Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για την κατασκευή και τοποθέτηση μνημείων στη Μακρόνησο και τη Γυάρο

🔻 Κάλεσμα σε εργαζόμενους, σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης, ζητώντας τη συνδρομή του, απευθύνει η ΚΕ του ΚΚΕ για την ολοκλήρωση της κατασκευής των μνημείων στη Μακρόνησο και τη Γυάρο, που πρόσφατα πήραν και την τελική έγκριση για την τοποθέτησή τους 

🔻🔻

💯 Σε πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­σή της η ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Η ΚΕ του ΚΚΕ με την ευκαι­ρία των 100 χρό­νων από την ίδρυ­σή του σχε­διά­ζει να τοπο­θε­τή­σει συμ­βο­λι­κά δύο μνη­μεία στα δύο μαρ­τυ­ρι­κά νησιά της Μακρο­νή­σου και της Γυά­ρου. Είναι ο ελά­χι­στος φόρος τιμής για όλους που εξο­ρί­στη­καν, φυλα­κί­στη­καν, βασα­νί­στη­καν ή άφη­σαν τη ζωή τους σε αυτά τα δύο κολα­στή­ρια.

  • Τα δύο μνη­μεία, που επι­λέ­χθη­καν κατό­πιν πανελ­λή­νιου καλ­λι­τε­χνι­κού δια­γω­νι­σμού, πρέ­πει να κατα­σκευα­στούν και σε κατάλ­λη­λο χρό­νο να τοποθετηθούν.
  • Η όλη αυτή δια­δι­κα­σία έχει αυξη­μέ­νο οικο­νο­μι­κό κόστος.
  • Η ΚΕ του ΚΚΕ απευ­θύ­νε­ται σε κάθε άνθρω­πο καλής θέλη­σης και ζητά­ει τη συν­δρο­μή του για την ολο­κλή­ρω­ση αυτού του έργου.
  • Προ­σφο­ρές μπο­ρούν να κατα­τε­θούν στις κατά τόπους Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις και στον “Ριζο­σπά­στη”».
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο