Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για τα δημοσιεύματα περί «συγκλονιστικών αποχαρακτηρισμένων αρχείων της ΕΣΣΔ», ΔΣΕ, ΚΚΕ και ΚΚΣΕ…

«Άνθρακες»… ο θησαυρός

Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες έχουν κάνει την εμφά­νι­σή τους αρχι­κά στα social media, στη συνέ­χεια σε ιστο­σε­λί­δες διά­φο­ρες αναρ­τή­σεις και τέλος σε κάποιες εφη­με­ρί­δες ‑με πηγή τον καθη­γη­τή Ιστο­ρί­ας του John Hopkins Σερ­γκέι Ράν­τσεν­κο- ανα­φο­ρές περί «συγκλο­νι­στι­κών απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­νων αρχεί­ων της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης» που ανα­φέ­ρο­νται στον αγώ­να του ΔΣΕ και τις σχέ­σεις ΚΚΕ — ΚΚΣΕ εκεί­νη την περί­ο­δο. Οι τίτλοι και υπό­τι­τλοι ξεπέ­ρα­σαν τη φαντα­σία των συγ­γρα­φέ­ων με ανα­φο­ρές όπως «σχέ­διο από­σπα­σης τμή­μα­τος της ελλη­νι­κής επι­κρά­τειας από το ΚΚΕ», «όπλα από τον Στά­λιν στον Ζαχα­ριά­δη» κ.ά.

Δεν ξέρου­με τι σχέ­ση έχει κατ’ αρχάς ο Σερ­γκέι Ραν­τσέν­κο με την ελλη­νι­κή ιστο­ρία. Μπο­ρεί για αυτόν να πρό­κει­ται για συγκλο­νι­στι­κά νέα στοι­χεία, όμως εδώ στην Ελλά­δα οι ανα­φο­ρές που παρου­σιά­ζο­νται όχι μόνο είναι γνω­στές, αλλά περι­λαμ­βά­νο­νται στην ουσία τους σε ανα­φο­ρές του «Δοκι­μί­ου Ιστο­ρί­ας του ΚΚΕ» στον σχε­τι­κό τόμο και στις αντί­στοι­χες σελίδες.…

Αν όμως ο Σ. Ρατσέν­κο «δικαιο­λο­γεί­ται…» λόγω πιθα­νής άγνοιας, δεν δικαιο­λο­γού­νται όλοι όσοι αξιο­ποιούν τα «στοι­χεία» προ­κει­μέ­νου να ανα­πα­ρά­γουν τα γνω­στά αντι­κομ­μου­νι­στι­κά εμφυ­λιο­πο­λε­μι­κά περί «ξενο­κί­νη­της ανταρ­σί­ας που είχε ως στό­χο από­σπα­ση εδά­φους της Ελλά­δας προς άλλα κρά­τη», με βάση τα οποία μάλι­στα οι μαχη­τές του ΔΣΕ εκτε­λού­νταν μαζι­κά ως προ­δό­τες και στη συνέ­χεια τα στε­λέ­χη του ΚΚΕ ως κατάσκοποι!

«Άνθρα­κες»… λοι­πόν μεν ο «θησαυ­ρός», πονη­ροί δε οι συνειρ­μοί σε μια περί­ο­δο που η χώρα βαθαί­νει την εμπλο­κή της στα ΝΑΤΟι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, με ανα­βαθ­μι­σμέ­νες στρα­τιω­τι­κές βάσεις, με πολε­μι­κούς εξο­πλι­σμούς που καμιά σχέ­ση δεν έχουν με την υπε­ρά­σπι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των και με τα παζά­ρια για διευ­θε­τή­σεις στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά. Όλως τυχαί­ως, σε αυτό το «ζυγη­θεί­τε, στοι­χη­θεί­τε» όλων των άλλων στα ΝΑΤΟι­κά προ­τάγ­μα­τα η μόνη παρα­φω­νία είναι το …ΚΚΕ.

ΥΓ1: Οι ίδιες εφη­με­ρί­δες που σήμε­ρα περι­φέ­ρουν σαν τοτέμ τα συγκλο­νι­στι­κά (!) απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να έγγρα­φα, πέρ­σι τέτοια επο­χή κυκλο­φο­ρού­σαν αρθρο­γρα­φία που υιο­θε­τού­σε τα ακρι­βώς αντί­θε­τα, ότι δηλα­δή — επί λέξει — «Ο Τσώρ­τσιλ είχε μια εμμο­νή με την Ελλά­δα και την ανά­γκη να παρα­μεί­νει στο δυτι­κό στρα­τό­πε­δο. Ο Στά­λιν έδω­σε το πρά­σι­νο φως χωρίς πολλά-πολλά»…

ΥΓ2: Πάντως θα είχε ενδια­φέ­ρον να μας πουν οι διά­φο­ροι παρα­χα­ρά­κτες της Ιστο­ρί­ας, πώς δικαιο­λο­γούν το ότι η ΕΣΣΔ είχε τόσο οπλι­σμό «λάφυ­ρο» από τους ναζί. Οι ίδιοι ‑τις υπό­λοι­πες 350 μέρες του χρό­νου- επι­χει­ρούν με κάθε πιθα­νό και απί­θα­νο τρό­πο να σβή­σουν την κατα­λυ­τι­κή συμ­βο­λή της ΕΣΣΔ στη νίκη επί της ναζι­στι­κής Γερμανίας…

ΥΓ3: Για την ουσία των επι­χει­ρη­μά­των παρα­πέ­μπου­με στην αρθρο­γρα­φία του «Ριζο­σπά­στη», το προ­σε­χές Σαββατοκύριακο…

902.gr.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο