Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για να λύσουν το πρόβλημά τους οι τράπεζες θα πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα

Για να λύσουν οι τρά­πε­ζες το πρό­βλη­μα που έχουν, κάποιος θα πλη­ρώ­σει και αυτοί που θα πλη­ρώ­σουν είναι τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα μέσω των κατα­σχέ­σε­ων, μέσω των πλει­στη­ρια­σμών, δήλω­σε ο βου­λευ­τής Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης στο ΚΚΕ, Σάκης Βαρ­δα­λής, στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό του Αθη­ναϊ­κού Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων, «Πρα­κτο­ρείο 104,9 FM» σχε­τι­κά με τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις των τρα­πε­ζών με την κυβέρ­νη­ση για το θέμα των «κόκ­κι­νων δανείων».

«Δεν είναι η πρώ­τη προ­σπά­θεια να αντι­με­τω­πι­στεί αυτό το πρό­βλη­μα. Κάθε φορά προ­σπα­θού­σαν να βάλουν στο χέρι τη λαϊ­κή κατοι­κία ακρι­βώς με αυτό το πρό­σχη­μα. Ότι υπάρ­χουν κακο­πλη­ρω­τές και αυτούς κυνη­γά­με. Δεν είναι σωστό αυτό κατά τη γνώ­μη του ΚΚΕ. Βεβαί­ως υπάρ­χουν κακο­πλη­ρω­τές και να πλη­ρώ­σουν. Δεν είναι εκεί το ζήτη­μα όμως. Με πρό­σχη­μα αυτούς, θα χτυ­πή­σουν κυρί­ως τη λαϊ­κή κατοι­κία, τον λαό», σημεί­ω­σε ο κ. Βαρδαλής.

Προ­έ­βλε­ψε, δε, ότι «οι όροι προ­στα­σί­ας που τώρα υπάρ­χουν […] θα χει­ρο­τε­ρέ­ψουν, «για­τί ήδη έχουν απο­φα­σί­σει οι τρά­πε­ζες, μέσα στο 2019 να προ­χω­ρή­σουν σε 40.000 έως 50.000 πλει­στη­ρια­σμούς και κατα­σχέ­σεις για να λύσουν το πρό­βλη­μα και θα φτά­σουν τις 130.000 μέχρι το 2021».

Σχο­λιά­ζο­ντας τις επι­ση­μάν­σεις του υπουρ­γού Οικο­νο­μί­ας Γιάν­νη Δρα­γα­σά­κη για το θέμα των «κόκ­κι­νων» δανεί­ων ο κ. Βαρ­δα­λής είπε: «Να δώσου­με βάση στα λόγια του κ. Δρα­γα­σά­κη, ήμουν στη Βου­λή όταν τα είπε. Δεν υπάρ­χει περί­πτω­ση ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­σης των τρα­πε­ζών […] Σήμε­ρα έχουν ένα πρό­βλη­μα οι τρά­πε­ζες, “κόκ­κι­να” δάνεια, δεν έχουν ρευ­στό­τη­τα, δεν μπο­ρούν να ανα­χρη­μα­το­δο­τή­σουν την οικο­νο­μία. Αυτό πάνε να λύσουν. Λοι­πόν τι λένε στον λαό με απλά λόγια; “Πώς θέλεις να πλη­ρώ­σεις για να λυθεί αυτό το πρό­βλη­μα; Να σου πάρου­με το σπί­τι μέσω των κατα­σχέ­σε­ων; Ή αργό­τε­ρα, αν δεν λύσου­με σωστά το πρό­βλη­μα, να γίνει ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση; Άρα διά­λε­ξε με ποιο τρό­πο θέλεις να πλη­ρώ­σεις”. Αυτό λένε στον λαό και αυτό θα συμ­βεί στη πρά­ξη. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρό­πο, δηλα­δή είτε θα μας πάρουν τα σπί­τια και την περιου­σία του λαού, είτε αργό­τε­ρα αν δεν λύσουν το πρό­βλη­μα, θα προ­χω­ρή­σουν σε ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση, για­τί τότε θα πουν, “να, δεν μπο­ρέ­σα­με να το λύσου­με, δεν το λύσα­με σωστά και άρα προ­έ­κυ­ψε αυτή η ανά­γκη. Και πάλι εσύ πλή­ρω­σε”. Σε κάθε περί­πτω­ση, δηλα­δή, ο λαός θα πλη­ρώ­σει για να έχουν ρευ­στό­τη­τα οι τρά­πε­ζες, να δίνουν δάνεια στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες και αυτοί με τη σει­ρά τους να βγά­ζουν κέρδη».

«Εμείς καλού­με τον λαό, σήμε­ρα που δεν είμα­στε κυβέρ­νη­ση και είναι άλλοι, να αντι­τα­χθούν σε έναν τρό­πο οργά­νω­σης της οικο­νο­μί­ας που ουσια­στι­κά ωφε­λεί την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, των τρα­πε­ζι­τών, των εφο­πλι­στών, να βάλει εμπό­διο στην υλο­ποί­η­ση αυτής της πολι­τι­κής να διεκ­δι­κή­σει αυτά που δικαιού­ται να ζήσει ανθρώ­πι­να σήμε­ρα», τόνισε.

Σχε­τι­κά με την εφαρ­μο­γή της Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών ο κ. Βαρ­δα­λής υπεν­θύ­μι­σε ότι «από το 1992 ήμα­σταν εμείς τότε οι μόνοι που λέγα­με ότι δεν θα πρέ­πει το πρό­βλη­μα να επι­κε­ντρώ­νε­ται στο όνο­μα και μιλού­σα­με τότε για γεω­γρα­φι­κό προσ­διο­ρι­σμό […] Αυτό το λέγα­με από το ‘92, δεν το λέμε τώρα. Άλλο πρό­βλη­μα έχου­με εμείς. Ότι στην περιο­χή υπάρ­χουν οξυ­μέ­νοι αντα­γω­νι­σμοί μεγά­λων ιμπε­ρια­λι­στι­κών χωρών, αλλά και των αστι­κών τάξε­ων των χωρών της περιο­χής. […] Η Συμ­φω­νία ήταν ένα μέρος γενι­κό­τε­ρα της πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης έτσι ώστε τα δυτι­κά Βαλ­κά­νια συνο­λι­κά, να περά­σουν με τον έναν αντα­γω­νι­στή από τους πολ­λούς στην περιο­χή, ενά­ντια στους άλλους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο