Για την συκοφαντία ότι το ΚΚΕ «εμπόδισε» την Συμφωνική του Δήμου Αθηναίων να παίξει τον ουκρανικό εθνικό ύμνο

Όταν κάτι δεν αρέ­σει, το ρίχνου­με στον γνω­στό αντι­κομ­μου­νι­σμό… Τις τελευ­ταί­ες ώρες κυκλο­φο­ρεί ως «είδη­ση» από ιστο­σε­λί­δες ότι το ΚΚΕ «εμπό­δι­σε» τη Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα και Χορω­δία του Δήμου Αθή­νας να παί­ξουν τον εθνι­κό ύμνο της Ουκρα­νί­ας πριν από προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη παρά­στα­ση… Τα πραγ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα έχουν ως εξής: Στο πλαί­σιο της ενερ­γής συμ­με­το­χής του πολι­τι­σμού στην «πολε­μι­κή» … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Για την συκο­φα­ντία ότι το ΚΚΕ «εμπό­δι­σε» την Συμ­φω­νι­κή του Δήμου Αθη­ναί­ων να παί­ξει τον ουκρα­νι­κό εθνι­κό ύμνο.