Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για να μη χαθούν τα έσοδα μιας μέρας…

Το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης (!) δεν βρι­σκό­ταν στα «100 σημεία» που ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού για ελεύ­θε­ρη είσο­δο σε μου­σεία και αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους το περα­σμέ­νο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, στο πλαί­σιο των Ευρω­παϊ­κών Ημε­ρών Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς.

✅  Αλλη μια από­δει­ξη του τι σημαί­νει «αυτο­νο­μία» στα μου­σεία και τα μνη­μεία, που τόσο ευαγ­γε­λί­ζε­ται και προ­πα­γαν­δί­ζει το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού. Οπως είναι γνω­στό, το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης δεν υπά­γε­ται στο υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, ούτε συν­δέ­ε­ται απευ­θεί­ας με κάποια εφο­ρεία αρχαιο­τή­των, αλλά είναι Νομι­κό Πρό­σω­πο Δημο­σί­ου Δικαί­ου, αυτο­διοι­κού­με­νο. Βασι­κή επι­δί­ω­ξη και της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης είναι ότι «ο Πολι­τι­σμός μπο­ρεί να είναι αυτο­χρη­μα­το­δο­τού­με­νος».

✅  Γι’ αυτό, άλλω­στε, σχε­διά­ζει άλλα 8 μου­σεία, ιδιαί­τε­ρου αρχαιο­λο­γι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος και υψη­λής επι­σκε­ψι­μό­τη­τας, να ακο­λου­θή­σουν το πρό­τυ­πο του Μου­σεί­ου της Ακρό­πο­λης. Για να μη χαθούν λοι­πόν τα έσο­δα μιας μέρας, το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης δεν είχε ελεύ­θε­ρη είσο­δο γι’ αυτές τις δύο μέρες, βάζο­ντας εμπό­δια στην πρό­σβα­ση της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας. Αυτό σημαί­νει ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κή λει­τουρ­γία

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο