Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για τα 77χρονα της ΕΠΟΝ

Εκδη­λώ­σεις για την επέ­τειο ίδρυ­σης της ΕΠΟΝ (23/2/1943) διορ­γα­νώ­νο­νται σε όλη τη χώρα από Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και Παραρ­τή­μα­τα της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ. Πιο συγκεκριμένα: 77χρονα ΕΠΟΝ

Σάβ­βα­το 22 Φλεβάρη

 • Ζωγρά­φου: Στις 11 π.μ., εκδή­λω­ση προς τιμήν της 17χρονης ηρω­ί­δας μαθή­τριας Πανα­γιώ­τας Στα­θο­πού­λου, στο μνή­μα της στο Νεκρο­τα­φείο Ζωγρά­φου. Και στις 6.30 μ.μ., παρά­στα­ση «Τα κόκ­κι­να τετρά­δια», στο Θέα­τρο Νέου Κόσμου (Αντι­σθέ­νους και Θαρύπ­που, Αθή­να), η οποία ζωντα­νεύ­ει την αλη­θι­νή ιστο­ρία της Βάσως Στρο­φύλ­λα — Γεωργούλη.
 • Χαλάν­δρι: Εκδή­λω­ση στις 5.30 μ.μ. στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του δήμου Χαλαν­δρί­ου (οδός Παπά­γου 7Α).
 • Παγκρά­τι — Γού­βα: Εκδή­λω­ση στις 6.30 μ.μ. στο καφε­νείο «Ανδρέ­ας Τρέλ­λης» (Πυρ­γο­τέ­λους 1 & Κοροί­βου 2).
 • Καβά­λα: Εκδή­λω­ση στις 7 μ.μ. στο Δημο­τι­κό Ωδείο (αίθου­σα Παπαϊωάννου).

Κυρια­κή 23 Φλεβάρη

 • Και­σα­ρια­νή: Εκδή­λω­ση στις 11 π.μ. στο μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης Δήμου Καισαριανής.
 • Πετρού­πο­λη: Εκδή­λω­ση — αφιέ­ρω­μα, στις 7 μ.μ., στο Β’ Δημο­τι­κό Σχο­λείο Πετρού­πο­λης. Θα μιλή­σει η Αγγε­λι­κή Κυρια­ζή, μέλος του ΤΣ Δυτι­κών Συνοι­κιών της ΚΝΕ. Θα ακο­λου­θή­σει μου­σι­κο­θε­α­τρι­κό δρώ­με­νο από μαθη­τές, βασι­σμέ­νο στο βιβλίο «Παι­διά της Αθή­νας» του Δημή­τρη Ραβά­νη — Ρεντή.
 • Αγιοι Ανάρ­γυ­ροι — Καμα­τε­ρό: Εκδή­λω­ση στις 11 π.μ. στο Α’ ΚΑΠΗ Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων (Ν. Πλα­στή­ρα 101, δίπλα στη ΔΕΗ).
 • Μαρού­σι: Εκδή­λω­ση στις 10.30 π.μ. στο δημαρχείο.
 • Βύρω­νας: «ΕΠΟ­Νί­τι­κο γλέ­ντι» στη 1 μ.μ. στα γρα­φεία του Παραρ­τή­μα­τος της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ (Κορυ­τσάς 2 και Κωνσταντιλιέρη).
 • Αμφισ­σα: Εκδή­λω­ση στις 7 μ.μ. στην αίθου­σα του δήμου (πλα­τεία Κεχαγιά).
 • Πατή­σια: Εκδή­λω­ση στις 6 μ.μ. στο Στέ­κι Εργα­ζο­μέ­νων και Νεο­λαί­ας (Πατη­σί­ων 252, Κολιάτσου).

Αγρί­νιο: Εκδη­λώ­σεις Σάβ­βα­το 22 και Κυρια­κή 23 Φλε­βά­ρη, στη Δημο­τι­κή Αγο­ρά Αγρι­νί­ου (πρώ­ην Λαχα­να­γο­ρά): Το Σάβ­βα­το, 5 μ.μ. — 8 μ.μ., και την Κυρια­κή, 11 π.μ. — 1 μ.μ. και 5 μ.μ. — 8 μ.μ., παρου­σί­α­ση έκθε­σης αφιε­ρω­μέ­νης στην ΕΠΟΝ. Την Κυρια­κή στις 6.30 μ.μ. θα γίνει η κεντρι­κή ομι­λία της εκδή­λω­σης, από τον Γιώρ­γο Κατη­μερ­τζή, πρό­ε­δρο του ΔΣ της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ, και θα προ­βλη­θεί βίντεο.

Μαγνη­σία:

 • Το Σάβ­βα­το 22 Φλε­βά­ρη, στις 11 π.μ., κατά­θε­ση στε­φά­νου από ΚΚΕ, ΚΝΕ και ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ στο μνη­μείο της ΕΠΟΝ (Καρα­μπα­τζά­κη και Λ. Ειρή­νης). Θα ακο­λου­θή­σει ιστο­ρι­κός περί­πα­τος στη Ν. Ιωνία.
 • Την Πέμ­πτη 27 Φλε­βά­ρη, στις 7 μ.μ., στο Πανε­πι­στή­μιο (κτί­ριο Παπα­στρά­του), αφιέ­ρω­μα στη δρά­ση της Οργά­νω­σης Μαγνη­σί­ας της ΕΠΟΝ.

Εκδη­λώ­σεις για τα 77χρονα της ΕΠΟΝ και άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες πραγ­μα­το­ποιούν τα Παραρ­τή­μα­τα ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ σε όλη τη χώρα:

Κυρια­κή 23 Φλεβάρη

 • Το Παράρ­τη­μα Πάτρας της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ διορ­γα­νώ­νει συνε­στί­α­ση, στις 1.30 το μεση­μέ­ρι, στο κέντρο «Απέ­ρι­το» (Ραδι­νού 6).
 • Το Παράρ­τη­μα Φωκί­δας της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ σε συνερ­γα­σία με την οργά­νω­ση της ΚΝΕ, διορ­γα­νώ­νουν στις 7 μ.μ. στην αίθου­σα του Δήμου Άμφισ­σας (πλ. Κεχα­γιά), εκδή­λω­ση μνή­μης και τιμής για την επέ­τειο ίδρυ­σης της ΕΠΟΝ.
 • Το Παράρ­τη­μα Αγρι­νί­ου της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ διορ­γα­νώ­νει την Κυρια­κή από τις 11 π.μ. έως 1 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 8 μ.μ., παρου­σί­α­ση της έκθε­σης. Το από­γευ­μα θα προ­βλη­θεί βίντεο και στις 6.30 μ.μ. θα γίνει η κεντρι­κή ομι­λία της εκδή­λω­σης, από το Γιώρ­γο Κατη­μερ­τζή, πρό­ε­δρο του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλάδας.
 • Το Παράρ­τη­μα Αμα­ρου­σί­ου της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ και η ΚΟ Αμα­ρου­σί­ου του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νουν εκδή­λω­ση στις 10.30 π.μ. με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση των 77 ετών από την ίδρυ­ση της ΕΠΟΝ στο Δημαρ­χείο Αμαρουσίου.
 • Το Παράρ­τη­μα Και­σα­ρια­νής της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ και το Λαϊ­κό Φρο­ντι­στή­ριο Και­σα­ρια­νής διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση για τα 77 χρό­νια από την ίδρυ­ση της ΕΠΟΝ, στις 11.00 το πρωί, στο Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης Και­σα­ρια­νής. Η εκδή­λω­ση θα περι­λαμ­βά­νει προ­βο­λή βίντεο με συνε­ντεύ­ξεις ζώντων αγω­νι­στών που ανέ­πτυ­ξαν δρά­ση στην ΕΠΟΝ, ομι­λία από μέλος του ΔΣ του Παραρ­τή­μα­τος Και­σα­ρια­νής της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και από καθη­γη­τή του Λαϊ­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου Και­σα­ρια­νής και ξενά­γη­ση στο Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντίστασης.
 • Το Παράρ­τη­μα Χίου της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση τιμής και μνή­μης, στις 11 π.μ. στη Κυδιά­ντα Λαγκά­δας Χίου για τα 71 χρό­νια από τη λήξη της τρί­χρο­νης επο­ποι­ί­ας του ΔΣΕ και του πεσό­ντες μαχη­τές του.
 • Tο Παράρ­τη­μα Αγ. Αναρ­γύ­ρων και Καμα­τε­ρού της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και οι τοπι­κές οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ καλούν στην εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στα 77 χρό­νια από την ίδρυ­ση της ΕΠΟΝ με τίτλο «Το δίκιο, η λευ­τε­ριά το σύν­θη­μα μας, ποιος θα μας αντι­κό­ψει την ορμή» στο Α’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναρ­γύ­ρων (Ν. Πλα­στή­ρα 101-ΔΕΗ) την Κυρια­κή 23/2 στις 11:00. Θα ακο­λου­θή­σει κοπή πρω­το­χρο­νιά­τι­κης πίτας.
 • Το Παράρ­τη­μα Φωκί­δας της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ σε συνερ­γα­σία με την οργά­νω­ση της ΚΝΕ, διορ­γα­νώ­νουν στις 7 μ.μ. στην αίθου­σα του Δήμου Άμφισ­σας (πλ. Κεχα­γιά), εκδή­λω­ση μνή­μης και τιμής για την επέ­τειο ίδρυ­σης της ΕΠΟΝ.
 • Το Παράρ­τη­μα Βύρω­να Αττι­κής της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ τιμώ­ντας τα 77 χρό­νια από την ίδρυ­ση της ΕΠΟΝ διορ­γα­νώ­νει  «ΕΠΟ­Νί­τι­κο γλέ­ντι» στη 1 μ.μ., στα γρα­φεία του Παραρ­τή­μα­τος (Κορυ­τσάς 2 και Κωνσταντιλιέρη).
 • Πετρού­πο­λη: Εκδή­λω­ση — αφιέ­ρω­μα, στις 7 μ.μ., στο Β’ Δημο­τι­κό Σχο­λείο Πετρού­πο­λης. Θα μιλή­σει η Αγγε­λι­κή Κυρια­ζή, μέλος του ΤΣ Δυτι­κών Συνοι­κιών της ΚΝΕ, και θα ακο­λου­θή­σει μου­σι­κο­θε­α­τρι­κό δρώ­με­νο από μαθη­τές βασι­σμέ­νο στο βιβλίο «Παι­διά της Αθή­νας» του Δημή­τρη Ραβά­νη — Ρεντή.
 • Πατή­σια: Εκδή­λω­ση στις 6 μ.μ. στο Στέ­κι Εργα­ζο­μέ­νων και Νεο­λαί­ας (Πατη­σί­ων 252, Κολιάτσου).
 • Στα Γιάν­νε­να, θα γίνει Ιστο­ρι­κός περί­πα­τος «Στα βήμα­τα της ΕΠΟΝ στα Γιάν­νε­να», που θα ξεκι­νή­σει στις 11 το πρωί από το Εργα­τι­κό Κέντρο Ιωαν­νί­νων. Τον διορ­γα­νώ­νουν οι μαθη­τές και οι εκπαι­δευ­τι­κοί των Λαϊ­κών Μαθη­μά­των Αλλη­λεγ­γύ­ης των σωμα­τεί­ων του Εργα­τι­κού Κέντρου Ιωαννίνων.

Πέμ­πτη 27 Φλεβάρη

 • Το Παράρ­τη­μα Μαγνη­σί­ας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και οι Οργα­νώ­σεις Μαγνη­σί­ας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ διορ­γα­νώ­νουν αφιέ­ρω­μα στην δρά­ση της Οργά­νω­σης Μαγνη­σί­ας της ΕΠΟΝ στις 7 μ.μ. στο Πανε­πι­στή­μιο (κτή­ριο Παπα­στρά­του). Η εκδή­λω­ση θα περι­λαμ­βά­νει μου­σι­κό αφιέ­ρω­μα, βιντε­ο­προ­βο­λή και έκθε­ση αρχεια­κού υλικού.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο