Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για το 600άρι στους αστυνομικούς

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Καταρ­χήν, να υπεν­θυ­μί­σω ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμ­μα που βάζει το ζήτη­μα της κατάρ­γη­σης όλων των μονά­δων — δυνά­με­ων κατα­στο­λής (ΜΑΤ, ΔΙΑΣ κλπ). Ενα αίτη­μα που το επα­νέ­λα­βε και σε αυτή τη συγκυρία.

Ο κατα­σταλ­τι­κός ρόλος προ­σα­να­το­λι­σμός των Σωμά­των Ασφα­λεί­ας δεν είναι επι­λο­γή των ιδί­ων, αλλά κεντρι­κή πολι­τι­κή επιλογή.

Ο κατα­σταλ­τι­κός προ­σα­να­το­λι­σμός των ΣΑ δεν καθο­ρί­ζε­ται από το αν θα πάρουν ή όχι οι αστυ­νο­μι­κοί ‑ως εργα­ζό­με­νοι- το 600άρι.

Όλοι οι εργα­ζό­με­νοι και οι συντα­ξιού­χοι πρέ­πει να πάρουν του­λά­χι­στον όσα έχα­σαν με τους μνη­μο­νια­κούς νόμους. Και πρέ­πει να τα πάρουν πέρα από τις λογι­κές του τύπου «για­τί να τα πάρουν οι για­τροί που παίρ­νουν φακε­λά­κια». «οι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι που κάθο­νται» κλπ κλπ. Και το ΚΚΕ φέρει και επα­να­φέ­ρει το θέμα και στην επι­και­ρό­τη­τα και στη Βουλή.

Οταν το ΚΚΕ παλεύ­ει για αυξή­σεις στους μισθούς των για­τρών, για παρά­δειγ­μα, την αύξη­ση θα την πάρουν και οι επί­ορ­κοι για­τροί Σε καμία περί­πτω­ση το ΚΚΕ με την ψήφο του δε δικαί­ω­σε ούτε τις δολο­φο­νι­κές ενέρ­γειες ούτε τις λογι­κές που τις δικαιο­λο­γούν, όπως δε δικαιώ­νει και τον επί­ορ­κο για­τρό. Το αντί­θε­το μάλιστα.

Και ο αστυ­νό­μος είναι εργα­ζό­με­νος και δεν ασπά­ζο­νται όλοι τις λογι­κές του κάθε Μπα­λά­σκα, ούτε είναι όλοι κτή­νη δολοφόνοι.

Ιστο­ρι­κά το ΚΚΕ πότε δεν υιο­θέ­τη­σε και μάλι­στα κρα­τού­σε απο­στά­σεις από το σύν­θη­μα «μπά­τσοι γου­ρού­νια δολο­φό­νοι», παρό­τι το ίδιο έχει υπο­στεί τα πάν­δει­να από κάθε όργα­νο κατα­στο­λής που είχε στη διά­θε­σή του το αστι­κό κράτος.

Τώρα, ότι κάθε λογής αντι­κομ­μου­νι­στές (σαν τα σαλι­γκά­ρια μετά τη βρο­χή) νομί­ζουν ότι βρή­καν την ευκαι­ρία να επι­τε­θούν στο ΚΚΕ, είναι απλώς μια ακό­μη απέλ­πι­δα προ­σπά­θειά τους και απο­κά­λυ­ψη των προ­θέ­σε­ών τους.

(Σέβο­μαι την εύλο­γη ανη­συ­χία και προ­βλη­μα­τι­σμό ανθρώ­πων που εμπι­στεύ­ο­νται και ακου­μπούν την ελπί­δα τους στο ΚΚΕ. Ακούω το προ­βλη­μα­τι­σμό τους, όμως και εμείς ας εμπι­στευ­τού­με το ΚΚΕ, το μόνο κόμ­μα που ανυ­πο­χώ­ρη­τα στέ­κε­ται απέ­να­ντι σε κάθε μορ­φή κρα­τι­κής καταστολής)

Στον καπι­τα­λι­σμό, η αστυ­νο­μία όπως και το κρά­τος λει­τουρ­γούν για την προ­στα­σία του κεφα­λαί­ου. Και όσο μεγα­λύ­τε­ρα τα ζόρια του κεφα­λαί­ου, τόσο πιο αντι­δρα­στι­κό το κρά­τος, τόσο πιο βίαιες (και πιο πολ­λές) οι δυνά­μεις κατα­στο­λής και πάντα πρώ­τος στό­χος τους οι κομ­μου­νι­στές, στις πύλες των εργο­στα­σί­ων και στους δρό­μους όπου κρί­νε­ται το δίκαιο.

Για να το κλεί­σω, στην περί­πτω­ση της δολο­φο­νί­ας του 16χρονου παι­διού, αυτό που προσ­διο­ρί­ζει την θέση του ΚΚΕ, τη θέση της κοι­νω­νί­ας, είναι η τοπο­θέ­τη­ση Κου­τσού­μπα στη Βου­λή. Αυτό είναι (και θα είναι και στο μέλ­λον) το σημείο ανα­φο­ράς: «ένα κτή­νος που φορά­ει τη στο­λή της Προ­στα­σί­ας του Πολίτη».

(Ο μόνος αρχη­γός πολι­τι­κού κόμ­μα­τος που δε δίστα­σε να πει τα πράγ­μα­τα με το όνο­μά τους)

«Κι αύριο λέω θα γίνουμε
Ακό­μα πιο απλοί
Θα βρού­με αυτά τα λόγια
Που παίρ­νου­νε το ίδιο βάρος
Σ’ όλες τις καρδιές
Σ’ όλα τα χείλη
Έτσι να λέμε πια
Τα σύκα σύκα
Και τη σκά­φη σκά­φη» (Γ. Ρίτσος)

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο