Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για τα παιδιά του Αφγανιστάν η ολοκλήρωση του σχολείου παραμένει ένα μακρινό όνειρο

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Τα παι­διά του σχο­λεί­ου τα μεγα­λύ­τε­ρα θύμα­τα της επέμ­βα­σης στο Αφγανιστάν.

Οι επι­θέ­σεις σε σχο­λεία στη χώρα αυξή­θη­καν από 68 το 2017 σε 192 το 2018, τρεις φορές περισ­σό­τε­ρο σε μόλις ένα χρό­νο σύμ­φω­να με την UNICEF.

skola afganistan3

“Οι παρά­λο­γες επι­θέ­σεις στα σχο­λεία. οι δολο­φο­νί­ες, οι τραυ­μα­τι­σμοί και οι απα­γω­γές των εκπαι­δευ­τι­κών και οι απει­λές κατά της εκπαί­δευ­σης κατα­στρέ­φουν τις ελπί­δες και τα όνει­ρα μιας ολό­κλη­ρης γενιάς παι­διών» δηλώ­νει η εκτε­λε­στι­κή διευ­θύ­ντρια της UNICEF, Henrietta Fore.

Σύμ­φω­να με τη UNICEF, οι συνε­χι­ζό­με­νες συγκρού­σεις που προ­κα­λούν μετα­κι­νή­σεις του πλη­θυ­σμού κατά δεκά­δες χιλιά­δες στις γει­το­νι­κές χώρες ακό­μη και στην Ευρώ­πη, τα υψη­λά ποσο­στά φτώ­χειας και η ταχεία επι­δεί­νω­ση της ασφά­λειας σε ολό­κλη­ρη τη χώρα οδή­γη­σαν στο κλεί­σι­μο περισ­σό­τε­ρων από 1.000 σχο­λεί­ων μέσα σε 10 χρόνια.

Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι 3,7 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά ηλι­κί­ας μετα­ξύ 7 και 17 ετών — σχε­δόν το μισό όλων των Αφγα­νών της σχο­λι­κής ηλι­κί­ας — είναι εκτός σχο­λεί­ου και αντι­προ­σω­πεύ­ουν την άρνη­ση του θεμε­λιώ­δους δικαιώ­μα­τος στην εκπαί­δευ­ση και της προ­σπά­θειας για ένα καλύ­τε­ρο μέλλον. 

Τα κορί­τσια αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 60% των παι­διών που δεν ανή­κουν στο εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα και πλήτ­το­νται και από τις συνε­χι­ζό­με­νες διακρίσεις.

ΟΗΕ: Το 2018 ο υψηλότερος αριθμός θανάτων αμάχων στο Αφγανιστάν

Ταυ­τό­χρο­να στην ετή­σια έκθε­σή της, η οργά­νω­ση βοή­θειας στο Αφγα­νι­στάν του ΟΗΕ, UNAMA δηλώ­νει πως 3.804 άμα­χοι σκο­τώ­θη­καν το περα­σμέ­νο έτος,  αριθ­μός τρι­πλά­σιος του 2017 και ο μεγα­λύ­τε­ρος από το 2009.

Σύμ­φω­να με την έκθε­ση άλλοι 7.189 τραυματίστηκαν.

skola afganistan2

Το 2017 είχαν σκο­τω­θεί 1185 άμα­χοι εκ των οποί­ων 236 παι­διά. Το 2018 σκο­τώ­θη­καν 276 παι­διά και 916 τραυματίστηκαν. 

Τα Ηνω­μέ­να Έθνη καταγ­γέλ­λουν την έξαρ­ση των επι­θέ­σε­ων από τους Ταλι­μπάν που σκό­τω­σαν πάνω από 100 πολί­τες στην Καμπούλ μόνο κατά τη διάρ­κεια του Ραμα­ζα­νιού στις επι­θέ­σεις στις 8 Μαΐ­ου στο προ­σω­πι­κό των ΜΚΟ στην Καμπούλ, της δολο­φο­νί­ας ιμά­μη στις 24 Μαΐ­ου σε τόπο λατρεί­ας, τα επει­σό­δια της 27 Μαΐ­ου και στις 3 Ιου­νί­ου με στό­χο κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, και την επί­θε­ση στις 2 Ιου­νί­ου ενα­ντί­ον φοι­τη­τών Σιίτών.

Σύμ­φω­να με την έκθε­ση που κυκλο­φό­ρη­σε την Κυρια­κή 9 Ιου­νί­ου, απο­δί­δε­ται η έξαρ­ση στους θανά­τους στις επι­θέ­σεις αυτο­κτο­νί­ας από το Ισλα­μι­κό Κρά­τος αλλά και την έντα­ση των ενα­έ­ριων επι­θέ­σε­ων από τις δυνά­μεις που συγκρο­τούν τον συνα­σπι­σμό των ΗΠΑ.

Το 63% των θανά­των αμά­χων προ­κλή­θη­καν κατά την έκθε­ση από αντάρ­τες, κατη­γο­ρώ­ντας τους Taliban για το 37% των νεκρών και των τραυ­μα­τιών, το Ισλα­μι­κό Κρά­τος για το 20% και άλλες ομά­δες κατά της κυβέρ­νη­σης για το υπό­λοι­πο 6%.

Ο εκπρό­σω­πος των Ταλι­μπάν Qari Yousuf Ahmadi απέρ­ρι­ψε την έκθε­ση απο­δί­δο­ντας τους περισ­σό­τε­ρους θανά­τους στους «τυφλούς βομ­βαρ­δι­σμούς των ΗΠΑ.»

Η κυβέρ­νη­ση και οι σύμ­μα­χοι τους οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κατη­γο­ρού­νται για το 24% των νεκρών και τραυ­μα­τιών αμά­χων που εγκλω­βί­στη­καν σε δια­σταυ­ρού­με­να πυρά, πολ­λοί από όμως αυτούς σκο­τώ­θη­καν από ενα­έ­ριες επι­θέ­σεις, που πραγ­μα­το­ποιού­νται από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, σύμ­φω­να με τον Ο.Η.Ε

Ο στρα­τός των ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποί­η­σε 6823 επι­χει­ρή­σεις το 2018 στις οποί­ες έρι­ξε την μεγα­λύ­τε­ρη ποσό­τη­τα βομ­βών των τελευ­ταί­ων έξι χρόνων.

skola afganistan

Η έκθε­ση ανα­φέ­ρει πως από το 2009 περισ­σό­τε­ροι από 32.000 άμα­χοι έχουν σκο­τω­θεί και 60.000 είναι οι τραυματίες .

Η έκθε­ση έρχε­ται την ώρα που γίνο­νται συνο­μι­λί­ες για την εξεύ­ρε­ση κάποιας λύσης μετά από 17 χρό­νια πολέ­μου, που διε­ξά­γο­νται μετα­ξύ ΗΠΑ και Ταλι­μπάν στον κόλ­πο του Κατάρ , όπου οι Ταλι­μπάν δια­τη­ρούν πολι­τι­κό γρα­φείο χωρίς όμως οι συγκρού­σεις να σταματούν.

Οι συνο­μι­λί­ες έχουν φυσι­κά σαν αντι­κεί­με­νο την εξα­σφά­λι­ση των συμ­φε­ρό­ντων των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους ακό­μη και αν χρεια­στεί να αλλά­ξουν πλευ­ρά στο Αφγα­νι­στάν όπως θεω­ρούν πολι­τι­κοί αναλυτές.

skola afganista1

Η αύξη­ση του αριθ­μού των νεκρών παι­διών και η στέ­ρη­ση της δυνα­τό­τη­τας αυτών που έχουν επι­βιώ­σει να σπου­δά­σουν κατα­δι­κά­ζει μια ολό­κλη­ρη γενιά στην υπο­βάθ­μι­ση και στην οπισθοδρόμηση.

Στο χάος που έχει φέρει την χώρα η ιμπε­ρια­λι­στι­κή παρέμ­βα­ση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ο λαός του Αφγα­νι­στάν και ιδιαί­τε­ρα τα παι­διά είναι τα μεγα­λύ­τε­ρα θύματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο