Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη – Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας

Στις 20/9/1960 διε­ξά­γε­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1ο Φεστι­βάλ Ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου, στον κινη­μα­το­γρά­φο Ολύμπιον.

Ας σημειώ­σου­με ότι αυτό διε­ξά­γε­ται με αφορ­μή τον εορ­τα­σμό των 25 χρό­νων λει­τουρ­γί­ας της η Διε­θνής Έκθε­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης και βάση αυτού του γεγο­νό­τος  διορ­γα­νώ­θη­καν μια σει­ρά πολι­τι­στι­κές εκδη­λώ­σεις για τον κινη­μα­το­γρά­φο, σε συνερ­γα­σία με την Κινη­μα­το­γρα­φι­κή Λέσχη της Μακε­δο­νι­κής Καλ­λι­τε­χνι­κής Εται­ρεί­ας και μετά από παρό­τρυν­ση του προ­έ­δρου της Κινη­μα­το­γρα­φι­κής Λέσχης της “Τέχνης”, Παύ­λου Ζάν­να. Τότε φυσι­κά ονο­μά­στη­κε πρώ­τη “Εβδο­μάς Ελλη­νι­κού Κινηματογράφου”.

Στην 1σελ. της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (20/9/1960) δια­βά­ζου­με: «ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ανε­κοι­νώ­θη η σει­ρά προ­βο­λής των ται­νιών της εβδο­μά­δος του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου». Ενώ στο σχε­τι­κό ρεπορ­τάζ πλη­ρο­φο­ρεί τους ανα­γνώ­στες της ότι τα ειση­τή­ρια για τις απο­γευ­μα­τι­νές παρα­στά­σεις (6–9μ.μ) θα είναι 10 και 7 δρχ.και τις εσπε­ρι­νές παρα­στά­σεις (10μ.μ) 15 και 10 δρχ..

«ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ανε­κοι­νώ­θη η σει­ρά προ­βο­λής των ται­νιών της εβδο­μά­δος του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου» (Εφ. «Μακε­δο­νία», 20/9/1960)

Την επό­με­νη μέρα (21/9/1960) έχει πλού­σιο ρεπορ­τάζ με τίτλο: «Η εβδο­μάς ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου ήρχι­σε πανη­γυ­ρι­κώς εις την Θεσ­σα­λο­νί­κην. Θα καθιε­ρω­θεί μονί­μως κινη­μα­το­γρα­φι­κόν φεστι­βάλ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΘΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Η εβδο­μάς ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου ήρχι­σε πανη­γυ­ρι­κώς εις την Θεσ­σα­λο­νί­κην. Θα καθιε­ρω­θεί μονί­μως κινη­μα­το­γρα­φι­κόν φεστι­βάλ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΕΤΑΡΕΙΑΙ ΘΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» (Εφ. «Μακε­δο­νία», 21/9/1960)

Στην έναρ­ξη μίλη­σαν ο πρό­ε­δρος της ΔΕΘ καθώς και ο υπουρ­γός Βιο­μη­χα­νί­ας Ν. Μάρ­της, ενώ το παρών εδω­σαν ο Γ.Γ Β. Ελλά­δας και ο υφυ­πουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών κ.α

«Ο υπουρ­γός Βιο­μη­χα­νί­ας κ. Ν. Μάρ­της, ομι­λών κατά την έναρ­ξιν της “Εβδο­μά­δος του Ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου”, ετό­νι­σεν, ότι η πολι­τι­κή της Κυβερ­νή­σε­ως επί της ανα­πτύ­ξε­ως του κινη­μα­το­γρα­φι­κού κλά­δου βασί­ζε­ται επί της αρχής ότι ο κινη­μα­το­γρά­φος απο­τε­λεί βιο­μη­χα­νί­αν και μάλι­στα σημα­ντι­κήν, δοθέ­ντος, ότι ανα­πτύσ­σε­ται ταχέ­ως και διευ­κο­λύ­νε­ται από ωρι­σμέ­νας συν­θή­κας της χώρας μας. […] Η Κυβέρ­νη­σις διά σει­ράς μέτρων δημιουρ­γεί ευνοϊ­κάς συν­θή­κας και προ­ϋ­πο­θέ­σεις που θα βοη­θή­σουν εις την ανά­πτυ­ξιν του κινη­μα­το­γρά­φου, ο οποί­ος παρου­σιά­ζει τελευ­ταί­ως αξιό­λο­γον πρόοδον.»

Στην κρι­τι­κή Επι­τρο­πή (19 μέλη) πρώ­τος πρό­ε­δρος ορί­ζε­ται ο ακα­δη­μαϊ­κός Στρα­τής Μυρι­βή­λης. Άλλα μέλη της πρώ­της εκεί­νης επι­τρο­πής ήταν ο Μάριος Πλω­ρί­της, η Κατί­να Παξι­νού, η Ελέ­νη Βλά­χου, ο Γιάν­νης Μόρα­λης, Λένα Σαβ­βί­δη, Πέτρος Χάρης, ο Ιωάν­νης Βελ­λί­δης κ.α

Πολ­λοί κινη­μα­το­γρα­φι­κοί παρα­γω­γοί εκφρά­ζουν επι­φυ­λά­ξεις για τον νέο θεσμό, και αρκε­τοί δεν δηλώ­νουν συμ­με­το­χή. Οι εφη­με­ρί­δες της επο­χή γενι­κά χαι­ρε­τί­ζουν την διορ­γά­νω­ση και την χαρα­κτη­ρί­ζουν “μέγα καλ­λι­τε­χνι­κό γεγο­νός” ενώ σημειώ­νουν ταυ­τό­χρο­να και την ισχνή παρου­σία των επί­ση­μων αρχών και του πνευ­μα­τι­κού κόσμου της πόλης. Αντί­θε­τα, το κοι­νό υπο­δέ­χτη­κε με ενθου­σια­σμό τον νέο θεσμό.

Βρα­βευ­μέ­νες ται­νί­ες μεγά­λου μήκους

Μαντα­λέ­να: 3 βρα­βεία (σενα­ρί­ου, α’ γυναι­κεί­ου ρόλου- Α. Βου­γιου­κλά­κη και β’ ανδρι­κού ρόλου/του Ν. Δημόπουλου)

Έγκλη­μα στα Παρα­σκή­νια: 2 βρα­βεία (φωτο­γρα­φί­ας και β’ γυναι­κεί­ου ρόλου- Ζ. Σαρρή/ του Ν. Κατσουρίδη)

Το ποτά­μι: 2 βρα­βεία (σκη­νο­θε­σί­ας και μου­σι­κής. Ν. Κούν­δου­ρου, μου­σι­κή Μ. Χατζηδάκις)

Ο δρά­κος: 1 βρα­βείο (καλύ­τε­ρης ται­νί­ας ρετροσπεκτίβας/ του Ν. Κούνδουρου)

Μια του κλέ­φτη: 1 βρα­βείο (α’ ανδρι­κού ρόλου/ Δ. Χορν)

Στέλ­λα: 1 βρα­βείο (καλύ­τε­ρης ται­νί­ας ρετροσπεκτίβας)

Το ξύλο βγή­κε από τον παρά­δει­σο: 1 βρα­βείο (καλύ­τε­ρης ται­νί­ας ρετροσπεκτίβας)

Βρα­βευ­μέ­νες ται­νί­ες μικρού μήκους

Διε­θνής Έκθε­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης: 1 βρα­βείο (τιμη­τι­κή μνεία)

Μακε­δον­κός γάμος: 1 βρα­βείο (καλύ­τε­ρης ται­νί­ας μικρού μήκους)

Ρετρο­σπε­κτί­βα­μα: Ανα­δρο­μι­κές προ­βο­λές των καλύ­τε­ρων ται­νιών παρα­γω­γής 1955 — 59. Προ­βλή­θη­καν 9 ταινίες:Αστέρω, Λίμνη των Πόθων, Καλη­μέ­ρα Αθή­να, Κάλ­πι­κη λίρα, ο Δρά­κος, Στέλ­λα, Στρα­τιώ­τες δίχως στο­λή, Το νησί των γεν­ναί­ων, το Ξύλο βγή­κε από τον παράδεισο

Συμ­με­το­χές ται­νιών μικρού μήκους: Απόλ­λων και Δάφ­νη. Αρχαιό­τη­τες Αθη­νών. Εδώ Αθή­να. Ήπει­ρος. Καρ­να­βά­λι της Πάτρας. Τ’ ανα­στε­νά­ρια. Τα δάση μας καί­γο­νται. Χαλύ­βδι­νοι πύργοι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο