Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για χυδαιότητες Μπαλάσκα κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Διοι­κη­τι­κή Έρευ­να σε βάρος του συν­δι­κα­λι­στή Σταύ­ρου Μπα­λά­σκα, μέλους της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων, διέ­τα­ξε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι το Αρχη­γείο της ΕΛΑΣ, μετά τις δηλώ­σεις του σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή το Σάβ­βα­το το πρωί, περί κυκλω­μά­των στην Δικαιο­σύ­νη και της επέρ­ρι­ψε ευθύ­νες για την έξαρ­ση της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας, γεγο­νός που προ­κά­λε­σε την σκλη­ρή αντί­δρα­ση της Ένω­σης Δικα­στών και Εισαγγελέων.

Σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το Αρχη­γείο της ΕΛΑΣ ανα­φέ­ρει: «Ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι, ανα­φο­ρι­κά με δηλώ­σεις συν­δι­κα­λι­στή της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας σε πρω­ι­νή τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή, το Σάβ­βα­το, 5 Ιου­νί­ου 2021, από το Αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας δια­τά­χθη­κε η διε­νέρ­γεια διοι­κη­τι­κής έρευνας».

Στε­λέ­χη της ΕΛΑΣ σημεί­ω­σαν ότι αν προ­κύ­ψουν λόγοι από την προ­κα­ταρ­κτι­κή διοι­κη­τι­κή έρευ­να, αυτή θα μετα­τρα­πεί σε ΕΔΕ και ο αστυ­νο­μι­κός συν­δι­κα­λι­στής θα παρα­πεμ­φθεί στα πει­θαρ­χι­κά συμ­βού­λια του Σώματος.

Σημειώ­νε­ται ότι λόγω των δηλώ­σε­ων του Στ.Μπαλάσκα η Ένω­ση Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση στην οποία κάνει λόγο για «κατά­πτω­ση του δημό­σιου λόγου» και «ανεύ­θυ­νη χυδαιό­τη­τα που έχει ως όριο την ανα­ζή­τη­ση των ποι­νι­κών και πει­θαρ­χι­κών ευθυ­νών, τέτοιων εκπρο­σώ­πων της Αστυ­νο­μί­ας», ενώ τόνι­σε ότι θα απο­στεί­λει από­σπα­σμα των δηλώ­σε­ων του συν­δι­κα­λι­στή στον Εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου και τον Αρχη­γό της ΕΛΑΣ. «Με τον τρό­πο αυτό θα απα­ντά­με πλέ­ον σε κάθε ανά­λο­γη πρό­κλη­ση», κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο