Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για ποιον οι πόλεμοι τελικα; Για την Πατρίδα;

Γρά­φει η Ελέ­νη Κακνα­βά­του //

Όλοι μεί­να­νε εμβρό­ντη­τοι (!) βλέ­πο­ντας τη φωτο­γρα­φία του μικρού προ­σφυ­γό­που­λου, που κεί­το­νταν μπρού­μυ­τα στην ακρο­θα­λασ­σιά της Αλι­καρ­νασ­σού. Και τι κάνει η Ευρώ­πη;  Και τι κάνει ο “πολι­τι­σμέ­νος” κόσμος; Ανα­ρω­τιού­νται τώρα όλοι.

Τι κάνει; Πόλε­μο. Αυτό κάνει.

Η Ευρώ­πη και οι ΗΠΑ των μονο­πω­λί­ων και του ιμπε­ρια­λι­σμού είναι αυτοί που κάνουν τους πολέ­μους στον τόπο των παι­διών. Αυτών που φεύ­γουν για να ζητή­σουν καλύ­τε­ρη τύχη εκτός. Και πνί­γο­νται στη Μεσό­γειο, για­τί οι πολι­τι­σμέ­νοι δεν κάνουν κάτι.

Μα ποιος να κάνει κάτι; Τα αφε­ντι­κά που τους σκο­τώ­νουν; Από αυτούς περι­μέ­νεις;  Μάνο η ταξι­κή αλλη­λεγ­γύη μπο­ρεί να βοη­θή­σει. Μόνο οι λαοί  της Ευρώ­πης ΜΠΟΡΟΥΝ και ΠΡΕΠΕΙ να κάνουν κάτι.

Άκου­σα από κάποιον  δε τις προ­άλ­λες και το εξής ωραίο. ” Αυτοί που φεύ­γουν δεν είναι πρό­σφυ­γες, είναι λιπο­τά­κτες. Δε θέλουν να πολε­μή­σουν  για την πατρί­δα τους” .

Με αφορ­μή όλα αυτά, σκέ­ψεις ξετυ­λί­χτη­καν. Δυο ποι­ή­μα­τα με βόη­θη­σαν. Το ένα είναι το γνω­στό του ποι­η­τή μας Κ. Βάρ­να­λη. Γι αυτό άλλω­στε μου ήρθε αμέ­σως στο μυαλό:

και στον πόλεμ’ “όλα για όλα”
Κου­βα­λού­σα πολυβόλα
Να σκο­τώ­νο­νται οι λαοί
Για του αφέ­ντη το φαΐ

Το άλλο είναι του ποι­η­τή  Ντί­νου Χρι­στια­νό­που­λου με τίτλο “Θερ­μο­πύ­λες”, που τυχαία διά­βα­σα αυτές τις μέρες, ξεφυλ­λί­ζο­ντας το τελευ­ταίο τεύ­χος του περιο­δι­κού της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Φιλο­λό­γων (ΠΕΦ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, σε άρθρο της μετα­πτυ­χια­κής φοι­τή­τριας του ΑΠΘ κ. Αργυ­ρώς Λιθα­ρή. Το παρα­θέ­τει, κάνο­ντας μια πρό­τα­ση διδα­σκα­λί­ας των δυο ποι­η­μά­των, των Καβα­φι­κών Θερ­μο­πυ­λών και αυτών του Χρι­στια­νό­που­λου. Δε θα αντι­γρά­ψω αυτό του Καβα­φη για λόγους οικο­νο­μί­ας, αφού είναι εξάλ­λου και πολύ γνωστό.

Το ποί­η­μα του Χρι­στια­νό­που­λου όμως, που έχει μια άλλη οπτι­κή από αυτή του Καβά­φη και είναι επί­και­ρο πιστεύω,  λέει τα εξής:

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

Κοι­τά­ζο­ντας το “Herrin Massacre ” του Paul Cadmus,
που δεί­χνει όλες τις φρι­κα­λε­ό­τη­τες του νόμου του Lynch,
ο νους μου πήγε σε ανά­λο­γες “κρυ­πτεί­ες” των αρχαί­ων Σπαρτιατών
και το άγριο μακέ­λε­μα των αρχαί­ων Λακεδαιμονίων,
που πριν να πάνε στο στρα­τό έπρε­πε να είχαν τυραννήσει
εν κρυ­πτώ τους φου­κα­ρά­δες Είλωτες.
Και σκέ­φτη­κα πως οι τρια­κό­σιοι του Λεω­νί­δα δεν αποκλείεται
λίγο πριν από τη μάχη να είχαν προ­πο­νη­θεί κι αυτοί
λιτσά­ρο­ντας κάποιους αθώ­ους Είλωτες,
“τοις κεί­νων ρήμα­σι πειθόμενοι”.
Για ποιους λοι­πόν πολέμησαν;
Για την ελευ­θε­ρία την Ελλήνων;
Ή μήπως για τ´ απαί­σια αφε­ντι­κά τους, έτσι που να μπορούνε
ανε­νό­χλη­τοι να πετσο­κό­βου­με τους δού­λους τους;

Για ποιον οι πολέ­μοι τελι­κά; Μα τώρα πια, ο καθέ­νας πρέ­πει να γνω­ρί­ζει ότι ο μόνος δίκαιος πόλε­μος  είναι ο πόλε­μος που οι Είλω­τες, υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι την Πατρί­δα που τους ανή­κει, θα στρα­φούν ενά­ντια στα αφε­ντι­κά και θα απαλ­λα­γούν μια και καλή από αυτά, βάζο­ντας τέλος στους πολέ­μους και στην προσφυγιά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο