Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάλεσμα σε εργαζόμενους, σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης, απευθύνει η ΚΕ του ΚΚΕ

📍 Για την κατασκευή-τοποθέτηση των μνημείων στη Μακρόνησο και τη Γυάρο 

Με πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­σή της ζητά τη συν­δρο­μή τους για την ολο­κλή­ρω­ση της κατα­σκευ­ής των μνη­μεί­ων στη Μακρό­νη­σο και τη Γυά­ρο, που πρό­σφα­τα πήραν και την τελι­κή έγκρι­ση για την τοπο­θέ­τη­σή τους ‑στη Γυά­ρο μάλι­στα θα γίνει τις επό­με­νες μέρες.

📍 Η ΚΕ του ΚΚΕ, με την ευκαι­ρία των 100 χρό­νων από την ίδρυ­σή του,
σχε­διά­ζει να τοπο­θε­τή­σει συμ­βο­λι­κά δύο μνημεία
στα δύο μαρ­τυ­ρι­κά νησιά της Μακρο­νή­σου και της Γυά­ρου.
Είναι ο ελά­χι­στος φόρος τιμής για όλους που εξο­ρί­στη­καν, φυλα­κί­στη­καν, βασα­νί­στη­καν ή άφη­σαν τη ζωή τους σε αυτά τα δύο κολαστήρια.
Τα δύο μνη­μεία, που επι­λέ­χθη­καν κατό­πιν πανελ­λή­νιου καλ­λι­τε­χνι­κού δια­γω­νι­σμού, πρέ­πει να κατα­σκευα­στούν και σε κατάλ­λη­λο χρό­νο να τοποθετηθούν.

  • Η όλη αυτή δια­δι­κα­σία έχει αυξη­μέ­νο οικο­νο­μι­κό κόστος  📌

Η ΚΕ του ΚΚΕ απευ­θύ­νε­ται σε κάθε άνθρω­πο καλής θέλη­σης και ζητά­ει τη συν­δρο­μή για την ολο­κλή­ρω­ση αυτού του έργου.

  • Προ­σφο­ρές μπο­ρούν να κατα­τε­θούν στις κατά τόπους Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις και στον “Ριζο­σπά­στη”📌.

 


[πηγή]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο