Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για τη λεγόμενη «Παγκόσμια Αντιιμπεριαλιστική Πλατφόρμα» και την επιζήμια και αποπροσανατολιστική τοποθέτησή της

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η εκδή­λω­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία όξυ­νε τις αντι­θέ­σεις στις γραμ­μές του διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος γύρω από σοβα­ρά ιδε­ο­λο­γι­κό-πολι­τι­κά ζητή­μα­τα, που χρό­νια το ταλα­νί­ζουν και εκφρά­ζουν την οπορ­του­νι­στι­κή επί­δρα­ση στις γραμ­μές του. Αιχ­μή, βεβαί­ως, απο­τέ­λε­σαν τα ζητή­μα­τα της στά­σης απέ­να­ντι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό χαρα­κτή­ρα του πολέ­μου ανά­με­σα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας, τη στά­ση απέ­να­ντι στην αστι­κή τάξη και σε πολι­τι­κούς εκπρο­σώ­πους της, όπως η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, προ­βλη­μα­τι­κές ανα­λύ­σεις για το ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα και τη θέση της Κίνας και της Ρωσί­ας, καθώς και άλλα, που συν­δέ­ο­νται βαθύ­τε­ρα με το ζήτη­μα της λαθε­μέ­νης στρα­τη­γι­κής των στα­δί­ων προς το σοσια­λι­σμό, τη στή­ρι­ξη και τη συμ­με­το­χή σε αστι­κές κυβερνήσεις.

Στις συν­θή­κες αυτές, παρα­μο­νές της 22ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ), που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Αβά­να τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη, εμφα­νί­στη­κε στο Παρί­σι μια νέα διε­θνής οργά­νω­ση με την επω­νυ­μία «Παγκό­σμια Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Πλατ­φόρ­μα» (ΠΑΠ), που ήδη έχει σε αυτό το διά­στη­μα διορ­γα­νώ­σει μια σει­ρά δρα­στη­ριό­τη­τες στο Βελι­γρά­δι, στην Αθή­να και πρό­σφα­τα στο Καρά­κας, με τη φιλο­ξε­νία του κυβερ­νη­τι­κού Ενω­μέ­νου Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Βενε­ζου­έ­λας (PSUV). Η εκδή­λω­ση της ΠΑΠ στη Βενε­ζου­έ­λα συνέ­πε­σε με την αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση που έχει εξα­πο­λύ­σει η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του PSUV στην εργα­τι­κή τάξη και στα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της Βενε­ζου­έ­λας, την ώρα που έχει έρθει σε συμ­φω­νί­ες με τη δεξιά αντι­πο­λί­τευ­ση και τις ΗΠΑ, εντεί­νο­ντας τις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές επι­θέ­σεις και τις υπο­νο­μευ­τι­κές ενέρ­γειες σε βάρος του ΚΚ Βενεζουέλας.

Έχει μια σημα­σία να δού­με το ποιες δυνά­μεις την απο­τε­λούν όπως και τις βασι­κές προ­βλη­μα­τι­κές θέσεις της ΠΑΠ.

Ένα ιδιότυπο «κράμα» πολιτικών δυνάμεων

Στις δρα­στη­ριό­τη­τες της ΠΑΠ συμ­με­τέ­χει ένα «κρά­μα» πολι­τι­κών δυνά­με­ων, όπου τον κύριο ρόλο παί­ζουν σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές δυνά­μεις, όπως το προ­α­να­φε­ρό­με­νο PSUV και μια «ουρα­νο­κα­τέ­βα­τη» νοτιο­κο­ρε­ά­τι­κη οργά­νω­ση («Κόμ­μα Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας»), καθώς και ορι­σμέ­να κομ­μου­νι­στι­κά κι εργα­τι­κά κόμ­μα­τα, όπως το Ουγ­γρι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα, το ΚΚ (Ιτα­λία), το Νέο ΚΚ Γιου­γκο­σλα­βί­ας, το ΚΕΚΡ, το Λιβα­νέ­ζι­κο ΚΚ, το μαοϊ­κό ΚΚ Βρε­τα­νί­ας (Μ‑Λ), ο Πόλος για την Κομ­μου­νι­στι­κή Ανα­γέν­νη­ση της Γαλ­λί­ας κ.ά..

Επι­πλέ­ον, όπως κατήγ­γει­λε το ΚΚ Μεξι­κού (1) στις εκδη­λώ­σεις στο Καρά­κας συμ­με­τεί­χαν ακό­μη και εθνι­κι­στι­κές, ρατσι­στι­κές και αντι­δρα­στι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις. Τέτοια, π.χ. είναι η εθνι­κι­στι­κή ισπα­νι­κή οργά­νω­ση «Vanguardia Española» («Ισπα­νι­κή Πρω­το­πο­ρία»), που οι «ρίζες» της κρα­τούν από τον εθνι­κι­στή φιλό­σο­φο Gustavo Bueno, που ήταν ενερ­γός φαλαγ­γί­της μαχη­τής, υπο­στη­ρι­κτής του φασί­στα δικτά­το­ρα Φράν­κο τη δεκα­ε­τία του 1950. Ανά­λο­γης κοπής είναι και η «Vanguardia Venezolana» («Βενε­ζου­ε­λά­νι­κη Πρωτοπορία»).

Από την Ελλά­δα θα συνα­ντή­σου­με στην ΠΑΠ δύο άγνω­στες οργα­νώ­σεις, χωρίς καμιά μαζι­κή δρά­ση και κοι­νω­νι­κά ερεί­σμα­τα τη “Συλ­λο­γι­κό­τη­τα Αγώ­να για την Επα­να­στα­τι­κή Ενο­ποί­η­ση της Ανθρω­πό­τη­τας” (Δ. Πατέ­λης) και την “Πλατ­φόρ­μα για την Ανε­ξαρ­τη­σία” (Β. Γονα­τάς), που το τελευ­ταίο διά­στη­μα χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από μια έντα­ση της αντι-ΚΚΕ εμπά­θειας, επι­λέ­γο­ντας συχνά τον ολι­σθη­ρό δρό­μο προ­βο­κα­τό­ρι­κων επι­θέ­σε­ων μέσω του διαδικτύου.

Ο ιμπεριαλισμός ως μια «ανώμαλη κατάσταση», που μπορεί να διορθωθεί…

Η ΠΑΠ παρου­σιά­ζει μια πλή­ρως αντε­στραμ­μέ­νη εικό­να της παγκό­σμιας πραγ­μα­τι­κό­τη­τας που βιώ­νου­με. Από τις ανα­λύ­σεις της δεν θα κατα­λά­βου­με πως ζού­με στο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα, μιας και η έννοια του καπι­τα­λι­σμού έχει εξο­βε­λι­στεί από κάθε σχε­τι­κή τοπο­θέ­τη­σή της (π.χ. στην Ιδρυ­τι­κή Δια­κή­ρυ­ξη του Παρι­σιού, στα Υλι­κά της πρό­σφα­της συνά­ντη­σης του Καράκας).

Ανοί­γο­ντας εδώ μια παρέν­θε­ση να πού­με πως στην ελλη­νι­κή μετά­φρα­ση της Ιδρυ­τι­κής Δια­κή­ρυ­ξης του Παρι­σιού έχει προ­στε­θεί σε ένα σημείο η λέξη «κεφα­λαιο­κρα­τι­κού», πριν το «ιμπε­ρια­λι­στι­κού», κάτι που δεν υπάρ­χει στην αγγλι­κή, ισπα­νι­κή και γαλ­λι­κή έκδο­ση του συγκε­κρι­μέ­νου ντο­κου­μέ­ντου. Φαί­νε­ται πως ο Έλλη­νας “μετα­φρα­στής” προ­σπά­θη­σε να “μπα­λώ­σει” ετσι­θε­λι­κά τη συγκε­κρι­μέ­νη ανα­κοί­νω­ση, κάτι βέβαια, που δεν αλλά­ζει την ουσία.

Την ίδια ώρα στα υλι­κά της ΠΑΠ γίνε­ται μια κατά­χρη­ση των λέξε­ων «ιμπε­ρια­λι­σμός», «ιμπε­ρια­λι­στές», «αντι­ι­μπε­ρια­λι­σμός». Ετσι ο ιμπε­ρια­λι­σμός, που σύμ­φω­να με τον Λένιν είναι ο μονο­πω­λια­κός καπι­τα­λι­σμός, αντι­με­τω­πί­ζε­ται στρε­βλά απλώς ως επι­θε­τι­κή εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή, μακριά από την οικο­νο­μι­κή του βάση (τα μονο­πώ­λια και την οικο­νο­μία της καπι­τα­λι­στι­κής αγο­ράς), μακριά από την ταξι­κή του ουσία, ως εξου­σία της αστι­κής τάξης.

Δεν είναι, λοι­πόν, καθό­λου τυχαίο, που στις τοπο­θε­τή­σεις της ΠΑΠ δεν τίθε­ται το ζήτη­μα της επα­να­στα­τι­κής ανα­τρο­πής της αστι­κής εξου­σί­ας και βέβαια η πάλη για το σοσια­λι­σμό δεν υπάρ­χει και έχει αντι­κα­τα­στα­θεί από το στό­χο της «εθνι­κής κυριαρ­χί­ας» και μιας “νέας παγκό­σμιας οικο­νο­μι­κής αρχι­τε­κτο­νι­κής χωρίς κυρώ­σεις και εμπο­ρι­κούς πολέ­μους”, ώστε «να ανα­τρέ­ψου­με το αποι­κιο­κρα­τι­κό σύστη­μα που φέρ­νει αστά­θεια, φτώ­χεια και παρα­βί­α­ση των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των στις μάζες μέσω της πολι­τι­κής κατα­πί­ε­σης, της οικο­νο­μι­κής λεη­λα­σί­ας και του στρα­τιω­τι­κού πειθαναγκασμού».

Σε όλες τις τοπο­θε­τή­σεις είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή η ταύ­τι­ση της έννοιας του ιμπε­ρια­λι­σμού με την ακό­μα ισχυ­ρό­τε­ρη δύνα­μη του διε­θνούς ιμπε­ρια­λι­στι­κού συστή­μα­τος, τις ΗΠΑ. Ακό­μη κι όταν γίνε­ται ανα­φο­ρά σε άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, όπως η ΕΕ, ή το ΝΑΤΟ, το ΔΝΤ, την Παγκό­σμια Τρά­πε­ζα κοκ. εκτι­μά­ται πως έχου­με να κάνου­με με τα «αμε­ρι­κα­νι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα». Με αυτόν τον τρό­πο, ως δια μαγεί­ας απο­κρύ­πτο­νται οι ευθύ­νες και τα αυτο­τε­λή συμ­φέ­ρο­ντα των αστι­κών τάξε­ων των υπό­λοι­πων καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών, πέραν των ΗΠΑ, που συμ­με­τέ­χουν στις συγκε­κρι­μέ­νες συμ­μα­χί­ες. Έτσι, οι ΗΠΑ παρου­σιά­ζο­νται στρε­βλά ως αυτο­κρα­το­ρία ενός σύγ­χρο­νου αποι­κια­κού συστή­μα­τος, όπου όλα τα σύμ­μα­χα σε αυτές κρά­τη είναι «υπο­τα­κτι­κοί» τους.

Αντί­θε­τα, εκτι­μά­ται πως «Ρωσία και Κίνα δεν είναι επι­θε­τι­κές ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις» και μαζί με άλλες, όπως Βόρεια Κορέα και το Ιράν παρου­σιά­ζο­νται ως «αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές», που μαζί με τις απο­κα­λού­με­νες «προ­ο­δευ­τι­κές» κυβερ­νή­σεις της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής αντι­στέ­κο­νται στον ιμπεριαλισμό.

Επι­πλέ­ον, βλέ­που­με να έχει εγκα­τα­λει­φθεί κάθε ταξι­κή προ­σέγ­γι­ση όταν εκθειά­ζο­νται οι διά­φο­ρες περι­φε­ρεια­κές ενώ­σεις, «όπως είναι η ALBA και η CELAC», που βασι­κά αφο­ρούν καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη, αλλά που η ΠΑΠ εκτι­μά πως «θα φέρουν κοντά τα κατα­πιε­σμέ­να έθνη της Λατι­νι­κής Αμερικής».

Τέλος, σε ότι αφο­ρά τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία η ΠΑΠ εκτι­μά πως απο­τε­λεί μια επι­θε­τι­κή ενέρ­γεια των ΗΠΑ, που αξιο­ποιούν την Ουκρα­νία για να επι­τε­θούν στις … «αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές» Ρωσία και Κίνα.

Συνοπτική κριτική σε βασικές θέσεις της ΠΑΠ

1. Τι είναι ιμπε­ρια­λι­σμός και ποιος αντι­ι­μπε­ρια­λι­στής; Στις μέρες βλέ­που­με την αξιο­ποί­η­ση της έννοιας του ιμπε­ρια­λι­σμού ακό­μη και από εκπρο­σώ­πους των αστι­κών τάξε­ων, όπου ο ένας απο­κα­λεί τον άλλο «ιμπε­ρια­λι­στή», όπως πρό­σφα­τα έκα­νε ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος, Ολαφ Σολτς, μιλώ­ντας για τον Ρώσο Πρό­ε­δρο Β. Πού­τιν. Δεν είναι λίγοι και αυτοί οι εκπρό­σω­ποι των αστι­κών τάξε­ων, που χαρα­κτη­ρί­ζουν και τον εαυ­τό τους …«αντι­ι­μπε­ρια­λι­στή».

Ανά­λο­γες συγ­χύ­σεις καλ­λιερ­γούν με τις θέσεις τους και μια σει­ρά οπορ­του­νι­στι­κές δυνά­μεις, όπως και οι τοπο­θε­τή­σεις της ΠΑΠ, όπου π.χ. μέχρι και το καπι­τα­λι­στι­κό κρά­τος του Ιράν, που αξιο­ποιεί και τη θρη­σκεία για να εντεί­νει την ταξι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση και κοι­νω­νι­κή ανι­σο­τι­μία, που αρνεί­ται στοι­χειώ­δη δικαιώ­μα­τα στις γυναί­κες, χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό». Κι αυτά λέγο­νται όταν το Ιράν συγκλο­νί­ζε­ται από μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις για στοι­χειώ­δη αστι­κά δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα. Πρό­σφα­τα το «αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό» Ιράν, με δια­με­σο­λά­βη­ση της Κίνας, υπέ­γρα­ψε συμ­φω­νία με τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, που «γύρι­σε την πλά­τη» στις ΗΠΑ. Μήπως μετά από αυτό και οι Σαου­δά­ρα­βες βασι­λιά­δες και πρί­γκι­πες έγι­ναν κι αυτοί «αντι­ι­μπε­ρια­λι­στές»; Δεν θα μας εξέ­πλητ­τε μια τέτοια εκτί­μη­ση εάν σκε­φτού­με πως πριν κάποιο διά­στη­μα ορι­σμέ­νες δυνά­μεις στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή χαρα­κτή­ρι­ζαν «αντι­ι­μπε­ρια­λι­στή» τον Ερντο­γάν, τον Πρό­ε­δρο μιας χώρας, της Τουρ­κί­ας, που έχει στρα­τεύ­μα­τα κατο­χής σε του­λά­χι­στον 3 χώρες (Κύπρος, Συρία, Ιράκ). Άλλο που δεν ήθε­λε ο Ερντο­γάν, που δήλω­σε πως «οι ΗΠΑ δεν τον αγα­πούν για­τί είναι … αντιιμπεριαλιστής».

Από τα παρα­πά­νω φαί­νε­ται πως η κατά­χρη­ση και αυθαί­ρε­τη χρή­ση της έννοιας του ιμπε­ρια­λι­σμού και των λέξε­ων παρα­γώ­γων της οδη­γεί σε μεγά­λες συγ­χύ­σεις. Εχει, λοι­πόν, σημα­σία να υπάρ­χει κοι­νω­νι­κό-οικο­νο­μι­κή επι­στη­μο­νι­κή αντι­με­τώ­πι­ση της έννοιας του ιμπε­ρια­λι­σμού, κι όχι αυτής που θέλουν αστοί και οπορ­του­νι­στές να επι­βά­λουν, για να δικαιο­λο­γή­σουν αστι­κές τάξεις και ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις, βαφτί­ζο­ντας το κρέ­ας σε ψάρι, όπως έκα­ναν κάποιοι καλό­γε­ροι κατά τη διάρ­κεια της νηστεί­ας. Ο Λένιν έχει τεκ­μη­ριώ­σει τα βασι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά του ιμπε­ρια­λι­σμού: «1) Συγκέ­ντρω­ση της παρα­γω­γής και του κεφα­λαί­ου, που έχει φτά­σει σε τέτοια υψη­λή βαθ­μί­δα ανά­πτυ­ξης, ώστε να δημιουρ­γεί μονο­πώ­λια που παί­ζουν απο­φα­σι­στι­κό ρόλο στην οικο­νο­μι­κή ζωή, 2) συγ­χώ­νευ­ση του τρα­πε­ζι­κού κεφα­λαί­ου με το βιο­μη­χα­νι­κό και δημιουρ­γία μιας χρη­μα­τι­στι­κής ολι­γαρ­χί­ας πάνω στη βάση αυτού του “χρη­μα­τι­στι­κού κεφα­λαί­ου”, 3) εξαι­ρε­τι­κά σπου­δαία σημα­σία απο­κτά η εξα­γω­γή κεφα­λαί­ου, σε διά­κρι­ση από την εξα­γω­γή εμπο­ρευ­μά­των, 4) συγκρο­τού­νται διε­θνείς μονο­πω­λια­κές ενώ­σεις των καπι­τα­λι­στών, οι οποί­ες μοι­ρά­ζουν τον κόσμο και 5) έχει τελειώ­σει το εδα­φι­κό μοί­ρα­σμα της Γης ανά­με­σα στις μεγα­λύ­τε­ρες καπι­τα­λι­στι­κές δυνά­μεις» (2).

Ζού­με, λοι­πόν, στην επο­χή όπου ο καπι­τα­λι­σμός έχει ορι­σμέ­να συγκε­κρι­μέ­να γνω­ρί­σμα­τα, που έχει επι­ση­μά­νει ο Λένιν στο έργο του. Μιλά­με για ενιαία γνω­ρί­σμα­τα που αφο­ρούν την κυριαρ­χία των μονο­πω­λί­ων, των ισχυ­ρών μετο­χι­κών εται­ρειών και την όξυν­ση του καπι­τα­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού, το σχη­μα­τι­σμό του χρη­μα­τι­στι­κού κεφα­λαί­ου, την αύξη­ση της σημα­σί­ας της εξα­γω­γής κεφα­λαί­ου σε σχέ­ση με την εξα­γω­γή εμπο­ρευ­μά­των, την πάλη για το ξανα­μοί­ρα­σμα των αγο­ρών και των εδα­φών μετα­ξύ καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών και διε­θνών μονο­πω­λια­κών ομί­λων. Ο Λένιν αντι­με­τω­πί­ζει τον ιμπε­ρια­λι­σμό ως «ανώ­τα­το στά­διο του καπι­τα­λι­σμού», όπως τιτλο­φο­ρεί και τη σχε­τι­κή μπρο­σού­ρα του, ανα­δει­κνύ­ο­ντας πως ο μονο­πω­λια­κός καπι­τα­λι­σμός “είναι η πλη­ρέ­στε­ρη υλι­κή προ­ε­τοι­μα­σία του σοσια­λι­σμού, είναι τα πρό­θυ­ρά του, είναι το σκα­λο­πα­τά­κι εκεί­νο της ιστο­ρι­κής κλί­μα­κας, που ανά­με­σα σε αυτό και στο σκα­λο­πα­τά­κι που λέγε­ται σοσια­λι­σμός, δεν υπάρ­χουν άλλα ενδιά­με­σα σκαλοπάτια»(3).

Η επι­στη­μο­νι­κή λενι­νι­στι­κή προ­σέγ­γι­ση του ιμπε­ρια­λι­σμού, όπως βλέ­που­με, απέ­χει παρα­σάγ­γας από την κοι­νό­τυ­πη χρή­ση του ιμπε­ρια­λι­σμού, ως επι­θε­τι­κής εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής ή της ταύ­τι­σης με ένα μόνο κρά­τος, έστω κι αν αυτό είναι το ισχυ­ρό­τε­ρο, όπως υπο­στη­ρί­ζει μετα­ξύ άλλων και η ΠΑΠ. Επι­πλέ­ον, στην πρά­ξη η ΠΑΠ κατα­τάσ­σει κάθε κρά­τος, ανε­ξάρ­τη­τα από την θέση του στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή πυρα­μί­δα, κάτω από την ταμπέ­λα του «αντι­ι­μπε­ρια­λι­στή» με μόνο κρι­τή­ριο το αν τη δεδο­μέ­νη χρο­νι­κή στιγ­μή η πολι­τι­κή ηγε­σία του συγκε­κρι­μέ­νου καπι­τα­λι­στι­κού κρά­τους αντι­τί­θε­ται ή ακό­μη και συγκρού­ε­ται με τις ΗΠΑ ή επι­λο­γές τους, στο πλαί­σιο του εντει­νό­με­νου διε­θνούς αντα­γω­νι­σμού των μονο­πω­λί­ων και των κρα­τών που εκπρο­σω­πούν τα συμ­φέ­ρο­ντα τους.

Ο ιμπε­ρια­λι­σμός είναι ο μονο­πω­λια­κός καπι­τα­λι­σμός και στο σημε­ρι­νό ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα όλα τα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη είναι ενσω­μα­τω­μέ­να σε αυτό και χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από σχέ­σεις ανι­σό­τι­μης αλλη­λε­ξάρ­τη­σης, από σχέ­σεις αντα­γω­νι­σμού και συνερ­γα­σί­ας. Αυτό, βέβαια, δεν σημαί­νει πως όλα έχουν την ίδια ισχύ, τις ίδιες δυνα­τό­τη­τες, αλλά πως όλες οι αστι­κές τάξεις συμ­με­τέ­χουν στη μοι­ρα­σιά της λεί­ας, στην μοι­ρα­σιά της υπε­ρα­ξί­ας που παρά­γει η εργα­τι­κή τάξη όπου γης, με βάση την πολι­τι­κή, στρα­τιω­τι­κή και οικο­νο­μι­κή ισχύ του κάθε κράτους.

2. «Εθνι­κή κυριαρ­χία», «περι­φε­ρεια­κές ενώ­σεις», «νέα παγκό­σμια οικο­νο­μι­κή αρχι­τε­κτο­νι­κή» ή σοσιαλισμός;

Η ΠΑΠ, όπως ήδη ανα­δεί­ξα­με έχει εξο­βε­λί­σει την πάλη για το σοσια­λι­σμό και προ­βά­λει την πάλη για την “εθνι­κή κυριαρ­χία”, τη συγκρό­τη­ση περι­φε­ρεια­κών ενώ­σε­ων και μια “νέα παγκό­σμια οικο­νο­μι­κή αρχι­τε­κτο­νι­κή”, που δια­τεί­νε­ται πως παρά τη δια­τή­ρη­ση των καπι­τα­λι­στι­κών σχέ­σε­ων παρα­γω­γής, θα εξα­σφα­λί­σει “την ελευ­θε­ρία και την ισό­τη­τα των εθνών, επι­τρέ­πο­ντας σε κάθε χώρα να ακο­λου­θεί μια κυρί­αρ­χη και ανε­ξάρ­τη­τη οικο­νο­μι­κή ημε­ρή­σια διά­τα­ξη χωρίς εξω­τε­ρι­κές παρεμβάσεις”.

Η αντί­λη­ψη αυτή της ΠΑΠ θεω­ρεί πως όλα τα προ­βλή­μα­τα προ­έρ­χο­νται από το “εξω­τε­ρι­κό”, από την “επι­βο­λή” στην κάθε χώρα της θέλη­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων και βασι­κά των ΗΠΑ και στην πρά­ξη ψάχνει να βρει συμ­μα­χί­ες στην “ασφα­λή αγκα­λιά” της λεγό­με­νης “εθνι­κής αστι­κής τάξης”. Πέρα από τη σύγ­χυ­ση για το τι είναι ιμπε­ρια­λι­σμός, εδώ εκδη­λώ­νε­ται και η υπο­τί­μη­ση του διε­θνούς χαρα­κτή­ρα της επο­χής του μονο­πω­λια­κού καπι­τα­λι­σμού, που αντα­να­κλά­ται σε κάθε καπι­τα­λι­στι­κό κρά­τος, με την όξυν­ση της βασι­κής αντί­θε­σης κεφα­λαί­ου – εργα­σί­ας, με την ενί­σχυ­ση της τάσης της από­λυ­της και σχε­τι­κής χει­ρο­τέ­ρευ­σης της θέσης της εργα­τι­κής τάξης.

Η παρα­πά­νω λαθε­μέ­νη προ­σέγ­γι­ση δεν είναι νέα μιας και “κου­βα­λά” στρε­βλές προ­σεγ­γί­σεις που είχαν επι­κρα­τή­σει για πολ­λά χρό­νια στο διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα και εστί­α­ζαν στο δια­φο­ρο­ποι­η­μέ­νο επί­πε­δο ανά­πτυ­ξης των παρα­γω­γι­κών δυνά­με­ων, θεω­ρώ­ντας λαθε­μέ­να πως η όποια καθυ­στέ­ρη­ση οφεί­λο­νταν απο­κλει­στι­κά στην ξένη εξάρ­τη­ση ενός κρά­τους κι όχι σε ιστο­ρι­κούς παρά­γο­ντες, όπως η καθυ­στέ­ρη­ση στην εμφά­νι­ση των καπι­τα­λι­στι­κών σχέ­σε­ων, η σχε­τι­κά μικρή εθνι­κή αγο­ρά, οι ιστο­ρι­κές συν­θή­κες που έσπρω­ξαν την αστι­κή τάξη ενός καπι­τα­λι­στι­κού κρά­τους να επεν­δύ­σει π.χ. στην εξα­γω­γή ενερ­γεια­κών υλών ή στο εφο­πλι­στι­κό κεφά­λαιο και όχι στη βιο­μη­χα­νία. Στη βάση αυτή ανα­πτύ­χθη­κε η στρα­τη­γι­κή των στα­δί­ων προς το σοσια­λι­σμό, όπου ως αρχι­κό στά­διο εμφα­νι­ζό­ταν η απο­τί­να­ξη της “ξένης εξάρ­τη­σης”, η “εθνι­κή κυριαρ­χία”, που θα κατα­κτιό­ταν μέσα από τη συμ­μα­χία με την “εθνι­κά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νη” αστι­κή τάξη σε αντι­πα­ρά­θε­ση με την “κομπρα­δό­ρι­κη”, την εξαρ­τη­μέ­νη και υπο­ταγ­μέ­νη στις ντι­ρε­κτί­βες των ιμπεριαλιστών.

Σήμε­ρα γνω­ρί­ζου­με πως ο “τεμα­χι­σμός” της στρα­τη­γι­κής του ΚΚ σε στά­δια έχει απο­τύ­χει! Όπως ανε­δα­φι­κός απο­δεί­χτη­κε και ο δια­χω­ρι­σμός της αστι­κής τάξης σε “ξενό­δου­λη” και “πατριω­τι­κή” και η επι­δί­ω­ξη συγκρό­τη­σης συμ­μα­χί­ας με το δεύ­τε­ρο τμή­μα. Η αστι­κή τάξη, παρά τις ορι­σμέ­νες δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις οικο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων, που μπο­ρεί να υπάρ­χουν στο εσω­τε­ρι­κό της, έχει το δικό της ενιαίο εργα­λείο ταξι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης της εργα­τι­κής τάξης και κατα­πί­ε­σης των λαϊ­κών στρω­μά­των, το αστι­κό κρά­τος. Αυτό είναι και ο “ρυθ­μι­στής” των όποιων δια­φο­ρών έχουν οι διά­φο­ρες μερί­δες της αστι­κής τάξης. Το κάθε εθνι­κό αστι­κό κρά­τος (και τέτοια υπάρ­χουν σήμε­ρα περί­που 200 στον πλα­νή­τη) συμ­βά­λει στη χάρα­ξη της στρα­τη­γι­κής της αστι­κής τάξης της χώρας και δια­χει­ρί­ζε­ται τις διε­θνείς συμ­μα­χί­ες της, τη συμ­με­το­χή της στη μια ή άλλη δια­κρα­τι­κή ένω­ση καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών, όπου κι εκεί ισχύ­ουν οι νόμοι της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας μαζί με τις δια­κρα­τι­κές ρυθμίσεις.

Ο Λένιν στο άρθρο του “Για το σύν­θη­μα των Ενω­μέ­νων Πολι­τειών της Ευρώ­πης” ανα­φέ­ρε­ται στις λαθε­μέ­νες προ­σεγ­γί­σεις της επο­χής του περί “δημο­κρα­τι­κών Ενω­μέ­νων Πολι­τειών της Ευρώ­πης”, τονί­ζο­ντας πως δεν φτά­νει απλώς η ανα­τρο­πή των απο­λυ­ταρ­χι­κών καθε­στώ­των, που υπήρ­χαν τότε στην Ευρώ­πη, αλλά έχει σημα­σία σε ποια οικο­νο­μι­κή βάση θα δημιουρ­γού­νταν αυτή η ένω­ση, κι εφό­σον αυτή η βάση ήταν ο καπι­τα­λι­σμός θα επρό­κει­το για μια αντι­δρα­στι­κή ένω­ση. Κι αυτό για­τί “καπι­τα­λι­σμός σημαί­νει ατο­μι­κή ιδιο­κτη­σία στα μέσα παρα­γω­γής και αναρ­χία στην παρα­γω­γή. Το να κηρύσ­σει κανείς μια «δίκαιη» μοι­ρα­σιά του εισο­δή­μα­τος σε μια τέτοια βάση είναι πρου­ντο­νι­σμός, στε­νο­κε­φα­λιά μικρο­α­στού και φιλι­σταί­ου”, έγρα­φε ο Λένιν, κι ακό­μα πως “το να σκέ­πτε­ται κανείς έτσι, σημαί­νει ότι κατε­βαί­νει στο επί­πε­δο ενός παπά, που κάθε Κυρια­κή κηρύσ­σει στους πλου­σί­ους το μεγα­λείο του χρι­στια­νι­σμού και τους συμ­βου­λεύ­ει να δωρί­ζουν στους φτω­χούς… αν όχι μερι­κά δισε­κα­τομ­μύ­ρια, του­λά­χι­στο μερι­κές εκα­το­ντά­δες ρού­βλια το χρό­νο.” Για να κατα­λή­ξει στο συμπέ­ρα­σμα πως το σύν­θη­μα αυτό είναι λάθος, μιας και “θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει τη λαθε­μέ­νη ερμη­νεία ότι είναι αδύ­να­τη η νίκη του σοσια­λι­σμού σε μια μόνη χώρα”(4).

Η προ­σέγ­γι­ση της ΠΑΠ περί ανά­γκης “ανα­τρο­πής της αποι­κιο­κρα­τί­ας”, περί “εθνι­κής κυριαρ­χί­ας” και δημιουρ­γί­ας περι­φε­ρεια­κών ενώ­σε­ων “κυρί­αρ­χων κρα­τών”, ξεπερ­νά αντι­ι­στο­ρι­κά πως το αποι­κιο­κρα­τι­κό σύστη­μα ως τέτοιο είναι παρελ­θόν εδώ και δεκα­ε­τί­ες. Στη θέση του έχουν εμφα­νι­στεί δεκά­δες “κυρί­αρ­χα” κρά­τη και πως σε κάθε “κυρί­αρ­χο” αστι­κό κρά­τος υπάρ­χουν ανει­ρή­νευ­τες ταξι­κές αντι­θέ­σεις ανά­με­σα στο κεφά­λαιο και την εργα­τι­κή τάξη και πως οι σημε­ρι­νές σχέ­σεις μετα­ξύ των “κυρί­αρ­χων” αστι­κών κρα­τών διέ­πο­νται από σχέ­σεις ανι­σό­τι­μης αλλη­λε­ξάρ­τη­σης, στις οποί­ες έχουν εμπλο­κή ανά­λο­γα με τη δύνα­μη τους όλες οι αστι­κές τάξεις, που από την ανά­λυ­ση της ΠΑΠ είναι εξαφανισμένες.

Οι εξαρ­τή­σεις που προ­κύ­πτουν για κάθε καπι­τα­λι­στι­κό κρά­τος μέσα σε αυτήν την ιμπε­ρια­λι­στι­κή “πυρα­μί­δα” δεν είναι μια παθο­γέ­νεια, μια παρέκ­κλι­ση και στρέ­βλω­ση, που θα διορ­θω­θεί με την ήττα των ΗΠΑ και κάποιον δήθεν “πολυ­πο­λι­κό κόσμο”, όπως δια­τεί­νε­ται η ΠΑΠ, αλλά φαι­νό­με­νο σύμ­φυ­το με την ανά­πτυ­ξη του καπι­τα­λι­σμού, της καπι­τα­λι­στι­κής διε­θνο­ποί­η­σης. Επι­πλέ­ον, η ΠΑΠ απο­σιω­πά την ουσία: πως αυτό το πλέγ­μα της ανι­σό­τι­μης αλλη­λε­ξάρ­τη­σης δεν μπο­ρεί να σπά­σει παρά μόνο με την ανα­τρο­πή της αστι­κής εξου­σί­ας και του κρά­τους της δικτα­το­ρί­ας του κεφα­λαί­ου, με την οικο­δό­μη­ση της νέας σοσια­λι­στι­κής – κομ­μου­νι­στι­κής κοινωνίας.

3. Ποια η φύση Κίνας και Ρωσίας;

Η ΠΑΠ δια­τεί­νε­ται πως “δεν υπάρ­χουν οικο­νο­μι­κά δεδο­μέ­να που να δικαιο­λο­γούν τον χαρα­κτη­ρι­σμό της Κίνας ή της Ρωσί­ας ως ιμπε­ρια­λι­στι­κές. Αυτές είναι χώρες που δεν ζουν με την υπε­ρεκ­με­τάλ­λευ­ση ή τη λεη­λα­σία του κόσμου. Δεν θέτουν άλλες χώρες σε υπο­δού­λω­ση στρα­τιω­τι­κή, τεχνο­λο­γι­κή ή χρε­ω­στι­κή” κι ακό­μη πως “δεν είναι επι­θε­τι­κές ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις, αλλά, αντί­θε­τα, στο­χο­ποιού­νται από τους εχθρούς μας επει­δή στέ­κο­νται εμπό­διο στην πλή­ρη παγκό­σμια κυριαρ­χία των ΗΠΑ”.

Η ΠΑΠ με τις συγκε­κρι­μέ­νες τοπο­θε­τή­σεις επι­διώ­κει για άλλη μια φορά να δια­στρε­βλώ­σει την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Λες και η Κίνα με τη Ρωσία δεν συμ­με­τέ­χουν στις συνό­δους των G20, των 20 ισχυ­ρό­τε­ρων καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών του κόσμου, μαζί με τις ΗΠΑ, τη Γερ­μα­νία, τη Βρε­τα­νία, τη Γαλ­λία κοκ. Λες και τα κινε­ζι­κά και ρωσι­κά μονο­πώ­λια δεν κάνουν εξα­γω­γή κεφα­λαί­ου σε άλλες χώρες, δεν έχουν στό­χο τους το κέρ­δος, που βγαί­νει από την εκμε­τάλ­λευ­ση της εργα­τι­κής δύνα­μης όχι μόνον των εργα­ζο­μέ­νων της χώρας τους, αλλά και πολ­λών άλλων χωρών στην Ευρώ­πη, την Ασία, την Αφρι­κή, την Αμε­ρι­κή, παντού όπου ανα­πτύσ­σο­νται τα μονο­πώ­λια τους. Λες και ο ιδιω­τι­κός ρωσι­κός στρα­τός “Βάγκνερ” εξορ­μά στην Αφρι­κή για φιλαν­θρω­πι­κούς λόγους κι όχι για να προ­α­σπι­στεί τα συμ­φέ­ρο­ντα των ρωσι­κών μονο­πω­λί­ων, που δρα­στη­ριο­ποιού­νται εκεί. Λες και η Κίνα δεν κινεί­ται πλέ­ον στην ανά­λο­γη κατεύ­θυν­ση δια­φύ­λα­ξης του λεγό­με­νου “δρό­μου του μετα­ξιού” και με στρα­τιω­τι­κά μέσα. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά π.χ στο συγκε­κρι­μέ­νο “δρό­μο”, στο μικρό, αλλά πολύ σημα­ντι­κό γεω­γρα­φι­κά κρά­τος του Τζι­μπου­τί, που το χρέ­ος του στην Κίνα φτά­νει το 43% του Ακα­θά­ρι­στου Εθνι­κού Εισο­δή­μα­τος του, εγκαι­νιά­στη­κε το 2017 η πρώ­τη στρα­τιω­τι­κή βάση της Κίνας εκτός συνόρων.

Τα περί δήθεν “μη συμ­με­το­χής σε στρα­τιω­τι­κή, τεχνο­λο­γι­κή και χρε­ω­στι­κή εξάρ­τη­ση” λέγο­νται για κρά­τη που έχουν ξεχω­ρι­στό ρόλο στο εμπό­ριο όπλων, που είναι σήμε­ρα κρά­τη-δανει­στές, όπως η Κίνα, η οποία βρί­σκε­ται στις πρώ­τες ανά­λο­γες θέσεις.

Λέγο­νται για τη Ρωσία, όπου γιγα­ντιαία μονο­πώ­λια (Γκαζ­πρόμ, Ροσ­νέφτ, Λου­κόιλ, Ροσα­τόμ, Σμπερ­μπάνκ, Νορίλ­σκι Νίκελ, Ροσβο­ο­ρου­ζέ­νιε, Ροστέχ, Ρου­σάλ κ.ά.) εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νους, όχι μόνον στη Ρωσία αλλά και στις πρώ­ην Σοβιε­τι­κές Δημο­κρα­τί­ες, της ΚΑΚ, την Αφρι­κή, τη Νότια Αμε­ρι­κή, την Ευρώ­πη και τη Μέση Ανα­το­λή, τον Περ­σι­κό κ.ά. Κι όπως είναι πασί­γνω­στο η εξα­γω­γή κεφα­λαί­ου, σε διά­κρι­ση με την εξα­γω­γή εμπο­ρευ­μά­των, σημαί­νει την παρα­γω­γή υπε­ρα­ξί­ας που απο­σπά η χώρα προ­έ­λευ­σης από τη χώρα υπο­δο­χής. Μέχρι το 2014 η Ρωσία είχε κατα­λά­βει την όγδοη θέση παγκο­σμί­ως μετα­ξύ των εξα­γω­γέ­ων Άμε­σων Ξένων Επεν­δύ­σε­ων και υπο­χώ­ρη­σε λόγω των κυρώ­σε­ων το 2018 στη 18η θέση στην παγκό­σμια κατά­τα­ξη. Ενώ το ύψος των ΑΞΕ της Ρωσί­ας το 2021 έφτα­σε τα 65.189 δισ. δολά­ρια, από τα οποία τα 1.808 είχαν επεν­δυ­θεί στις χώρες της ΚΑΚ και τα 63.381 στις χώρες του «απώ­τε­ρου εξω­τε­ρι­κού». Σύμ­φω­να, δε με την Παγκό­σμια Τρά­πε­ζα, η Ρωσία κατα­τάσ­σε­ται πέμ­πτη μετα­ξύ των πιστω­τών των «ανα­πτυσ­σό­με­νων» χωρών, ακο­λου­θώ­ντας την Κίνα, την Ιαπω­νία, τη Γερ­μα­νία και τη Γαλλία(5).

Λέγο­νται για την Κίνα, για την οποία οι αντα­γω­νι­στές της κατα­μαρ­τυ­ρούν πως: “η Κίνα έχει πλέ­ον μια ξεχω­ρι­στή ευθύ­νη μέσα στην παγκό­σμια οικο­νο­μία, καθώς είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος δανει­στής στον κόσμο, ξεπερ­νώ­ντας το άθροι­σμα των δανεί­ων της Παγκό­σμιας Τρά­πε­ζας, του ΔΝΤ και των μελών του Paris Club (…) 44 χώρες έχουν χρέ­ος που ανα­λο­γεί σε άνω του 10% του ΑΕΠ τους σε Κινέ­ζους δανει­στές (…) Η αδια­φά­νεια γύρω από τα κινε­ζι­κά δάνεια σημαί­νει ότι σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις, όπως π.χ. στην υπο­σα­χά­ρια Αφρι­κή δημιουρ­γεί­ται ένα «κρυ­φό χρέ­ος», κάτι που επι­διώ­κουν οι κυβερ­νή­σεις καθώς αυτό σημαί­νει ότι πρό­κει­ται για χρέ­ος που δεν συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στις επί­ση­μες ανα­φο­ρές και στα­τι­στι­κές των διε­θνών οργα­νι­σμών και άρα «προ­στα­τεύ­ει» τους δανειο­λή­πτες από το ενδε­χό­με­νο να θεω­ρη­θούν ότι έχουν ένα μη βιώ­σι­μο χρέ­ος. Πολ­λά από τα δάνεια αυτά προ­ϋ­πο­θέ­τουν την ύπαρ­ξη ειδι­κών λογα­ρια­σμών, σε τρά­πε­ζα που απο­δέ­χε­ται ο δανει­στής και προ­βλέ­ψεις για την απο­πλη­ρω­μή τους από τα έσο­δα των έργων που έχει χρη­μα­το­δο­τή­σει, ως δανει­στής, ή από άλλες ταμεια­κές ροές. Αυτό ουσια­στι­κά σημαί­νει ότι σημα­ντι­κό μέρος των κρα­τι­κών εσό­δων τίθε­νται εκτός του ελέγ­χου του κυρί­αρ­χου δανει­ζό­με­νου κρά­τους. Πολ­λά από τα δάνεια αυτά έχουν σαφείς όρους ότι η δανει­ζό­με­νη χώρα δεν μπο­ρεί να απευ­θυν­θεί στο Paris Club για να ανα­διαρ­θρώ­σει το συγκε­κρι­μέ­νο χρέ­ος ή σε κάποιο αντί­στοι­χο οργα­νι­σμό. Οι όροι που επι­τρέ­πουν στον δανει­στή να δια­κό­ψει το δάνειο και να απαι­τή­σει άμε­ση απο­πλη­ρω­μή είναι σε αρκε­τά από αυτά τα δάνεια διευ­ρυ­μέ­νοι και περι­λαμ­βά­νουν ακό­μη και γενι­κές δια­τυ­πώ­σεις όπως ενέρ­γειες που είναι βλα­πτι­κές για μια οντό­τη­τα της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κίνας, ή σημα­ντι­κές αλλα­γές στην πολι­τι­κή της χώρας που συνά­πτει το δάνειο”(6).

Ανά­λο­γα στοι­χεία της Παγκό­σμιας Τρά­πε­ζας, που ανα­φέ­ρο­νται σε 68 «ανα­πτυσ­σό­με­νες» χώρες δεί­χνουν ότι τα δάνεια της Κίνας προς τις χώρες αυτές το 2020 έφτα­ναν τα 110 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, με την Κίνα στη 2η θέση μετά τα δάνεια της Παγκό­σμιας Τράπεζας(7). Μια από τις χώρες, της οποί­ας τα χρέη προς την Κίνα μετριού­νται σε πολ­λά δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια είναι η Βενε­ζου­έ­λα, όπου το κυβερ­νη­τι­κό κόμ­μα φιλο­ξέ­νη­σε τις εργα­σί­ες της πρό­σφα­της Συν­διά­σκε­ψης της ΠΑΠ(8).

Επι­πλέ­ον, μια άλλη κατη­γο­ρία δανεί­ων που έχει ξεχω­ρι­στή βαρύ­τη­τα είναι η κατο­χή ομο­λό­γων, πρώ­τα και κύρια των ΗΠΑ, όπου η Κίνα είχε το Γενά­ρη του 2023 στη διά­θε­σή της αμε­ρι­κά­νι­κα ομό­λο­γα 859,4 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολα­ρί­ων, κατα­λαμ­βά­νο­ντας την 2η θέση μετά την Ιαπω­νία (9).

Η ΠΑΠ αρνεί­ται να δει την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πως δίπλα στις αντι­θέ­σεις και στις συγκρού­σεις ανά­με­σα στις ΗΠΑ, τις άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις του ευρω­α­τλα­ντι­σμού και τη Ρωσία, την ίδια ώρα, που στις μάχες στην Ουκρα­νία μακε­λεύ­ο­νται χιλιά­δες άνθρω­ποι, οι καπι­τα­λι­στές των δύο πλευ­ρών του πολέ­μου και οι κυβερ­νή­σεις τους εξα­κο­λου­θούν να δια­τη­ρούν, έστω και περιο­ρι­σμέ­νη σε σχέ­ση με πριν τον Φλε­βά­ρη του 2022, στα­θε­ρή συνερ­γα­σία, μετα­ξύ άλλων και εμπο­ρι­κή. Έτσι για παρά­δειγ­μα η Ρωσία εξα­κο­λου­θεί να που­λά στις ΗΠΑ και στη Γαλ­λία ουρά­νιο για τις πυρη­νι­κές τους εγκα­τα­στά­σεις. Μάλι­στα καλύ­πτει το 20% των ανα­γκών που έχουν οι 92 πυρη­νι­κοί αντι­δρα­στή­ρες των ΗΠΑ (10), ενώ η Γαλ­λία μέσα στο 2022 έλα­βε 153 τόνους ρωσι­κού ουρα­νί­ου, καλύ­πτο­ντας το 15% των ανα­γκών της(11). Η ρωσι­κή Gazprom ανα­κοί­νω­σε πως έστει­λε τον Μάρ­τη εκα­τομ­μύ­ρια κυβι­κά μέτρα φυσι­κού αερί­ου στην ΕΕ μέσω των αγω­γών της εμπό­λε­μης Ουκρα­νί­ας, προς τέρ­ψη των μετό­χων καπι­τα­λι­στών της. Η αμε­ρι­κά­νι­κη Chevron εξα­κο­λου­θεί να φορ­τώ­νει από το ρωσι­κό λιμά­νι του Νοβο­ροσ­σίσκ της Μαύ­ρης Θάλασ­σας το πετρέ­λαιο που εξο­ρύσ­σει στο Καζακ­στάν και το οποίο φτά­νει εκεί δια­τρέ­χο­ντας έναν αγω­γό 1500 χιλιο­μέ­τρων από τα εδά­φη του Καζακ­στάν και της Ρωσί­ας. Από τον αγω­γό αυτό «ρίχνο­νται» στην παγκό­σμια αγο­ρά τα 2/3 του πετρε­λαί­ου, που εξο­ρύσ­σε­ται στο Καζακστάν.

Αντί­στοι­χα, παρά το λεγό­με­νο “νέο ψυχρό πόλε­μο” ανά­με­σα σε ΗΠΑ και Κίνα μέσα στο 2022 “το εμπό­ριο ανά­με­σα στις ΗΠΑ και την Κίνα σημεί­ω­σε επί­πε­δα-ρεκόρ, δια­ψεύ­δο­ντας τις θεω­ρί­ες περί απο­δέ­σμευ­σης των δύο οικο­νο­μιών. Σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εμπο­ρί­ου, το διμε­ρές εμπό­ριο έφθα­σε στα 690,6 δισ. δολ., με τις εξα­γω­γές των ΗΠΑ στην Κίνα να σημειώ­νουν αύξη­ση κατά 2,4 δισ. δολ. στα 153,8 δισ. δολ. Την ίδια στιγ­μή οι εισα­γω­γές κινε­ζι­κών προ­ϊ­ό­ντων στην αμε­ρι­κα­νι­κή αγο­ρά αυξή­θη­καν κατά 31,8 δισ. δολ., φθά­νο­ντας στα 536,8 δισ. δολ.” (12).

Το ερώ­τη­μα είναι εύλο­γο. Πως γίνε­ται την ώρα που εφαρ­μό­ζο­νται οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις, που οι στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες “χτυ­πά­νε κόκ­κι­νο”, που διε­ξά­γε­ται η αιμα­το­χυ­σία στην Ουκρα­νία, που οι διά­φο­ρες πλευ­ρές της σύγκρου­σης κρα­δαί­νουν το “ρόπα­λο” των πυρη­νι­κών όπλων να κερ­δί­ζουν οι καπι­τα­λι­στές των δύο πλευ­ρών με απευ­θεί­ας μπίζ­νες ή μέσω τρί­των; Ο Μαρξ έλε­γε σχε­τι­κά: «Το κεφά­λαιο γεν­νιέ­ται βου­τηγ­μέ­νο από την κορυ­φή ως τα νύχια στο αίμα και στη βρω­μιά… στά­ζο­ντας αίμα απ’ όλους τους πόρους… Με 10% κέρ­δος αισθά­νε­ται τον εαυ­τό του σίγου­ρο… με 20% γίνε­ται ζωη­ρό, με 50% γίνε­ται θετι­κά παρά­τολ­μο, με 100% τσα­λα­πα­τά­ει όλους τους ανθρώ­πι­νους νόμους, με 300% δεν υπάρ­χει έγκλη­μα που να μη ριψο­κιν­δυ­νέ­ψει να το δια­πρά­ξει…» (13)

Η ΠΑΠ κρύ­βει επι­με­λώς πως τόσο στην Κίνα, όσο και στη Ρωσία κου­μά­ντο κάνουν οι αστι­κές τάξεις, τα μονο­πώ­λια, που συναλ­λάσ­σο­νται και συγκρού­ο­νται με τα μονο­πώ­λια των ΗΠΑ, της ΕΕ και των άλλων καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών αλλά και μετα­ξύ τους. Καμία πλευ­ρά της σύγκρου­σης, λοι­πόν, δεν είναι … “αθώα περι­στε­ρά”, όπως μας τα περι­γρά­φει η ΠΑΠ, αλλά όλες τους είναι “αρπα­κτι­κά”. Η Κίνα μάλι­στα ευθέ­ως αμφι­σβη­τεί την πρω­το­κα­θε­δρία των ΗΠΑ στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα. Κι όπως έχει ανα­δεί­ξει ο Λένιν η σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας, όταν συγκρού­ο­νται τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά “αρπα­κτι­κά” δεν είναι να δια­λέ­ξεις την πλευ­ρά του πιο αδύ­να­του “αρπα­κτι­κού”, για να κατα­λά­βει αυτό τη θέση του πιο ισχυ­ρού. Η σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας είναι να δια­λέ­ξεις την πλευ­ρά των λαών ενά­ντια στο στρα­τό­πε­δο των καπι­τα­λι­στών, που πότε κερ­δί­ζουν από την ειρή­νη και πότε από τον πόλε­μο, αιμα­το­κυ­λώ­ντας την εργα­τι­κή τάξη και τους λαούς.

4. «Πόλε­μος των ΗΠΑ με αντι­πρό­σω­πο την Ουκρα­νία» ή ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλεμος;

Η επι­λε­κτι­κή προ­σέγ­γι­ση της ΠΑΠ πως ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία είναι ένας “πόλε­μος των ΗΠΑ κατά της Ρωσί­ας μέσω του αντι­προ­σώ­που του, της Ουκρα­νί­ας”, πρώ­τα απ’ όλα προ­σπα­θεί να στρέ­ψει αλλού την προ­σο­χή από το κύριο: Κι αυτό είναι πως ο πόλε­μος αυτός έχει “στο επί­κε­ντρο το μοί­ρα­σμα του ορυ­κτού πλού­του, της Ενέρ­γειας, εδα­φών και εργα­τι­κού δυνα­μι­κού, αγω­γών και δικτύ­ων μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των, γεω­πο­λι­τι­κών στη­ριγ­μά­των, μερι­δί­ων των αγο­ρών” (14) και διε­ξά­γε­ται από τις αστι­κές τάξεις της Ουκρα­νί­ας, με σύμ­μα­χους τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και της Ρωσί­ας και των συμ­μά­χων της. Αυτά είναι τα βασι­κά κρι­τή­ρια που πιστο­ποιούν, πως ο χαρα­κτή­ρας του πολέ­μου είναι ιμπε­ρια­λι­στι­κός και διε­ξά­γε­ται για συμ­φέ­ρο­ντα ξένα από αυτά των λαών.

Βεβαί­ως είναι αδιαμ­φι­σβή­τη­το σήμε­ρα γεγο­νός, πως οι ΗΠΑ αξιο­ποιούν την Ουκρα­νία ως “αιχ­μή του δόρα­τος” σε βάρος της καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας, περι­κυ­κλώ­νο­ντας τη Ρωσία με τη διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ, με νέες στρα­τιω­τι­κές βάσεις και όπλα. Ενά­ντια σε όλα αυτά έχει παλέ­ψει το ΚΚΕ, τα έχει κατα­ψη­φί­σει στην ελλη­νι­κή βου­λή, στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο, οι κομ­μου­νι­στές ήταν αυτοί που στον ένα χρό­νο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου έχουν διορ­γα­νώ­σει εκα­το­ντά­δες εκδη­λώ­σεις σε λιμά­νια, έξω από βάσεις, σε δρό­μους και σιδη­ρο­δρό­μους ενά­ντια στις ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ στα επι­θε­τι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­διά τους, ενά­ντια στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο. Η αστι­κή τάξη της Ελλά­δας και το κρά­τος της συνέ­λα­βε και σέρ­νει στα δικα­στή­ρια για τις αντι­να­τοϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ και του ΚΣ της ΚΝΕ και όχι των ανύ­παρ­κτων οργα­νώ­σε­ων με τις ευφά­ντα­στες ονο­μα­σί­ες, που από την Ελλά­δα συμ­με­τέ­χουν στην ΠΑΠ.

Όπως επί­σης αλή­θεια είναι πως η απα­ρά­δε­κτη στρα­τιω­τι­κή εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, για τα συμ­φέ­ρο­ντα και τους στρα­τη­γι­κούς σχε­δια­σμούς της ρωσι­κής αστι­κής τάξης, την οποία επί­σης έχει κατα­δι­κά­σει απε­ρί­φρα­στα το ΚΚΕ, αντι­κει­με­νι­κά λει­τουρ­γεί ως “αερό­σα­κος” της Κίνας στη μεγά­λη σύγκρου­ση της τελευ­ταί­ας με τις ΗΠΑ για τα “σκή­πτρα” στο παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστημα.

Οι πολι­τι­κές δυνά­μεις της κάθε χώρας δεν χωρί­ζο­νται όπως ισχυ­ρί­ζε­ται η ΠΑΠ εξαι­τί­ας του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου ανά­με­σα σε αυτές που είναι “φιλο­ρω­σι­κές” και αυτές που είναι “φιλο­α­με­ρι­κά­νι­κες”. Αυτός είναι ένα κάλ­πι­κος δια­χω­ρι­σμός, που δεν τον κάνει μόνον η ΠΑΠ, αλλά νωρί­τε­ρα για τα ψηφί­σμα­τα στην 22η ΔΣΚΕΚ τον είχε κάνει το ΚΚΡΟ (15) και βέβαια ανά­λο­γα πράτ­τει και η πλευ­ρά των υπο­στη­ρι­κτών του ευρω­α­τλα­ντι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού. Ετσι, αν η πλευ­ρά της ΠΑΠ και του ΚΚΡΟ εξα­πο­λύ­ει κατη­γο­ρί­ες σε βάρος του ΚΚΕ για “αντι­ρω­σι­σμό”, την ίδια ώρα το άτυ­πο δημο­σιο­γρα­φι­κό “όργα­νο” της ΕΕ, το euobserver, κατη­γο­ρεί το ΚΚΕ για “φιλο­ρω­σι­σμό” στη βάση των ψηφο­φο­ριών που έγι­ναν στο ευρωκοινοβούλιο(16).

Η αλή­θεια, λοι­πόν, είναι πως το ΚΚΕ είναι στα­θε­ρά με το στρα­τό­πε­δο της εργα­τι­κής τάξης και των λαών και ενά­ντια στο στρα­τό­πε­δο των αστι­κών τάξε­ων, των κρα­τών και των κυβερ­νή­σε­ών τους. Αυτό είναι που δεν μπο­ρεί να χωνέ­ψει η ΠΑΠ, η οποία με την ύπαρ­ξή της επι­βε­βαιώ­νει αυτό που έχου­με σημειώ­σει και στο πρό­σφα­το παρελ­θόν πως στο διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα ασκού­νται πιέ­σεις που συν­δέ­ο­νται με κρα­τι­κά – γεω­πο­λι­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα (17), που είναι ξένα προς τις ιδε­ο­λο­γι­κές και πολι­τι­κές αρχές του επα­να­στα­τι­κού κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος. Στην κατεύ­θυν­ση αυτή αξιο­ποιεί­ται όχι μόνον ένας κού­φιος «αντι­ι­μπε­ρια­λι­σμός», αλλά και ο κάλ­πι­κος και άσφαι­ρος «αντι­φα­σι­σμός», που απο­κό­πτει το φασι­σμό από τον καπι­τα­λι­σμό, τη μήτρα που τον γεν­νά και μάλι­στα στη­ρί­ζει την προ­σχη­μα­τι­κή αξιο­ποί­η­ση ενός τέτοιου «αντι­φα­σι­σμού» από αστι­κές τάξεις για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των αντι­λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων τους στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

Παρα­πο­μπές

1. Σημεί­ω­μα του ΚΚ Μεξι­κού στο SOLIDNET — http://www.solidnet.org/article/CP-of-Mexico-Nota-sobre-la-Reunion-en-Caracas-de-la-Plataforma-Mundial-Antiimperialista/

2. Β. Ι. Λένιν: «Ο ιμπε­ρια­λι­σμός, ανώ­τα­το στά­διο του καπι­τα­λι­σμού», «Άπα­ντα», τ. 27, εκδ. «Σύγ­χρο­νη Επο­χή», σελ. 393.

3. Β. Ι. Λένιν: «Η κατα­στρο­φή που μας απει­λεί και πώς πρέ­πει να την κατα­πο­λε­μή­σου­με», «Άπα­ντα», τ. 34, εκδ. «Σύγ­χρο­νη Επο­χή», σελ. 193.

4. Β. Ι. Λένιν, «Για το σύν­θη­μα των Ενω­μέ­νων Πολι­τειών της Ευρώ­πης», Άπα­ντα, τόμ. 26, σελ. 359–363, εκδ. Σύγ­χρο­νη Εποχή.

5. Ιδε­ο­λο­γι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ: «Ορι­σμέ­να στοι­χεία για την Οικο­νο­μία της Ρωσί­ας», Κομ­μου­νι­στι­κή Επι­θε­ώ­ρη­ση τ.5–6, 2022.

6. «Η Κίνα ως «αντι-ΔΝΤ»: Η διπλω­μα­τία των δανεί­ων», Οικο­νο­μι­κός Ταχυ­δρό­μος, 21/09/22 — https://www.ot.gr/2022/09/21/analyseis‑2/i‑kina-os-anti-dnt-i-diplomatia-ton-daneion/

7. «Οι χώρες με τα περισ­σό­τε­ρα χρέη προς την Κίνα», https://www.forbes.com/sites/katharinabuchholz/2022/08/19/the-countries-most-in-debt-to-china-infographic/?sh=16a53efb61d8

8. «Αυτές είναι οι χώρες με τα περισ­σό­τε­ρα χρέη προς την Κίνα» https://globelynews.com/world/top-countries-most-in-debt-to-china/

9. «Μόνο μπίζ­νες: για­τί η Κίνα που­λά αμε­ρι­κά­νι­κα κρα­τι­κά ομό­λο­γα», https://iz.ru/1484989/dmitrii-migunov/tolko-biznes-pochemu-kitai-prodaet-amerikanskii-gosdolg

10. «Οι εξα­γω­γές πυρη­νι­κών καυ­σί­μων και τεχνο­λο­γιών από τη Ρωσία αυξή­θη­καν κατά περισ­σό­τε­ρο από 20% πέρυ­σι». https://forbes.ua/ru/news/

11. «Η Γαλ­λία αγό­ρα­σε 153 τόνους εμπλου­τι­σμέ­νου ουρα­νί­ου από τη Ρωσία για τους πυρη­νι­κούς σταθ­μούς της το 2022», https://tass.ru/ekonomika/

12. Σε ύψη-ρεκόρ το εμπό­ριο ανά­με­σα σε ΗΠΑ και Κίνα — https://www.kathimerini.gr/economy/562269919/se-ypsi-rekor-to-emporio-anamesa-se-ipa-kai-kina/

13. Κ. Μαρξ, «Το Κεφά­λαιο», τ. 1, σελ. 785

14. Από­φα­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία

15. «Για την ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κή δια­πά­λη στην 22η Διε­θνή Συνά­ντη­ση των ΚΚ και το “κόλ­πο” περί “αντι­ρω­σι­σμού” και “φιλο­ρω­σι­σμού”», Ριζο­σπά­στης 26–27/11/22. https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11915448

16. «Τα στοι­χεία της ψηφο­φο­ρί­ας απο­κα­λύ­πτουν φιλι­κούς προς τη Ρωσία ευρω­βου­λευ­τές στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο», ”https://euobserver.com/world/156762?utm_source=euobs&utm_medium=email

17. Ντο­κου­μέ­ντα 20ου συνε­δρί­ου ΚΚΕ. Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ. 20/12/16

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο