ση, όπως ανα­φέ­ρει η οργά­νω­ση. «Δεν απο­τε­λεί συνή­θη πρα­κτι­κή να μη δέχε­ται ένας υπουρ­γός να συνα­ντη­θεί με την Διε­θνή Αμνη­στία», ανέ­φε­ρε η Ειρή­νη Γαϊ­τά­νου, υπεύ­θυ­νη Εκστρα­τειών του Ελλη­νι­κού Τμή­μα­τος της οργάνωσης.

Ο υπεύ­θυ­νος ερευ­νη­τής για την υπό­θε­ση, Στέ­φα­νος Λεβί­δης, από το διε­θνές ερευ­νη­τι­κό κέντρο Forensic Architecture, επι­σή­μα­νε, ότι δια­πι­στώ­θη­κε «απρο­θυ­μία των αρχών να δια­λευ­κά­νουν την υπό­θε­ση». Συγκε­κρι­μέ­να, ο κ. Λεβί­δης, μίλη­σε για απο­τυ­χία της αστυ­νο­μί­ας να δια­σφα­λί­σει σημα­ντι­κό απο­δει­κτι­κό υλι­κό, να εντο­πί­σει ή να ανα­γνω­ρί­σει περισ­σό­τε­ρους μάρ­τυ­ρες και να συλ­λέ­ξει επι­πλέ­ον βιντε­ο­λη­πτι­κό υλι­κό. Το κέντρο Forensic Architecture κάλυ­ψε ένα ερευ­νη­τι­κό κενό, για παρά­δειγ­μα βρή­καν μάρ­τυ­ρες, εντό­πι­σαν κάμε­ρες, ανα­κά­λυ­ψαν βίντεο που είχαν υπο­στεί μοντάζ. Η έρευ­να αυτή κατέ­λη­ξε στη σύντα­ξη μιας έκθε­σης, η οποία κατα­τέ­θη­κε στον αρμό­διο ανα­κρι­τή. Σύμ­φω­να με τον κ. Λεβί­δη, τα στοι­χεία τα οποία παρα­δό­θη­καν στον ανα­κρι­τή, δεν αξιο­ποι­ή­θη­καν στο έπα­κρο. «Στις ειδή­σεις είδα­με περισ­σό­τε­ρο υλι­κό, από αυτό που έχει ο ανα­κρι­τής στα χέρια του», υπο­στή­ρι­ξε ο κ. Λεβί­δης. Επί­σης τόνι­σε, ότι ερω­τή­μα­τα γεν­νιού­νται για στοι­χεία που δεν συλ­λέ­χθη­καν από τον τόπο της επί­θε­σης, το για­τί σφρα­γί­στη­κε η περιο­χή μιά­μι­ση ώρα μετά και όχι αμέ­σως, δίνο­ντας τη δυνα­τό­τη­τα, για παρά­δειγ­μα, στον κατη­γο­ρού­με­νο κοσμη­μα­το­πώ­λη να σκου­πί­σει τον τόπο του εγκλή­μα­τος λίγο μετά την επίθεση.

Επι­πλέ­ον, το πει­θαρ­χι­κό συμ­βού­λιο εις βάρος των αστυ­νο­μι­κών έχει ανα­βλη­θεί ήδη δυο φορές, με αίτη­μα των δικη­γό­ρων των αστυ­νο­μι­κών, όπως ενη­μέ­ρω­σε η δικη­γό­ρος ‘Αννυ Παπα­ρού­σου. «Δεν ζητού­με κάποια εξαί­ρε­ση, αλλά την συνή­θη εφαρ­μο­γή των δια­τά­ξε­ων, που αφο­ρούν μια τέτοια υπό­θε­ση», υπογράμμισε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο