Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για ρύπανση του αέρα και του νερού μιλούν οι επιστήμονες

Καταγ­γε­λί­ες για εγκα­τά­λει­ψη από την Πολι­τεία και σοβα­ρό κίν­δυ­νο για την υγεία τους κάνουν κάτοι­κοι στο Μάτι. Επι­βλα­βείς ουσί­ες όπως ο μόλυ­βδος, ο αμί­α­ντος αλλά και προ­ϊ­ό­ντα καύ­σης του πλα­στι­κού, τα οποία έχουν καεί, απει­λούν την υγεία τους, ενώ προ­κα­λεί απο­ρία το γεγο­νός ότι μέχρι σήμε­ρα κανέ­νας κρα­τι­κός φορέ­ας δεν έχει ενη­με­ρώ­σει τους κατοί­κους για το ποια μέτρα πρέ­πει να πάρουν κατά τη διάρ­κεια παρα­μο­νής τους στο χώρο είτε του σπι­τιού τους είτε έξω από αυτό στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Το πρό­βλη­μα δεν περιο­ρί­ζε­ται στον αέρα, καθώς υπάρ­χει κίν­δυ­νος σοβα­ρής μόλυν­σης και του υδρο­φό­ρου ορί­ζο­ντα, με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες για την περιο­χή και για τη δημό­σια υγεία ευρύ­τε­ρα. Επι­στή­μο­νες εφι­στούν την προ­σο­χή σε όσους κινού­νται στην περιο­χή, καθώς υπάρ­χουν σοβα­ροί κίν­δυ­νοι για την υγεία τους. «Το πλα­στι­κό όταν καί­γε­ται σε υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, όπως έγι­νε σε αυτήν την περί­πτω­ση, οδη­γεί­ται σε παρα­γω­γή ουσιών οι οποί­ες είναι και καρ­κι­νο­γό­νες και βιο­συσ­σω­ρεύ­σι­μες, που σημαί­νει ότι αν μπουν στον οργα­νι­σμό μας θα παρα­μεί­νουν για ένα μεγά­λο διά­στη­μα», έχει προει­δο­ποι­ή­σει ο καθη­γη­τής Περι­βαλ­λο­ντι­κής Μηχα­νι­κής του ΑΠΘ, Δημο­σθέ­νης Σαρη­γιάν­νης. Οι επι­στή­μο­νες κάνουν λόγο για τοξι­κή βόμ­βα έτοι­μη να εκρα­γεί, ενώ επι­ση­μαί­νουν ότι οι μάσκες δεν προ­σφέ­ρουν επαρ­κή προστασία.

Οπως εξη­γεί ο καθη­γη­τής, «δεν είχα­με μια απλή πυρ­κα­γιά σε δάσος. Κάη­καν αυτο­κί­νη­τα, ανα­τι­νά­χτη­καν ντε­πό­ζι­τα, πυρ­πο­λή­θη­καν καύ­σι­μα, σπί­τια, δομι­κά υλι­κά, πλα­στι­κά. Ολα αυτά απε­λευ­θέ­ρω­σαν πλή­θος επι­κίν­δυ­νων τοξι­κών χημι­κών ουσιών, όπως διο­ξί­νες, φου­ρά­νια, βαρέα μέταλ­λα και πολυα­ρω­μα­τι­κούς υδρο­γο­νάν­θρα­κες. Οι πιο βαριές ενώ­σεις έπε­σαν στο έδα­φος. Αλλες οδη­γή­θη­καν εκεί από τη βρο­χή. Αρα δεν έχου­με απλά σκό­νη ή χώμα, αλλά παρά­γο­ντες σοβα­ρής ρύπαν­σης και τοξι­κής επι­βά­ρυν­σης, που πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­στούν με τη δέου­σα προ­σο­χή». Το εργα­στή­ριο Περι­βαλ­λο­ντι­κής Μηχα­νι­κής του ΑΠΘ θα ξεκι­νή­σει από το τέλος της βδο­μά­δας συστη­μα­τι­κή έρευ­να για τη ρύπαν­ση της περιο­χής. «Δεν θέλου­με να κιν­δυ­νο­λο­γή­σου­με, αλλά σε κάθε περί­πτω­ση πρέ­πει να κινη­θού­με με την αρχή της προ­φύ­λα­ξης», λέει ο Δ. Σαρηγιάννης.

«Επει­δή το νερό είναι δια­λύ­της πολ­λών ουσιών, εκεί χρειά­ζο­νται πάρα πολ­λές μετρή­σεις για να δια­σφα­λί­σου­με ότι πράγ­μα­τι το νερό που υπάρ­χει είναι ποιο­τι­κά σε ανε­κτό επί­πε­δο», εξη­γεί σε δηλώ­σεις του ο καθη­γη­τής Γεω­λο­γί­ας του ΕΚΠΑ, Ευθύ­μιος Λέκκας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο