Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για τη σημερινή τοποθέτηση Δ. Κουτσούμπα στη Βουλή για το 600άρι

Αντι­γρά­φου­με από το λογα­ρια­σμό του δια­χει­ρι­στή του Ατέ­χνως Ηρα­κλή Κακαβάνη:

Είχα γρά­ψει πριν μέρες με αφορ­μή τη συζή­τη­ση για το 600άρι στα Σ.Α.

«Σέβο­μαι την εύλο­γη ανη­συ­χία και προ­βλη­μα­τι­σμό ανθρώ­πων που εμπι­στεύ­ο­νται και ακου­μπούν την ελπί­δα τους στο ΚΚΕ. 

Ακούω το προ­βλη­μα­τι­σμό τους, όμως και εμείς ας εμπι­στευ­τού­με το ΚΚΕ, το μόνο κόμ­μα που ανυ­πο­χώ­ρη­τα στέ­κε­ται απέ­να­ντι σε κάθε μορ­φή κρα­τι­κής καταστολής»

Και αυτό δεν ήταν προ­σω­πι­κή μου θέση, είναι στά­ση κάθε κομ­μου­νι­στή, κάθε μέλους του ΚΚΕ, του ΚΚΕ σε κάθε επα­φή με τον κόσμο.

Σήμε­ρα το ΚΚΕ, διά του ΓΓ Δ. Κου­τσού­μπα ‑φωνή όλων των μελών του- απέ­δει­ξε αυτή την ειλι­κρι­νή σχέ­ση και τη σχέ­ση εμπι­στο­σύ­νης με τον κόσμο που έχει ενα­πο­θέ­σει τις ελπί­δες του σε αυτό.

Μια ακό­μη από­δει­ξη για τη στά­ση του ΚΚΕ στη Βου­λή και στο λαό. Κοι­τά κατά­μα­τα το λαό και συν­δια­λέ­γε­ται με αυτόν με ειλι­κρί­νεια, με γνώ­μο­να το καλό του λαού.

Τι είπε σήμε­ρα ο Δ. Κου­τσού­μπας, που νόμι­σαν οι γνω­στοί πολέ­μιοί του ότι βρή­καν την ευκαι­ρία να επι­τε­θούν σε αυτό και στα μέλη του; Ας δούμε:

«Και όταν μιλά­με για καμιά ανο­χή στην κρα­τι­κή βία και κατα­στο­λή, μιλά­με και για την κατάρ­γη­ση όλων των αντι­δρα­στι­κών νόμων, αλλά και των διά­φο­ρων ειδι­κών ομά­δων κατα­στο­λής όπως ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΟΔΟΣ, Πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία κλπ. Κι όχι κάποιον δήθεν εκδη­μο­κρα­τι­σμό τους που λένε κάποιοι, ψευ­δώς και αφε­λώς. Όλα τους έχουν στό­χο τον αγω­νι­ζό­με­νο λαό και τη νεολαία.

Κι εμείς, δεν έχου­με κανέ­να πρό­βλη­μα να ανα­γνω­ρί­σου­με ότι η ψήφος του ΚΚΕ στο επί­δο­μα των 600 ευρώ ΜΟΝΟ για το ένστο­λο προ­σω­πι­κό του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, ήταν ανα­ντί­στοι­χη ‑και μάλι­στα τη στιγ­μή που έγι­νε- με την ξεκά­θα­ρη θέση που έχει και κυρί­ως παλεύ­ει το ΚΚΕ, την οποία ανά­φε­ρα και σήμε­ρα και δια­τυ­πώ­θη­κε και από το βου­λευ­τή μας κατά την συζή­τη­ση της επί­μα­χης τροπολογίας».

«ΜΟΝΟ για το ένστο­λο προ­σω­πι­κό του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολίτη».

Μια θέση ξεκά­θα­ρη που δε σημαί­νει ότι γυρί­ζει την πλά­τη ή εξι­σώ­νει το προ­σω­πι­κό των ΣΑ με τις δυνά­μεις κατα­στο­λής , για τις οποί­ες ζητά την κατάρ­γη­σή τους και μάλι­στα από προ­χτές έχει ήδη πει ότι αυτοί δε θα έπρε­πε να πάρουν ούτε μισθό. Αντί­θε­τα ήταν και θα είναι δίπλα τους και το έχει απο­δεί­ξει πολλάκις.

Όμως το κύριο και βασι­κό στην όλη ιστο­ρία είναι αυτό που πάλι είπε (και σήμε­ρα) ο Δ. Κου­τσού­μπας: «Τα περι­στα­τι­κά αστυ­νο­μι­κής βίας κι αυθαι­ρε­σί­ας, που πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται στο έδα­φος μιας πολι­τι­κής που, από τη μία ενι­σχύ­ει την κατα­στο­λή απέ­να­ντι στον λαό, ενώ από την άλλη επα­νει­λημ­μέ­να συγκα­λύ­πτει υπο­θέ­σεις κι ενόχους».

Άνθρα­κας ο θησαυ­ρός για τους κάθε λογής πολέ­μιους και συκο­φά­ντες του.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο