Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για την αναδιοργάνωση των λογοτεχνικών-καλλιτεχνικών οργανώσεων

Επι­μέ­λεια — μετά­φρα­ση  Πανα­γιώ­της Μανιά­της //

Από­φα­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΠΚΚ(μπ)1

23 Απρι­λί­ου 1932

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή δια­πι­στώ­νει ότι τα τελευ­ταία χρό­νια, στη βάση των σπου­δαί­ων επι­τυ­χιών της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης, έχει επι­τευ­χθεί μια σημα­ντι­κή ανά­πτυ­ξη, ποιο­τι­κή και ποσο­τι­κή, στις σφαί­ρες της λογο­τε­χνί­ας και της τέχνης.

Πριν μερι­κά χρό­νια, όταν υπήρ­χε ακό­μα ισχυ­ρή επιρ­ροή ξένων στοι­χεί­ων στη λογο­τε­χνία, που ‘χαν ακμά­σει ιδιαί­τε­ρα τα πρώ­τα χρό­νια της ΝΕΠ, και όταν τα στε­λέ­χη της προ­λε­τα­ρια­κής λογο­τε­χνί­ας ήταν ακό­μη αδύ­να­τα, το Κόμ­μα, με όλους τους δυνα­τούς τρό­πους, βοη­θού­σε στη δημιουρ­γία και στο δυνά­μω­μα ορι­σμέ­νων προ­λε­τα­ρια­κών οργα­νώ­σε­ων στις σφαί­ρες της λογο­τε­χνί­ας και των άλλων μορ­φών τέχνης, για να ισχυ­ρο­ποι­ή­σει τη θέση των προ­λε­τα­ρια­κών συγ­γρα­φέ­ων και καλλιτεχνών.

Σήμε­ρα, που τα στε­λέ­χη της προ­λε­τα­ρια­κής λογο­τε­χνί­ας και τέχνης έχουν πια δια­μορ­φω­θεί και έχουν ανα­δει­χθεί νέοι συγ­γρα­φείς από εργο­στά­σια, φάμπρι­κες και κολ­χόζ, το πλαί­σιο των υπαρ­χό­ντων λογο­τε­χνι­κών-καλ­λι­τε­χνι­κών οργα­νώ­σε­ων (ΒΟΑΠΠ 2, ΡΑΠΠ3 , ΡΑΠΜ 4 κ.λπ.) έγι­νε πάρα πολύ στε­νό και εμπο­δί­ζει τη σοβα­ρή ανά­πτυ­ξη της καλ­λι­τε­χνι­κής δημιουργίας. 

Αυτή η κατά­στα­ση δημιουρ­γεί τον κίν­δυ­νο της μετα­τρο­πής αυτών των οργα­νώ­σε­ων από μέσο κινη­το­ποί­η­σης Σοβιε­τι­κών συγ­γρα­φέ­ων και καλ­λι­τε­χνών γύρω από τα καθή­κο­ντα της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης σε μέσο καλ­λιέρ­γειας κλει­στών ομά­δων  και πρό­σθε­τα της απο­μό­νω­σης από τα πολι­τι­κά καθή­κο­ντα της επο­χής και από μεγά­λες ομά­δες συγ­γρα­φέ­ων και καλ­λι­τε­χνών που βλέ­πουν με συμπά­θεια τη σοσια­λι­στι­κή οικοδόμηση.

Απ’ αυτό προ­κύ­πτει η ανά­γκη για μια κατάλ­λη­λη ανα­διορ­γά­νω­ση των λογο­τε­χνι­κών-καλ­λι­τε­χνι­κών οργα­νώ­σε­ων και διεύ­ρυν­ση των βάσε­ων της δου­λειάς τους.

Επο­μέ­νως, η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΠΚΚ (μπ) αποφασίζει:

1) Να δια­λυ­θεί ο Σύν­δε­σμος Προ­λε­τα­ρια­κών Συγ­γρα­φέ­ων (ΒΟΑΠΠ, ΡΑΠΠ)

2) Να ενω­θούν όλοι οι συγ­γρα­φείς που υπο­στη­ρί­ζουν το πρό­γραμ­μα της Σοβιε­τι­κής εξου­σί­ας και επι­διώ­κουν να συμ­με­τέ­χουν στη σοσια­λι­στι­κή οικο­δό­μη­ση σε μια ενιαία Ένω­ση Σοβιε­τι­κών Συγ­γρα­φέ­ων με μια κομ­μου­νι­στι­κή φρά­ξια σ’ αυτήν

3) Να γίνει ανά­λο­γη αλλα­γή στην πολι­τι­κή των άλλων ειδών τέχνης

4) Να ανα­τε­θεί στο Οργα­νω­τι­κό Γρα­φείο να επε­ξερ­γα­στεί τα πρα­κτι­κά μέτρα για την εφαρ­μο­γή αυτής της απόφασης.

Υπο­ση­μειώ­σεις:

1) Πανε­νω­σια­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος (μπολ­σε­βί­κοι)

2) Πανε­νω­σια­κή Οργά­νω­ση Συν­δέ­σμων Προ­λε­τα­ρια­κών Συγγραφέων

3) Ρώσι­κος Σύν­δε­σμος Προ­λε­τα­ρια­κών Συγγραφέων

4) Ρώσι­κος Σύν­δε­σμος Προ­λε­τα­ρια­κών Μουσικών

 

Μετά­φρα­ση από http://www.sovlit.net/decree1932/

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο