Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για τη μάνα Μαρία, την Παλαιστίνια, τη Σερβα, τη Σύρια, την Ελληνίδα μάνα

Της Ελέ­νης Κακνα­βά­του //

kaknavatou

Για τη μάνα Μαρία , την Παλαι­στί­νια, τη Σερ­βα, τη Σύρια , την Ελλη­νί­δα μάνα

Ω, εσείς γυναί­κες με τις μαντί­λες της σιωπής,
τις μαντί­λες των δακρύων,
που τους καρ­πούς της μήτρας σας είδα­τε να κατα­σπα­ρά­ζουν τα λιοντάρια,
οι δήμιοι, οι ασφα­λί­τες, οι κατα­κτη­τές, οι εκμεταλλευτές,
εςείς που δεν εχε­τε ενα ψιχου­λα­κι πια να δώσε­τε στα πει­να­σμέ­να στό­μα­τα των βλα­στών σας,
που στε­ρη­θή­κα­τε τη δου­λεια και την προκοπή,
που φωτιές πολέ­μου γκρέ­μι­σαν τα όνει­ρα για τα βλα­στά­ρια σας,
Εσείς, οι κυνη­γη­μέ­νες στα τέσ­σε­ρα σημεία του ορίζοντα,
που πνι­γε­ςτε με τα βρέ­φη σας στα άξε­να πελά­γη της Μεσογείου,
Δώστε λίγη απο όςη δύνα­μη σας από­μει­νε στη δίκη μας ψυχη,
ώςπου να κατα­φέ­ρου­με να στε­γνώ­σου­με πια τα δάκρυα των μανά­δων όλου του κόσμου, να χου­νε ολα τα παι­δια ψωμί και βιβλιο
και προ­πα­ντός μια ζέστη αγκα­λιά Ανθρω­πιάς ολων των δου­λευ­τα­ρά­δων της Γης μας!
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο