Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Για να μιλήσεις για ανθρώπινα δικαιώματα, απλά, πρέπει να σταματήσεις να είσαι καπιταλιστής”

Δ. Κουτσούμπας — έκτακτη τηλεδιάσκεψη των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων

Κάτω τα χέρια από την Κούβα Αλληλεγγύη στην Κούβα, σε όλους τους λαούς που αγωνίζονται ενάντια στις κυρώσεις, στις μηχανορραφίες και στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.

«Εκφράζουμε την πεποίθησή μας, πως τα σχέδια αποσταθεροποίησης της Κούβας, τα οποία καταρτίζει ο ιμπεριαλισμός, δεν θα περάσουν, πως ο λαός της Κούβας για άλλη μια φορά θα τα ανατρέψει», σημείωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Είναι αλή­θεια πως η παν­δη­μία έχει βάλει ορι­σμέ­να όρια στις δια ζώσης επι­κοι­νω­νί­ες των κομ­μά­των. Ωστό­σο, όρια στον ανα­γκαίο συντο­νι­σμό και στην πάλη των λαών, των κομ­μου­νι­στι­κών και εργα­τι­κών κομ­μά­των δεν μπο­ρούν να μπουν.

Αυτό το μήνυ­μα στέλ­νει και η σημε­ρι­νή έκτα­κτη τηλε­διά­σκε­ψή μας, με την οποία στέλ­νου­με μια ακό­μη ηχη­ρή κατα­δί­κη στον απο­κλει­σμό της Κού­βας από τον αμε­ρι­κά­νι­κο ιμπε­ρια­λι­σμό, εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας στο ΚΚ της Κού­βας και στο λαό της, που για άλλη μια φορά, σε δύσκο­λες και σύν­θε­τες συν­θή­κες, υπε­ρα­σπί­ζε­ται τις κατα­κτή­σεις της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο