Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για πρώτη φορά ακούστηκε ο ήχος του μαγνητικού πεδίου της Γης και θυμίζει… θρίλερ

Κάπως τρο­μα­κτι­κός, θυμίζοντας…θρίλερ, είναι ο ήχος του προ­στα­τευ­τι­κού μαγνη­τι­κού πεδί­ου της Γης. Για πρώ­τη φορά, όπως ανα­κοί­νω­σε ο Ευρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Δια­στή­μα­τος (ESA), επι­στή­μο­νες του Τεχνι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου της Δανί­ας πήραν μαγνη­τι­κά σήμα­τα που είχαν κατα­γρά­ψει οι ευρω­παϊ­κοί δορυ­φό­ροι Swarm και τα μετέ­τρε­ψαν σε ήχους.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το ίδιο το μαγνη­τι­κό πεδίο γύρω από τον πλα­νή­τη μας, δεν μπο­ρεί να παρα­τη­ρη­θεί ούτε να ακου­στεί άμε­σα. Είναι μια πολύ­πλο­κη και δυνα­μι­κή «φυσα­λί­δα» που μας κρα­τά ασφα­λείς από την κοσμι­κή ακτι­νο­βο­λία και τα φορ­τι­σμέ­να σωμα­τί­δια του ισχυ­ρού ηλια­κού «ανέ­μου». Όταν αυτά τα σωμα­τί­δια συγκρού­ο­νται με τα άτο­μα και τα μόρια ‑κυρί­ως οξυ­γό­νου και αζώ­του- στην ανώ­τε­ρη γήι­νη ατμό­σφαι­ρα, τότε ένα μέρος από τις συγκρού­σεις μετα­τρέ­πε­ται στο πρά­σι­νο-μπλε θεα­μα­τι­κό πολι­κό σέλας.

Το γήι­νο μαγνη­τι­κό πεδίο παρά­γε­ται κυρί­ως από έναν «ωκε­α­νό» πολύ θερ­μού και στρο­βι­λι­ζό­με­νου λιω­μέ­νου σιδή­ρου στον εξω­τε­ρι­κό πυρή­να του πλα­νή­τη μας, ο οποί­ος δημιουρ­γεί ηλε­κτρι­κά ρεύ­μα­τα, τα οποία με τη σει­ρά τους γεν­νούν το ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κό πεδίο.

Το «τρίο» των δορυ­φό­ρων της απο­στο­λής Swarm της ESA, που εκτο­ξεύ­τη­καν το 2013, μελε­τούν το γήι­νο μαγνη­τι­κό πεδίο κατα­γρά­φο­ντας με ακρί­βεια τα σήμα­τα του. Οι Δανοί ερευ­νη­τές και μου­σι­κοί χρη­σι­μο­ποί­η­σαν αυτά τα μαγνη­τι­κά δεδο­μέ­να, τόσο του πυρή­να της Γης όσο και μιας γεω­μα­γνη­τι­κής καται­γί­δας που είχε δημιουρ­γη­θεί μετά από μια ηλια­κή έκρη­ξη, για να τα μετα­τρέ­ψουν σε ήχους, οι οποί­οι ακού­γο­νται λιγά­κι σαν…υπόκρουση σε εφιάλτη.

Όπως ανέ­φε­ραν, η πρό­θε­ση τους δεν είναι να τρο­μά­ξουν τους ανθρώ­πους, αλλά να υπεν­θυ­μί­σουν ότι το μαγνη­τι­κό πεδίο υπάρ­χει και, μολο­νό­τι ακού­γε­ται κάπως ανη­συ­χη­τι­κό, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η ζωή στη Γη εξαρ­τιέ­ται από αυτό. Μια σει­ρά από ηχεία στην πλα­τεία Σόλ­μπ­γιερκ της Κοπεγ­χά­γης θα εκπέ­μπουν ανά περιο­δι­κά δια­στή­μα­τα τον ήχο του μαγνη­τι­κού πεδί­ου καθ’ όλη την εβδο­μά­δα 24–30 Οκτωβρίου.

Σύν­δε­σμος για το ακου­στι­κό από­σπα­σμα: ΕΔΩ

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο