Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για να γυρίσει ο ήλιος

Συγκρα­τη­μέ­νη εμφα­νί­στη­κε η επι­κε­φα­λής του ΔΝΤ, Κρι­στίν Λαγκάρντ, για την παγκό­σμια καπι­τα­λι­στι­κή ανά­καμ­ψη λέγο­ντας πως «βλέ­που­με κάποιες ακτί­νες ήλιου, αλλά δεν είναι καθα­ρός ο ουρανός».

Φυσι­κά αυτές οι ακτί­νες ήλιου για τους καπι­τα­λι­στές πάντο­τε τσου­ρου­φλί­ζουν τους εργα­ζο­μέ­νους και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Και προ εμβά­θυν­σης της καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης και με τα άγρια αντι­λαϊ­κά μέτρα εντός της κρί­σης (με ή χωρίς μνη­μό­νια) και με την επα­νά­καμ­ψη της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης. Αυτός, βλέ­πε­τε, είναι ο καπι­τα­λι­σμός και η βαρ­βα­ρό­τη­τά του.

Για τους εργα­ζο­μέ­νους και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, για να γυρί­σει ο ήλιος θέλει δου­λειά πολ­λή. Και φυσι­κά ταξι­κή και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πυξί­δα για να κατευ­θύ­νε­ται αυτή η δου­λειά και δρά­ση προς το στό­χο της ανα­τρο­πής του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστήματος.

Γκά­νταλφ / Χαραυγή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο