Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για την σεξιστική επίθεση κατά της Έφης Αχτσιόγλου

Σχό­λιο: Νίκος Μότ­τας //

Σεξι­στι­κή επί­θε­ση από τρολ του Twitter δέχθη­κε, όπως δια­βά­σα­με, η βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιό­γλου με αφορ­μή βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νη δήλω­σή της για τα επι­δό­μα­τα της κυβέρ­νη­σης. Αφορ­μή για τα άθλια, προ­σβλη­τι­κά σχό­λια (π.χ. «Σαν πρε­ζά­κι στον ηλε­κτρι­κό που ζητια­νεύ­ει») στά­θη­κε, μετα­ξύ άλλων, το γεγο­νός ότι η βου­λευ­τής εμφα­νί­στη­κε χωρίς μακι­γιάζ, με μελα­νιά στο αρι­στε­ρό της χέρι.

Το ζήτη­μα είναι περισ­σό­τε­ρο από ξεκά­θα­ρο. Με την Έφη Αχτσιό­γλου και το κόμ­μα της, τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και με τις υπό­λοι­πες αστι­κές δυνά­μεις, μας χωρί­ζουν «σινι­κά τεί­χη» στο πλαί­σιο της πολιτικής.

Από αυτό εδώ το βήμα έχου­με, ουκ ολί­γες φορές, καταγ­γεί­λει την αντι­λαϊ­κή-αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή που η ίδια η κα. Αχτσιό­γλου άσκη­σε ως υπουρ­γός Εργα­σί­ας. Και θα συνε­χί­σου­με να το πράτ­του­με απέ­να­ντι στον κάθε αστό πολι­τι­κό που υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου, είτε λέγε­ται Αχτσιό­γλου, είτε Χατζη­δά­κης, είτε όπως αλλιώς.

Άλλο, όμως, η ιδε­ο­λο­γι­κή και πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση και άλλο πράγ­μα οι σεξι­στι­κές χυδαιό­τη­τες που οι κάφροι του δια­δι­κτύ­ου εξα­πέ­λυ­σαν ενά­ντια στη βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ, μια εργα­ζό­με­νη γυναί­κα και μητέ­ρα. Απέ­να­ντι στο ρατσι­σμό, τον σεξι­σμό, το μισο­γυ­νι­σμό και κάθε είδους παρό­μοια νοο­τρο­πία και συμπε­ρι­φο­ρά οφεί­λου­με να χτί­σου­με ασπί­δα προ­στα­σί­ας. Ο κόσμος για τον οποίο αγω­νι­ζό­μα­στε, ένας κόσμος χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο, δεν χωρά τον φόβο, το ρατσι­σμό και τον σεξι­σμό κάθε είδους.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο