Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Για λόγους εθνικής ασφαλείας που δεν μπορούν να εξηγηθούν» καθυστερεί ο διορισμός του κομμουνιστή δημάρχου

Στον «αέρα» βρί­σκε­ται τυπι­κά ο διο­ρι­σμός του πρώ­του κομ­μου­νι­στή δημάρ­χου στην Τουρ­κία. Ο υπο­ψή­φιος του ΤΚΡ Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου ο οποί­ος ξεκά­θα­ρα κέρ­δι­σε τις δημο­τι­κές εκλο­γές στην κοι­νό­τη­τα Ντερ­σίμ δεν έλα­βε, όπως προ­βλέ­πε­ται, τη βεβαί­ω­ση που του «ανοί­γει το δρό­μο» για το δημαρ­χείο καθώς η τοπι­κή εκλο­γι­κή επι­τρο­πή (φαντα­ζό­μα­στε όχι με δική της πρω­το­βου­λία) έκρι­νε ότι δεν μπο­ρεί να το πρά­ξει «για λόγους εθνι­κής ασφα­λεί­ας που δεν μπο­ρούν να εξηγηθούν».

Ο Ματσό­γλου και οι δημο­τι­κοί του σύμ­βου­λοι αντέ­δρα­σαν με σει­ρά ενη­με­ρω­τι­κών εκδη­λώ­σε­ων και δια­μαρ­τυ­ρί­ες, όπως και το ΤΚΡ, καθώς η στά­ση της εκλο­γι­κής επι­τρο­πής απο­τε­λεί προ­κλη­τι­κή παρα­βί­α­ση του εκλο­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος και του συντάγ­μα­τος. «Αναι­ρούν το δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν και του εκλέ­γε­σθαι» υπο­γραμ­μί­στη­κε σε μια σει­ρά από λαϊ­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες που δεν περιο­ρί­στη­καν στο Ντερ­σίμ. Μετά από αυτό, η εκλο­γι­κή επι­τρο­πή ανα­κοί­νω­σε ότι, εντός των ημε­ρών, θα προ­χω­ρή­σει τη δια­δι­κα­σία χωρίς μέχρι στιγ­μής να υπάρ­χει σχε­τι­κή επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση για το αν όντως το έκανε.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Ματσό­γλου, ο οποί­ος έχει γίνει ιδιαί­τε­ρα γνω­στός από τη δρά­ση του ως δήμαρ­χος της μικρό­τε­ρης κοι­νό­τη­τας Όβα­τσικ κυρί­ως χάρη στο συνερ­γα­τι­κό αγρο­τι­κό μοντέ­λο που προ­ω­θεί και τη φορο­λο­γι­κή και οικο­νο­μι­κή δια­φά­νεια, κέρ­δι­σε τις δημο­τι­κές εκλο­γές στην πόλη Ντερ­σίμ στις 31 Μαρ­τί­ου με 32,37% και έγι­νε, έτσι, ο πρώ­τος κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος στην Τουρκία.

Πηγή: toperiodiko.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο