Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για πρώτη φορά από τον Μεσαίωνα ο Δίας και ο Κρόνος θα πλησιάσουν τόσο πολύ

Στις 21 Δεκεμ­βρί­ου φέτος, τη μέρα του χει­με­ρι­νού ηλιο­στα­σί­ου, οι μεγά­λοι πλα­νή­τες Δίας και Κρό­νος θα πλη­σιά­σουν τόσο πολύ ο ένας τον άλλο που θα μοιά­ζουν σαν είναι ένας διπλός πλα­νή­της. Το θεα­μα­τι­κό αυτό αστρο­νο­μι­κό φαι­νό­με­νο είναι η πρώ­τη φορά που θα συμ­βεί στο γήι­νο νυχτε­ρι­νό ουρα­νό μετά τον Μεσαίωνα.

Οι προ­σεγ­γί­σεις των δύο πλα­νη­τών ‑όπως φαί­νο­νται από το δικό μας πλα­νή­τη — είναι σχε­τι­κά αραιές, καθώς συμ­βαί­νουν κάθε 20 περί­που χρό­νια. Όμως η φετι­νή σύζευ­ξη είναι ξεχω­ρι­στή, επει­δή Δίας και Κρό­νος θα έλθουν τόσο κοντά που θα μοιά­ζουν σαν ένας διπλός πλα­νή­της. Σύμ­φω­να με τους υπο­λο­γι­σμούς του καθη­γη­τή αστρο­νο­μί­ας Πάτρικ Χάρ­τι­γκαν του Πανε­πι­στη­μί­ου Ράις του Τέξας, την τελευ­ταία φορά που μπο­ρού­σαν οι άνθρω­ποι να δουν κάτι παρό­μοιο, ήταν στις 4 Μαρ­τί­ου 1226.

Οι δύο πλα­νή­τες προ­σεγ­γί­ζουν ο ένας τον άλλο στον ουρα­νό της Γης ήδη από φέτος το καλο­καί­ρι και στις 21 Δεκεμ­βρί­ου θα τους χωρί­ζει φαι­νο­με­νι­κά μόνο το ένα πέμ­πτο της δια­μέ­τρου της Σελή­νης. Εκεί­νο το βρά­δυ, τόσο οι δύο πλα­νή­τες όσο και αρκε­τοί από τους μεγα­λύ­τε­ρους δορυ­φό­ρους τους θα είναι ορα­τοί ταυ­τό­χρο­να από τα τηλεσκόπια.

Όσοι προ­τι­μούν να περι­μέ­νουν, θα ξανα­δούν το κοντι­νό ζευ­γά­ρι Δία και Κρό­νου τον Μάρ­τιο του 2080, ενώ αυτό δεν θα ξανα­συμ­βεί έως το 2400.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο