Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για την ανέχεια που δεν μιλάνε ποτέ στην Σουηδία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

215.000 νοι­κο­κυ­ριά στην Σου­η­δία ζουν από τα επι­δό­μα­τα της κοι­νω­νι­κής πρό­νοιας με στοι­χεία της Διεύ­θυν­σης Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων για το 2017 (socialstyrelsen)

Πρό­κει­ται για 408.000 άνθρω­ποι, εκ των οποί­ων 144.000 παι­διά, που ζουν απο­κλει­στι­κά με το κοι­νω­νι­κό επίδομα. 

Η στα­τι­στι­κή προ­σθέ­τει άλλους 360.000 που παίρ­νουν επι­μέ­ρους επι­δό­μα­τα ενοι­κί­ου, δια­βί­ω­σης, ηλε­κτρι­κού κ.α.

Συνο­λι­κά 768.000 το 13% του ενερ­γού πλη­θυ­σμού 18 με 65 χρο­νών παίρ­νει κάποιου είδους κοι­νω­νι­κού επι­δό­μα­τος για να επιβιώσει.

Το 22% από αυτούς είναι νέοι μετα­ξύ 18 και 24 χρονών. 

Απευ­θύ­νο­νται όλοι αυτοί στην Κοι­νω­νι­κή πρό­νοια των Δήμων για να πάρουν είτε το 100% του επι­δό­μα­τος είτε ένα μέρος αν έχουν κάποιο μικρό εισόδημα.

Κάθε μήνα ελέγ­χο­νται αν το δικαιούνται. 

Σε 1 δισε­κα­τομ­μύ­ριο ευρώ το χρό­νο ανέρ­χε­ται η δαπά­νη όλων των Δήμων. 

Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι; 

Είναι οι άνερ­γοι μακράς διαρ­κεί­ας συνή­θως νέοι 18–24, οι χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χοι, οι μακρο­χρό­νια άρρω­στοι, οι άστε­γοι, άτο­μα με ειδι­κές ανά­γκες, οι άνθρω­ποι του περι­θω­ρί­ου ναρ­κο­μα­νείς, αλκο­ο­λι­κοί, ανή­μπο­ροι για δουλειά. 

Τα μεγα­λύ­τε­ρα ποσο­στά 60% βρί­σκο­νται σε πολι­το­γρα­φη­μέ­νους Σου­η­δούς με ξένη καταγωγή. 

Δεν είναι όμως παρά­ξε­νο αφού η ανερ­γία σε αυτούς είναι της τάξης του 24,5% ενώ στους γηγε­νείς είναι μόλις 4%. 

Δεν αφο­ρά αυτή η δαπά­νη τους πρό­σφυ­γες που συνή­θως είναι στο επί­κε­ντρο των επι­θέ­σε­ων ή των δικαιο­λο­γιών για την πολι­τι­κή λιτότητας. 

Η παρο­χή των επι­δο­μά­των μειώ­νε­ται με ρυθ­μό 2,5–3% το χρόνο.

Παρό­λα αυτά οι άνθρω­ποι που θα έχουν ανά­γκη το επί­δο­μα θα φτά­σουν το 1.300.000 μέχρι το 2025 προ­βλέ­πουν οι υπηρεσίες. 

Αυτή θάναι η πορεία της Σουηδίας.

Άγρια φορο­λο­γία για τους εργα­ζό­με­νους για να συντη­ρη­θεί η υπο­τι­θέ­με­νη ευη­με­ρία , φορο­α­παλ­λα­γές για τα μονοπώλια. 

Το κοι­νω­νι­κό κρά­τος κατε­δα­φί­ζε­ται χωρίς να υπάρ­χουν μνη­μό­νια, χωρίς το νόμι­σμα να είναι το ευρώ και οι κοι­νω­νι­κές αντι­θέ­σεις φέρ­νουν την φτώ­χεια και την ανέχεια. 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο