Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για τον αντιδικτατορικό αγώνα στην Γερμανία (Ντοκουμέντα)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Ξεχω­ρι­στό κομ­μά­τι της αντι­δι­κτα­το­ρι­κής πάλης του λαού μας απο­τε­λεί η πάλη των Ελλή­νων στο εξω­τε­ρι­κό. Οι Έλλη­νες του εξω­τε­ρι­κού, πολι­τι­κοί πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, έσπευ­σαν να δώσουν το “παρών” στο κάλε­σμα του αγώ­να για την ανα­τρο­πή της χού­ντας. Αμέ­σως μετά την επι­βο­λή του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος δημιουρ­γή­θη­καν σε διά­φο­ρες χώρες Αντι­δι­κτα­το­ρι­κές Επι­τρο­πές.  Ανα­πτύ­χθη­κε έτσι ένα τερά­στιο πολύ­μορ­φο κίνη­μα συμπα­ρά­στα­σης στον αγω­νι­ζό­με­νο λαό μας.

Να ανα­φέ­ρου­με χαρα­κτη­ρι­στι­κά  ότι τον Ιού­λη του 1967, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Ελσίν­κι της Φιλαν­δί­ας Συνέ­δριο στο οποίο πήραν μέρος αντι­πρό­σω­ποι 80 και πάνω Αντι­δι­κτα­το­ρι­κών Επι­τρο­πών (ΑΕ) Εξω­τε­ρι­κού. Οι ΑΕ συνέ­βα­λαν απο­φα­σι­στι­κά στην κινη­το­ποί­η­ση της προ­ο­δευ­τι­κής κοι­νής γνώ­μης, των παρα­γό­ντων της επι­στή­μης, των γραμ­μά­των και των τεχνών, στον αγώ­να του λαού μας. Πλάι στις πολύ­μορ­φες αντι­δι­κτα­το­ρι­κές εκδη­λώ­σεις, οι Έλλη­νες του εξω­τε­ρι­κού, πρό­σφε­ραν στα θύμα­τα της χού­ντας και τις οικο­γέ­νειές τους και την υλι­κή τους βοή­θεια σε χρή­μα­τα, φάρ­μα­κα και ρου­χι­σμό. Οι πολι­τι­κοί πρό­σφυ­γες στις σοσια­λι­στι­κές χώρες είχαν καθιε­ρώ­σει μηνιά­τι­κη συν­δρο­μή για τον αντι­δι­κτα­το­ρι­κό αγώ­να του λαού μας.

Πρέ­πει να σημειώ­σου­με εδώ, ότι σ’ αντί­θε­ση με το κίνη­μα των Αντι­δι­κτα­το­ρι­κών Επι­τρο­πών, Έλλη­νες πολι­τι­κοί της αστι­κής τάξης που είχαν κατα­φύ­γει στη Δύση με επί­κε­ντρο τον Κ. Καρα­μαν­λή, προ­ε­τοί­μα­ζαν την επι­στρο­φή τους για να αντι­κα­τα­στή­σουν τη χού­ντα με άλλες μορ­φές διακυβέρνησης.

Παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα δύο ντο­κου­μέ­ντα που αφο­ρούν την αντι­δι­κτα­το­ρι­κή  δρά­ση των μετα­να­στών σε πόλη της Γερ­μα­νί­ας (τότε ΟΔΓ)

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ 1ο  (πρό­κει­ται για το τμή­μα του πρω­το­κόλ­λου που αφο­ρά τους πολι­τι­κούς στό­χους ‚ενώ η ημε­ρο­μη­νία συγ­γρα­φής του είναι του πρώ­τους μήνες μετά την επι­βο­λή της δικτατορίας)

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ

1.Ιδρύεται Αντι­δι­κτα­το­ρι­κή Επι­τρο­πή της περιο­χής Μπρούχ­σαλ (Α.Ε.Π.Μ.)

  1. Η Α.Ε.Π.Μ. είναι υπερ­κομ­μα­τι­κή. Μέλη της μπο­ρούν να γίνουν Έλλη­νες κάθε κόμ­μα­τος, χωρίς ιδιο­τε­λείς σκο­πούς, Έλλη­νες για τους οποί­ους είναι ακό­μη πολύ­τι­μα τα ατο­μι­κο­πο­λι­τι­κά και κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα, όπως και η ανθρώ­πι­νη αξιοπρέπεια. 
  2. Τα δικαιώ­μα­τα και οι ανθρώ­πι­νες αξί­ες περι­φρο­νού­νται στην Ελλά­δα των αξιω­μα­τι­κών και η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δημο­κρα­τι­κή τάξη καταρ­γή­θη­κε. Γι’ αυτό σκο­ποί της επι­τρο­πής είναι:

diktatoria5Α) Η κατά­λυ­ση της δικτα­το­ρί­ας στην Ελλάδα

Β) Η εγκα­θί­δρυ­ση δημο­κρα­τι­κού καθε­στώ­τος στην Ελλά­δα και η απο­κα­τά­στα­ση των θεμε­λιω­δών αρχών του Συντάγ­μα­τος όπως

- Ελευ­θε­ρία της γνώμης

- Ελευ­θε­ρία του συνέρχεσθαι 

-Δικαί­ω­μα απεργίας

- Ελευ­θε­ρία τύπου

- Άμε­ση επα­να­φο­ρά των τακτι­κών δικα­στη­ρί­ων, κατάρ­γη­ση των στρα­το­δι­κεί­ων και ακύ­ρω­ση όλων των απο­φά­σε­ών των

Γ) Απο­κα­τά­στα­ση της ελεύ­θε­ρης δρα­στη­ριό­τη­τας όλων των πολι­τι­κών κομ­μά­των και οργανώσεων

Δ) Άμε­ση και χωρίς όρους απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των πολι­τι­κών κρατουμένων»

 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ  2ο

«ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ BRUCHSAL

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς όλους τους Έλλη­νες της περιο­χής BRUCHSAL

diktatoria4Καλού­νται όλοι οι Έλλη­νες δημο­κρά­τες της περιο­χής μας, όπως συμ­με­τά­σχουν εις την αντι­φα­σι­στι­κήν συγκέ­ντρω­ση που διορ­γα­νώ­νουν τα τοπι­κά συν­δι­κά­τα μαζί με τους Έλλη­νες συν­δι­κα­λι­σμέ­νους την 30.3.69 ημέ­ρα Κυρια­κή και ώρα 4.30 μ.μ στην αίθου­σα “PRINZ MAX”.

Ήδη συμπλη­ρώ­νο­νται δύο χρό­νια, όπου με τη βία και τα τανκς των Αμε­ρι­κά­νων οι μαύ­ροι συνταγ­μα­τάρ­χες κατέ­λα­βαν την εξου­σία και μετέ­τρε­ψαν την Ελλά­δα σε στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης κατα­πα­τώ­ντας όλες τις ελευ­θε­ρί­ες του Ελλη­νι­κού λαού.

Πιστή στην απο­στο­λή της η Χού­ντα ξεπου­λά την Ελλά­δα στα ξένα και ντό­πια μονο­πώ­λια. Παρα­δί­νει τον Ελλη­νι­κό λαό ανυ­πε­ρά­σπι­στο στην αδη­φα­γία των κεφα­λαιο­κρα­τών, οδη­γώ­ντας έτσι την πατρί­δα μας σε οικο­νο­μι­κό μαρασμό.

Έλλη­νες Πατριώτες

Εκδη­λώ­στε την αγα­νά­κτη­σή σας συμ­με­τέ­χο­ντας στην εκδή­λω­ση τις 25 Μαρ­τί­ου 1821 που είναι επέ­τειος της Ελευ­θε­ρί­ας του Λαού μας από τον τουρ­κι­κό ζυγό. Γι’ αυτή την Ελευ­θε­ρία που αγω­νί­ζε­τε να απο­κτή­ση και σήμε­ρα, απο­τι­νά­ζο­ντας την μαύ­ρη Χού­ντα των συνταγματαρχών

ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΖΗΤΩ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ

ΚΑΤΩ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ- ΕΞΩ Η ΧΟΥΝΤΑ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ BRUCHSAL»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο