Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για τον αντικομμουνιστή Σεργκέι Ραντσένκο

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Συνε­χί­ζει τις… φοβε­ρές «απο­κα­λύ­ψεις» ο ιστο­ριο­δί­φης Σερ­γκέι Ραν­τσέν­κο. Μετά τα μπα­γιά­τι­κα και σκου­ρια­σμέ­να — δήθεν απο­κα­λυ­πτι­κά–  στοι­χεία που δημο­σί­ευ­σε για τον εμφύ­λιο, ο ιστο­ρι­κός εξε­δή­λω­σε δημό­σια αυτό που ήταν ήδη προ­φα­νές: Ότι είναι αντικομμουνιστής!

«Παρε­μπι­πτό­ντως, άνθρω­ποι που υπο­στη­ρί­ζουν ότι είμαι αντι­κομ­μου­νι­στής: Συμ­φω­νώ. Φυσι­κά, είμαι αντι­κομ­μου­νι­στής. Έχω εμπει­ρία από πρώ­το χέρι από την ΕΣΣΔ, η οποία πρό­σφε­ρε δωρε­άν, εφ’ όρου ζωής, εμβο­λια­σμό κατά του κομ­μου­νι­σμού. Δεν απαι­τού­νται ενι­σχυ­τι­κές δόσεις!», έγρα­ψε στο Twitter ο ιστο­ριο­δί­φης-καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου Τζον Χόπκινς.

Είναι αυτό που λέμε, θέλει ο Παπα­ρα­τσέν­κο να κρυ­φτεί και η χαρά δεν τον αφή­νει! Μα προ­φα­νώς και είναι αντι­κομ­μου­νι­στής — πως αλλιώς θα είχε το θρά­σος να δημο­σιεύ­σει χιλιοει­πω­μέ­νες και σκου­ρια­σμέ­νες μπα­ρού­φες και να τις πλα­σά­ρει ως νέα «απο­κα­λυ­πτι­κά στοιχεία»;

Ασφα­λώς, τον κ. Ραν­τσέν­κο (να γρα­φτεί στα πρα­κτι­κά σωστά), αγά­πη­σαν αμέ­σως τα αστι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, εφη­με­ρί­δες («Εστία», «Δημο­κρα­τία», κλπ) και ενη­με­ρω­τι­κές ιστο­σε­λί­δες, όπως μετα­ξύ άλλων τα protagon και iefimerida, που έσπευ­σαν να προ­βάλ­λουν τις… σοβα­ρές απο­κα­λύ­ψεις του. Διό­λου τυχαία μιας και είναι γνω­στό εδώ και χρό­νια το μίσος τους για το ΚΚΕ και την ιστο­ρία του.

Δεν γνω­ρί­ζου­με τι είδους «εμπει­ρία από πρώ­το χέρι» είχε στην ΕΣΣΔ ο Σερ­γκέι Ραν­τσέν­κο και έγι­νε αντι­κομ­μου­νι­στής. Για την ακρί­βεια, δεν μας ενδια­φέ­ρει καν. Σημειώ­νου­με, ωστό­σο, ότι η πλειο­ψη­φία όσων «είχαν εμπει­ρία από πρώ­το χέρι» ζώντας στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, σήμε­ρα ανα­πο­λούν την σοσια­λι­στι­κή περί­ο­δο έχο­ντας γνω­ρί­σει την καπι­τα­λι­στι­κή βαρβαρότητα.

Τριά­ντα χρό­νια μετά την αντε­πα­νά­στα­ση στην ΕΣΣΔ, δημο­σκό­πη­ση-έρευ­να του ανε­ξάρ­τη­του ινστι­τού­του Levada Center έδει­ξε ότι δύο στους τρεις Ρώσους (63%) δηλώ­νει πως μετα­νιώ­νει για την πτώ­ση της ΕΣΣΔ. Σε αντί­στοι­χη έρευ­να τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο, το 49% των ερω­τη­θέ­ντων δήλω­σε ότι θα προ­τι­μού­σε το σοβιε­τι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, ενώ μόλις 18% των ερω­τη­θέ­ντων εξέ­φρα­σαν προ­τί­μη­ση στην σημε­ρι­νή τάξη πραγμάτων.

Σε ανά­λο­γη δημο­σκό­πη­ση του Levada Center το 2020, το 75% των Ρώσων απά­ντη­σαν πως θεω­ρούν την σοβιε­τι­κή περί­ο­δο ως την καλύ­τε­ρη στην ιστο­ρία της χώρας. Το 2016, σε άλλη έρευ­να, το 56% των ερω­τη­θέ­ντων απά­ντη­σαν πως τους στε­να­χω­ρεί η διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ, ενώ το 51% σημεί­ω­σε ότι αυτό μπο­ρού­σε να είχε αποφευχθεί.

Πάμε, όμως, να δού­με και τι άπο­ψη επι­κρα­τεί στην πρώ­ην ΕΣΣΔ για τον άνθρω­πο που συνέ­βα­λε τα μέγι­στα στην συντρι­βή του φασι­σμού-ναζι­σμού, τον Ιωσήφ Στά­λιν. Σύμ­φω­να με δημο­σκό­πη­ση του Levada Center τον Ιού­νη του 2021, ο Στά­λιν ανα­δεί­χθη­κε από την πλειο­ψη­φία των ερω­τη­θέ­ντων ως η «σπου­δαιό­τε­ρη προ­σω­πι­κό­τη­τα όλων των εποχών».

Το 2019, σε αντί­στοι­χη έρευ­να, πάνω από το 50% των συμ­με­τε­χό­ντων εξέ­φρα­σε θετι­κή άπο­ψη για τον Σοβιε­τι­κό ηγέ­τη, ενώ ένα ποσο­στό της τάξης του 70% απά­ντη­σε ότι θεω­ρεί «θετικό/μάλλον θετι­κό» το ρόλο του Ι.Β.Στάλιν στην ιστο­ρία της χώρας (το 19% απά­ντη­σε ότι θεω­ρεί αρνη­τι­κό το ρόλο του).

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα των παρα­πά­νω ερευ­νών απο­κτούν ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη σημα­σία αν ανα­λο­γι­στεί κανείς την αδιά­κο­πη αντι­κομ­μου­νι­στι­κή προ­πα­γάν­δα δεκα­ε­τιών, τον αντι­σο­βιε­τι­σμό και αντι­στα­λι­νι­σμό που έχει καλ­λιερ­γή­σει εδώ και τριά­ντα χρό­νια η αστι­κή τάξη της Ρωσί­ας και οι διά­φο­ροι «Ραν­τσέν­κο» της κυρί­αρ­χης ιστοριογραφίας.

Για να συνο­ψί­σου­με, σημειώ­νου­με κωδι­κο­ποι­η­μέ­να τα παρακάτω:

1. Δεν ξέρου­με πως και από που «εμβο­λιά­στη­κε εφ’ όρου ζωής κατά του κομ­μου­νι­σμού» ο Σ. Ραν­τσέν­κο. Γνω­ρί­ζου­με ωστό­σο πως αυτό το εμβό­λιο δεν έχει αγγί­ξει την πλειο­ψη­φία όσων έζη­σαν στην ΕΣΣΔ, όσων γνώ­ρι­σαν τον σοσια­λι­σμό και σήμε­ρα ζουν την βαρ­βα­ρό­τη­τα του καπι­τα­λι­σμού. Ενδε­χο­μέ­νως, ο ιστο­ριο­δί­φης του Πανε­πι­στη­μί­ου Τζον Χόπ­κινς να έλα­βε το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό «εμβό­λιο» ως ερευ­νη­τής στο Woodrow Wilson International Center, το γνω­στό think tank που ίδρυ­σε το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ και το οποίο χρη­μα­το­δο­τεί­ται εν μέρει από την Αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρνηση.

2. Είναι προ­φα­νής η προ­σπά­θεια του καθη­γη­τή Σ. Ραν­τσέν­κο να ενι­σχύ­σει την επαγ­γελ­μα­τι­κή-ακα­δη­μαϊ­κή του πορεία, ποντά­ρο­ντας στον αντι­κομ­μου­νι­σμό. Το ‘χουν άλλω­στε πρά­ξει και άλλοι, πολύ πριν απ’ αυτόν. Ιστο­ρι­κοί όπως οι Ρόμπερτ Κόν­κου­εστ, Ρόμπερτ Σέρ­βις, Τίμο­θι Σνάι­ντερ, Στε­φάν Κουρ­τουά κ.α, έχτι­σαν καριέ­ρα κατα­σκευά­ζο­ντας και που­λώ­ντας αντι­κομ­μου­νι­στι­κούς μύθους με ακα­δη­μαϊ­κό περιτύλιγμα.

3. Όντας δεδη­λω­μέ­νος αντι­κομ­μου­νι­στής η άπο­ψη του Ραν­τσέν­κο για το ΚΚΕ, το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τον ΔΣΕ, έχει τόση εγκυ­ρό­τη­τα όση οι εμμο­νι­κές επι­στη­μο­νι­κο­φα­νείς αντιΚ­ΚΕ­δο­λο­γί­ες ενός Καλύ­βα και ενός Μαραν­τζί­δη η ακό­μη χει­ρό­τε­ρα, όσο οι έξαλ­λες αντι­κομ­μου­νι­στι­κές αρλού­μπες ενός Φαή­λου, ενός Μπο­γδά­νου, ενός Γεωργιάδη.

Τέλος, αν είναι κάτι που ται­ριά­ζει γάντι στο όψι­μο «ενδια­φέ­ρον» του καθη­γη­τή Ραν­τσέν­κο – και όλων των εγχώ­ριων και ξένων «Ραν­τσέν­κο» — για την ιστο­ρία του ΚΚΕ και των Ελλή­νων κομ­μου­νι­στών, αυτό δεν θα ήταν άλλο από τα λόγια του σπου­δαί­ου λαϊ­κού ποι­η­τή Κ. Βάρναλη:

«Και συ, τσού­λα των δήμιων, Επιστήμη,
της Αλή­θειας εσχά­τη τεφροδόχα,
και συ, πρό­στυ­χη Πένα και ψοφίμι,
του βούρ­κου λιβα­νί­ζε­τε την μπόχα!»

Σιγά την απο­κά­λυ­ψη! Τα “απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να” έγγρα­φα και οι χαρα­κτη­ρι­σμέ­νοι απο­λο­γη­τές της καπι­τα­λι­στι­κής εξουσίας

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο