Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για τα σεξουαλικά σκάνδαλα φταίει ο Σατανάς για τον Πάπα Φραγκίσκο και του κήρυξε τον πόλεμο

«Ο διά­βο­λος είναι ζωντα­νός και εργά­ζε­ται νυχθη­με­ρόν για να υπο­σκά­ψει την Καθο­λι­κή εκκλη­σία», λέει ο Πάπας Φρα­γκί­σκος ζητώ­ντας καθη­με­ρι­νές προ­σευ­χές από τους πιστούς για όλο τον Οκτώβριο.

Ο Πάπας Φρα­γκί­σκος εμφα­νί­στη­κε τόσο πεπει­σμέ­νος ότι  για το σκάν­δα­λο των σεξουα­λι­κών παρε­νο­χλή­σε­ων αυτός που φταί­ει είναι ο «σατα­νάς» που κάλε­σε τους καθο­λι­κούς όλου του κόσμου να επα­να­λαμ­βά­νουν κάθε ημέ­ρα, ολό­κλη­ρο τον Οκτώ­βριο, μία συγκε­κρι­μέ­νη προ­σευ­χή για να τον αποκρούσουν.

«Η εκκλη­σία πρέ­πει να δια­σω­θεί από τις επι­θέ­σεις του Κακού  και την ίδια στιγ­μή να απο­κτή­σει περισ­σό­τε­ρη συνεί­δη­ση για τις ενο­χές τα λάθη και τα εγκλή­μα­τα που διε­πρά­χθη­σαν στο παρόν και το παρελ­θόν», ανέ­φε­ρε ο Πάπας σε μήνυ­μά του της 29ης Σεπτεμβρίου.

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που ο Πάπας εκδη­λώ­νει την πίστη του για την ύπαρ­ξη του δια­βό­λου, σημειώ­νει το Reuters επι­κα­λού­με­νο έγγρα­φο του Απρι­λί­ου όπου η λέξη «διά­βο­λος» ανα­φέ­ρε­ται πάνω από 12 φορές:

«Δεν πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­ζου­με τον διά­βο­λο σαν μύθο ή σύμ­βο­λο, σαν σχή­μα λόγου ή ιδέα. Ένα τέτοιο λάθος θα μπο­ρού­σε να εξα­σθε­νί­σει την εγρή­γορ­σή μας, να μας κάνει απρό­σε­κτους και να κατα­ντή­σου­με πιο ευά­λω­τοι», ανέ­φε­ρε ο Πάπας στο συγκε­κρι­μέ­νο έγγραφο.

Όντας πεπει­σμέ­νος ότι ο Σατα­νάς φταί­ει για τα σεξουα­λι­κά σκάν­δα­λα αλλά και για τις διαι­ρέ­σεις στους κόλ­πους της εκκλη­σί­ας, ο Πάπας ζήτη­σε τη βοή­θεια του Αρχάγ­γε­λου Μιχα­ήλ, τον επι­κε­φα­λής, κατά τη Βίβλο, των αγγέ­λων εκεί­νων που κατέ­στη­σαν έκπτω­το τον Εωσφόρο.

Όσο για την προ­σευ­χή που ζήτη­σε ο Πάπας από τους πιστούς να λένε, αυτή, μετα­ξύ άλλων, ανα­φέ­ρει: «Αρχάγ­γε­λε Μιχα­ήλ, υπε­ρά­σπι­σέ μας στη μάχη. Γίνε η ασπί­δα μας απέ­να­ντι στην κακία και τις παγί­δες του δια­βό­λου. Ταπει­νά προ­σευ­χό­με­θα ο Θεός να τον επι­πλή­ξει και να τον πετά­ξει στην κόλαση».

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή / Reuters

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο