Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά απαγορεύουν την Κόκκινη Σημαία στο Βερολίνο την 9η Μάη

Για τρί­τη συνε­χό­με­νη χρο­νιά επα­να­λαμ­βά­νε­ται η απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή από­φα­ση των αστυ­νο­μι­κών αρχών του Βερο­λί­νου, με την οποία κάτω από τον υπο­κρι­τι­κό τίτλο της «προ­στα­σί­ας των συγκε­ντρώ­σε­ων και εκδη­λώ­σε­ων της 8ης και 9ης Μαΐ­ου», και συσχε­τί­ζο­ντας την επέ­τειο με τη συνέ­χι­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, προ­σπα­θεί με απα­γο­ρεύ­σεις να περιο­ρί­σει τον εορ­τα­σμό της ημέ­ρας της αντι­φα­σι­στι­κής νίκης στα τρία μνη­μεία του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, Τρέ­πτο­ου­ερ Παρκ, Τιερ­γκάρ­ντεν και Πάν­κο­ου, στο Βερολίνο.

Οι απα­γο­ρεύ­σεις περι­λαμ­βά­νουν καθο­λι­κά τα τρία μνη­μεία και αφο­ρούν ανά­με­σα σε άλλα τη χρή­ση της σημαί­ας και του εθνό­ση­μου της ΕΣΣΔ που πριν από 79 χρό­νια καρ­φώ­θη­κε στην καρ­διά του ναζι­στι­κού κτή­νους μέσα στο Βερο­λί­νο καθώς και το άκου­σμα του «Ιερού Πολέ­μου», του τρα­γου­διού που έχει συν­δε­θεί όσο κανέ­να άλλο με την επο­ποι­ία του Κόκ­κι­νου Στρατού.

Με πρό­σχη­μα την δια­σφά­λι­ση των εκδη­λώ­σε­ων, η αστυ­νο­μι­κή από­φα­ση ανα­φέ­ρει ότι στο πλαί­σιο «του περιο­ρι­σμού της δημό­σιας χρή­σης των χώρων που περι­βάλ­λουν τα μνη­μεία και της ελευ­θε­ρί­ας των συνα­θροί­σε­ων» απα­γο­ρεύ­ο­νται τα εξής:

–H χρή­ση στρα­τιω­τι­κών στο­λών και τμη­μά­των στο­λών (ακό­μα και τροποποιημένα).

–Η χρή­ση στρα­τιω­τι­κών διακριτικών.

–Η μεμο­νω­μέ­νη ή εμφα­νής επί­δει­ξη των γραμ­μά­των «V» ή «Z».

–Η επί­δει­ξη της κορ­δέ­λας του Αγί­ου Γεωργίου.

–Η επί­δει­ξη σημαιών με ρωσι­κές ανα­φο­ρές, εθνο­σή­μων της Ένω­σης Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών (ΕΣΣΔ), της Λευ­κο­ρω­σί­ας, της Αυτό­νο­μης Δημο­κρα­τί­ας της Τσε­τσε­νί­ας και φωτο­γρα­φί­ες των αντί­στοι­χων αρχη­γών κρατών.

–Η επί­δει­ξη συμ­βο­λι­σμών και δια­κρι­τι­κών σημεί­ων που ενδέ­χε­ται να εξυ­μνούν τον πόλε­μο Ρωσί­ας — Ουκρα­νί­ας, για παρά­δειγ­μα επί­δει­ξη της σημαί­ας της Ένω­σης Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών (ΕΣΣΔ), η χρή­ση ρωσι­κών και σοβιε­τι­κών στρα­τιω­τι­κών σημαιών, επί­δει­ξη ανα­πα­ρα­στά­σε­ων του ουκρα­νι­κού εδά­φους χωρίς το Ντον­μπάς (περιο­χές Λου­γκάνσκ και Ντο­νιέ­τσκ, Χερ­σώ­να, Ζαπο­ρί­ζια και Κρι­μαί­ας), σημαιών των απο­σχι­σθέ­ντων περιο­χών που βρί­σκο­νται σήμε­ρα υπό ρωσι­κό έλεγχο.

–Η ανα­πα­ρα­γω­γή εμβα­τη­ρί­ων ή στρα­τιω­τι­κών τρα­γου­διών (ιδί­ως όλων των εκδο­χών του τρα­γου­διού «Ο ιερός πόλε­μος») στα γερ­μα­νι­κά ή στα ρωσικά.

Να σημειω­θεί ότι η αστυ­νο­μία του Βερο­λί­νου δύο χρό­νια τώρα προ­σπα­θεί να εμπο­δί­σει την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εκδη­λώ­σε­ων του ΚΚΕ και του ΚΚ Τουρ­κί­ας σε σοβιε­τι­κό μνη­μείο την 9η Μάη, απαι­τώ­ντας ‑χωρίς επι­τυ­χία- να κατε­βούν οι σημαί­ες των δύο κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των, επει­δή «θυμί­ζουν τη σημαία της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης» όπως ανέφερε.

Πηγή: 902.gr

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο