Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για την περιφορά λειψάνων στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο

δει­λοί, μοι­ραί­οι κι άβου­λοι αντάμα, 
προσμένουμε,ίσως, κάποιο θαύμα !”
Κ. Βάρ­να­λης
( έτσι θέλουν τους ασθε­νείς, συγ­γε­νείς και φίλους οι κυβερ­νή­σεις μας )

Δεν υπάρ­χει ίχνος αιδούς στον τόπο μας πια; Αυτοί που αρπά­ζουν τα απο­θε­μα­τι­κά των ταμεί­ων των νοσο­κο­μεί­ων για να πλη­ρώ­σου­με το χρέ­ος, το οποίο παρε­μπι­πτό­ντως προ­ε­κλο­γι­κά υπό­σχο­νταν ότι θα το “κού­ρευαν”, ανα­γκά­ζο­ντας τις αγο­ρές να χορεύ­ουν στο δικό τους σκο­πό. Αυτοί που συναι­νούν να μεί­νουν χωρίς φάρ­μα­κα και για­τρούς οι καρ­κι­νο­πα­θείς. Αυτοί που υπε­ρα­σπί­ζο­νται με νύχια και με δόντια ένα κοι­νω­νι­κό σύστη­μα απάν­θρω­πο που απο­λύ­ει γυναί­κες εργα­ζό­με­νες με καρ­κί­νο του μαστού ή δεν τους δίνει πρό­ω­ρη σύντα­ξη για­τί “θερα­πεύ­τη­καν”, άρα πρέ­πει να δου­λέ­ψουν ως τα 60 τους, αν προ­λά­βουν να φτά­σουν. Αυτοί που θεω­ρούν την υγεία εμπό­ρευ­μα και αφή­νουν απλή­ρω­τους για­τρούς. Αυτοί, όπως ο νυν υπουρ­γός υγεί­ας αλλά και οι τέως, που επι­τρέ­πουν τα ράν­τζα στις εφη­με­ρί­ες τον 21ο αι. σε μια χώρα που είναι “Ευρω­παϊ­κή”. Αυτοί που κατα­δι­κά­ζουν το σοσια­λι­σμό και μαζί με αυτόν το Κου­βα­νέ­ζι­κο σύστη­μα υγεί­ας που θα το ζήλευε κάθε πολί­της της ΕΕ. Αυτοί που αφή­νουν το παι­δί μου ανα­σφά­λι­στο για­τί έγι­νε 25 χρο­νών και δεν εργάζεται.

Αυτοί, κι εσείς μαζί τους κ. Υπουρ­γέ, περι­φέ­ρουν τα λεί­ψα­να για να δώσουν δύνα­μη στους αρρώ­στους και να θερα­πευ­τούν με κάποιο θαύ­μα της Αγίας.
Το θαύ­μα της ζωής το δημιουρ­γεί η ύλη, η φύση δηλα­δή, ο άνθρω­πος. Ο άνθρω­πος έχει την υπο­χρέ­ω­ση και τη δύνα­μη να το προ­στα­τεύ­σει σε μια κοι­νω­νία ανθρω­πιάς και επι­στή­μης στην υπη­ρε­σία του.
Ελέ­νη Κακναβάτου
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο