Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση έβαλε την ουρά στα σκέλια μπροστά στους ιεράρχες (ΦΩΤΟ)

Την ώρα που ο λαός στε­νά­ζει από προ­βλή­μα­τα επι­βί­ω­σης εξαι­τί­ας των συνε­χό­με­νων lockdown…

Την ώρα που οι για­τροί που από και­ρό έχουν ξεπε­ρά­σει κάθε όριο προ­σφο­ράς για να σώσουν συμπο­λί­τες μας

Την ώρα που το σύστη­μα Υγεί­ας είναι αθω­ρά­κι­στο και οι για­τροί χωρίς εφε­δρεί­ες για να πάρουν ανάσες

Την ώρα που ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, ανα­γνω­ρί­ζει τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης στην έξαρ­ση των κρου­σμά­των και τους δεκά­δες θανά­τους στη Βόρεια Ελλά­δα εξαι­τί­ας του γιορ­τα­σμού του Αγί­ου Δημητρίου

Την ώρα που τα πάντα είναι κλειστά

η κυβέρ­νη­ση υπο­χω­ρεί άτα­κτα στο «αντάρ­τι­κο» της Εκκλη­σί­ας και κατα­πί­νει τοπ άνοιγ­μα των εκκλη­σιών για τη γιορ­τή των Θεο­φα­νί­ων, με την Αστυ­νο­μία θεα­τή εκ του μακρόθεν…

Όχι μόνο άνοι­ξαν τις εκκλη­σί­ες, αλλά κοι­νω­νού­σαν και κόσμο. Όχι μόνο δεν τηρεί­ται κανέ­να μέτρο αλλά βλέ­που­με εικό­νες συνω­στι­σμού και ουρές

Μια κυβέρ­νη­ση και ένα κρά­τος έρμαιο στις ορέ­ξεις των παπάδων.

Μια κυβέρ­νη­ση που κου­νά συνε­χώς κου­νά το δάχτυ­λο στους πολί­τες και η οποία  για μια ακό­μη φορά βάζει την ουρά στα σκέ­λια μπρο­στά στο παπαδαριό.

Μια κυβέρ­νη­ση που αύριο που θα αυξη­θούν τα κρού­σμα­τα και θα πάει σε νέο lockdown θα ρίχνει τις ευθύ­νες στις κομ­μώ­τριες, στους κατα­στη­μα­τάρ­χες, στους απεί­θαρ­χους πολί­τες, στις πιτσι­ρι­κά­δες, στους…

Μια κυβέρ­νη­ση που επι­λέ­γει την «ήπια αστυ­νό­μευ­ση έξω από τους ιερούς ναούς» και την άγρια κατα­στο­λή για το λαό που διεκ­δι­κεί τα αυτονόητα…

ekklisia21 ekklisia22

.jpg 2 3 5

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο